(Δ.Α. 15 / 2007)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ – Δ.Α. 15/2007 Δ.Α. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων. (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2/30-3-2007)
Στις 27 Μαρτίου 2007, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, (Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7, Αθήνα), ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, Διαιτητής Δημήτρης Τσακίρης, εξέτασα την υπόθεση για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π., και αφετέρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 23-3-2007 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., παρέστησαν, εκ μέρους των εργαζομένων, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος κ. Γιώργος Μπουλούγαρης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π., δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης και εκ μέρους των εργοδοτών ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος κ. Ιωάννης Πανταζίδης, δικηγόρος, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρισταμένων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την με αριθμ. πρωτ. 432/06Δ/2-3-2007 αίτηση για προσφυγή στην Διαιτησία που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ εκ μέρους του Σωματείου εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π., μετά την εμπρόθεσμη αποδοχή (αριθμ. πρωτ. 378/26-2-2007) από την ως άνω συνδικαλιστική οργάνωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 331/ 16-2-2007 πρότασης του Μεσολαβητή κ. Ιωάννου Μαντούβαλου για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και την μη αποδοχή της εν λόγω πρότασης εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
γ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 587/22-3-2007 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης των μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Αποφάσεως. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 331/16-2-2007 πρότασης του μεσολαβητή και την αδυναμία σύγκλισης απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών κατά την κοινή συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 23-3-2007.
γ) Την από 11-12-2006 καταγγελία εκ μέρους των εργαζομένων της υπ’ αριθμ. 8/2006 διαιτητικής απόφασης, που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
δ) Το ότι η μεν πλευρά των εργαζομένων δήλωσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι εμμένει στις θέσεις που αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 52/7Μ/11-1-2007 αίτησή τους για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, η δε εργοδοτική πλευρά ότι θα αποδεχόταν αύξηση των αποδοχών κατά ποσοστό 2% για το πρώτο εξάμηνο 2007 και κατά ποσοστό 2% για το δεύτερο εξάμηνο 2007.
ε) Την κοινή δήλωση των ενδιαφερομένων μερών ότι, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της διαιτητικής απόφασης, επιθυμούν η έναρξη ισχύος αυτής να είναι η 1-1-2007 και εάν η ρύθμιση προβλέπει χορήγηση αυξήσεων σε δύο περιόδους η πρώτη αρχίζει την 1-1-2007 και η δεύτερη την 1-7-2007.
στ) Την μη ύπαρξη επισήμων στοιχείων που να αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Α.Π.Π.
ζ) Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, το ύψος του πληθωρισμού και τις διαγραφόμενες προοπτικές του.
η) Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2006 και 2007, οι οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε όλη την χώρα, σύμφωνα με την οποία από 1-5-2007 χορηγείται αύξηση 5,1%
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι/ες ως παιδαγωγοί (πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχοι) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.
1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Παιδαγωγός, θεωρείται: α) ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία, με οποιοδήποτε τρόπο, απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, με υλικά κατασκευών, ζωγραφική, πλαστελίνη, παιδικά τραγούδια, παιδική άθληση, παραμύθια, μύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, γράμματα, αριθμούς, κ.λπ., β) ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επί μέρους παιδαγωγικό έργο.
Βοηθός παιδαγωγός: θεωρείται εκείνος ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο βοηθά στην εφαρμογή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιμασία παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή – καθαριότητα παιδιών και περιποίησή τους γενικά, ταξινόμηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου κ.λπ.).
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2006, σύμφωνα με την Δ.Α. 8/2006, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2007, αυξάνονται περαιτέρω, από 1-7-2007, κατά ποσοστό 3%.
2.2 Έννοια προϋπηρεσίας. Για την κατάταξη στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, προσμετράται, πλην του χρόνου υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη και κάθε προϋπηρεσία, της ίδιας ειδικότητας του μισθωτού, σε άλλο εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, στους οποίους εργάσθηκαν οι μισθωτοί ή από τα βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ.
Άρθρο 3
Αγορά βιβλίων
3.1. Με σκοπό τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα, σε κάθε παιδικό σταθμό, οι παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγών υποβάλλουν, κάθε χρόνο, στη διεύθυνση της επιχείρησης, ένα ενιαίο κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγοραστούν, με τις αντίστοιχες τιμές. Το συνολικό κόστος των βιβλίων, των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν οι εργαζόμενοι ανέρχεται στο ποσό των 150 Ευρώ, ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό, που εργάζεται στον παιδικό σταθμό.
3.2. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγορασθεί εντός δύο μηνών, από την ημέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουμένως ενημερώσουν, εγγράφως, τη διεύθυνση, και να απαιτήσουν την απόδοση σ’ αυτούς του ποσού με βάση τις σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία φυλάσσονται στο χώρο του παιδικού σταθμού και δίνονται στους εργαζόμενους ως χρησιδάνειο.
Άρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης. Διατήρηση ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΔΑ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαιτητική απόφαση.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης, αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007.