(Π.Κ. 3 / 10-4-2008)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΣυλλογική σύμβαση εργασίας των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που Λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ιδρύματα ή σωματεία.
Στην Αθήνα σήμερα την 8 Απριλίου 2008 μεταξύ:
1. Της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα, Γ Σεπτεμβρίου αριθ. 48β (Εργατικό Κέντρο) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Γεώργιο Μπουλούγαρη και Αθηνά Λυκουρέση, Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του ΔΣ αυτής αντιστοίχως. Και
2. Του «Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 44 & Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Πανταζίδη,
οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτό τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι/ες ως παιδαγωγοί (πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχοι), στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.
1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Παιδαγωγός θεωρείται: α) ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία, με οποιοδήποτε τρόπο, απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, με υλικά κατασκευών, ζωγραφική, πλαστελίνη, παιδικά τραγούδια, ποδική άθληση, παραμύθια, μύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, γράμματα, αριθμούς κ.λ.π., β) ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επί μέρους παιδαγωγικό έργο.
Βοηθός παιδαγωγός: θεωρείται εκείνος ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο, βοηθά στην εφαρμογή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιμασία παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή – καθαριότητα παιδιών και περιποίηση τους γενικά, ταξινόμηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου κ.λ.π.).
Αρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών – Προϋπηρεσία
2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, σύμφωνα με την ΔΑ 15/2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 6%.
2.2. Έννοια προϋπηρεσίας. Για την κατάταξη στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, προσμετράται, πλην του χρόνου υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη και κάθε προϋπηρεσία, της ίδιας ειδικότητας του μισθωτού, σε άλλο εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, στους οποίους εργάσθηκαν οι μισθωτοί ή από τα βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ.
Αρθρο 3
Στους εργαζομένους-ες που υπάγονται στην παρούσα και συμπληρώνουν συνεχή δεκαετή, εικοσαετή ή τριακονταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 1,7%, 3% και 4,5% αντιστοίχως, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών.
Αρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης. Διατήρηση ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΔΑ 15/2007, καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2008.