Π.Υ.Σ. 8/2022

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμ. Πράξης 8 της 28.2.2022

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),

ια) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ35/22.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 4405), και

ιγ) της υπ΄ αρ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).

2. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας ενός εποπτικού και συντονιστικού οργάνου για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή για την παρακολούθηση του έργου αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2
Συγκρότηση
1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο, β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γ) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, δ) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος.

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 5
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Αποζημίωση
Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου
Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών της,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών της,

γ) παρέχουν έγκαιρα στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ