Π.Υ.Σ. 9/2022

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 9 της 13.4.2022

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης  Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 195).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 162),

ια) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19),

ιβ) της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30.9.2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων Τροποποίηση της υπ’ αρ 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 195)» (Α΄ 188).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ως προς την προσαρμογή της στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ με τον ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α΄ 237), καθώς και ως προς τον ορισμό νέου Γραμματέα της Διυπουργικής Επιτροπής και του αναπληρωτή αυτού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 39437/13.4.2022 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Π.Υ.Σ.
Στην υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 195): α) τροποποιείται η παρ. 4, όσον αφορά τον ορισμό νέου Γραμματέα της Επιτροπής και του αναπληρωτή αυτού, β) τροποποιείται η παρ. 6 όσον αφορά το έργο της Επιτροπής ως προς την προσθήκη του ν. 4864/2021 (Α΄ 237), και η υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (εφεξής “Επιτροπή”), η οποία αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

γ) τον Υπουργό Οικονομικών,

δ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,

στ) τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για την υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και

ζ) τους, κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, θέματα στην αρμοδιότητα των οποίων έρχονται προς συζήτηση, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, των συνεδριάσεων της Επιτροπής προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα μέλη των περ. (β), (ε) και (στ) της παρ. 1 αναπληρώνονται αντιστοίχως από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημόσιων πολιτικών. Ως προς την αναπλήρωση των λοιπών μελών της Επιτροπής εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, το άρθρο 17 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αθηνά Τσόκα του Αθανασίου, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρωτή της τον Τριαντάφυλλο Κατινιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση του έργου της, ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που οφείλουν να τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση. Στις συνεδριάσεις μπορεί να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προεδρεύοντος, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης,μετακλητοί συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, θεσμικοί φορείς της επιχειρηματικότητας του κλάδου ή εκπρόσωποι οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εξέλιξη της συνεδρίασης.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση ενός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, σύμφωνα με τον ν. 3894/2010 (Α΄ 204), τον ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και τον ν. 4864/2021 (Α΄ 237), κατά περίπτωση.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Τηρούνται γραπτά πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 4622/2019.».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ