Π.Υ.Σ. 5/2023

Πράξη 5 της 18.4.2023

Έγκριση τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39/31.8.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 185).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτωνΕνσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, Διόρθωση Σφάλματος Α’ 126),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),

ια) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19) και

ιβ) της υπ’ αρ. 39/31.8.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» (Α’ 185).

2. Tην ανάγκη τροποποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η εφαρμογή του, να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων και να εξασφαλισθεί παράλληλα μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας στη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων θα καθοριστεί με νεότερες, εφαρμοστικές αυτού αποφάσεις.

4. Την εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Άρθρο μόνο

Τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39/31.8.2020 Π.Υ.Σ.

Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030, το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 39/31.8.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. Στα «ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ» μετά από το ακρωνύμιο «ΚΥΑ κοινή υπουργική απόφαση» προστίθεται το ακρωνύμιο:

«ΜΑΑ Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης».

2. Στην «ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στη δεύτερη παράγραφο της θεματικής ενότητας με τον τίτλο «ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», οι λέξεις «τη σοβαρή αναβάθμιση των ΚΔΑΥ και αύξηση του αριθμού τους» αντικαθίστανται με τη φράση «τη σοβαρή αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) και στο πλαίσιο αυτό την αξιοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, τον υπολογισμό ανά Δήμο της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών και των αντίστοιχων προσμίξεων που του αναλογούν» και η δεύτερη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πραγματοποιηθεί με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την εισαγωγή νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, την ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης, την προώθηση της αγοράς δευτερογενών υλικών, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη γρήγορη ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ), τη σοβαρή αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) και στο πλαίσιο αυτό την αξιοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, τον υπολογισμό ανά Δήμο της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών και των αντίστοιχων προσμίξεων που του αναλογούν και την ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών (δευτερογενών/απορριμματογενών) καυσίμων και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας.»,

β) στη θεματική ενότητα με τον τίτλο «ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»:

βα) Το τρίτο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου αντικαθίσταται και η τέταρτη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«· Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Η αναμενόμενη αύξηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που διακριτά συλλέγονται για ανακύκλωση, θα δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες στη λειτουργία των ΚΔΑΥ, τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση του αριθμού ή/και της δυναμικότητας των ΚΔΑΥ, με τεχνολογική αναβάθμισή τους, αλλά και με την αξιοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Παράλληλα, τα ΚΔΑΥ θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, ώστε από τα μη αξιοποιήσιμα υλικά να μπορούν να παράγουν εναλλακτικό (δευτερογενές) καύσιμο, κάτι όμως που μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω τροφοδότησης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ στις αντίστοιχες ΜΕΑ.»,

ββ) η πέμπτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: «· Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ή/και δρομολογημένων ΜΕΑ που θα μετεξελιχθούν σε ΜΑΑ σύμφωνα με το οικείο ΠΕΣΔΑ.».

3. Στην περ. (δ) της θεματικής ενότητας «Διαχείριση ΑΣΑ» του Κεφαλαίου 1.4.3. «Κύριοι στόχοι για το 2030 Πού θέλουμε να πάμε» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, β) μετά από το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«(δ) Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρονες Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) και Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ). Στις μονάδες αυτές τηρείται η ιεράρχηση των αποβλήτων και στόχος είναι αφενός η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η ενδεχόμενη ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναερόβιας χώνευσης, και εν τέλει η δραστική μείωση του υπολείμματος προς διάθεση σε ΧΥΤ με την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου ή/και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων σε άλλες μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το 2030, το σύνολο των μονάδων για τις οποίες κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό, δύνανται να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο, εφόσον είναι σε συμφωνία με τους στόχους των οικείων ΠΕΣΔΑ. Είναι δυνατή η επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε ΜΕΑ/ΜΑΑ, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί με επιχειρηματική πρωτοβουλία και στις οποίες τηρείται η ιεράρχηση των αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση συνεργασίας αυτών με τον οικείο ΦΟΔΣΑ.

Συνεπώς προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης, μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής απορρόφησης όλων των διαθέσιμων πόρων του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των πόρων του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου 2021-2027 σε στοχευμένες επιλέξιμες δράσεις και υποδομές που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση σε μια αειφόρο και κυκλική οικονομία (βλ. Κεφ. 2.1.5).».

4. Στο τέλος της θεματικής ενότητας με τον τίτλο «Σχέδια και Προγράμματα» του Κεφαλαίου 1.4.5. «Άξονες Πολιτικής Πώς θα φτάσουμε στον Στόχο» προστίθεται δωδέκατη παράγραφος ως εξής:

«· Εκπόνηση και Υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η Εθνική Στρατηγική θα είναι εναρμονισμένη με τη Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [COM (2022) 141 final/30.03.2022], η οποία καθορίζει το όραμα και συγκεκριμένες δράσεις που διασφαλίζουν ότι, έως το έτος 2030, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που διατίθενται στην ενωσιακή αγορά θα είναι μεγάλης διάρκειας ζωής, ανακυκλώσιμα, από όσο το δυνατόν περισσότερο ανακυκλωμένες ίνες και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες, καθώς και ότι θα παράγονται με σεβασμό προς τα κοινωνικά δικαιώματα και το περιβάλλον.».

5. Στο Κεφάλαιο 2.1.5. «Κεντρικό ισοζύγιο και δίκτυο υποδομών ΑΣΑ»:

α) Στο στοιχείο 3 του Υποκεφαλαίου 2.1.5.2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ»: αα) στο υφιστάμενο τελευταίο εδάφιο η φράση «Ως ΚΔΑΥ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και οι ΜΕΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «Ως ΚΔΑΥ λειτουργούν οι ΜΑΑ και δύνανται να λειτουργήσουν και οι ΜΕΑ», αβ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και τα δύο τελευταία εδάφια του στοιχείου 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«Ως ΚΔΑΥ λειτουργούν οι ΜΑΑ και δύνανται να λειτουργήσουν και οι ΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι αδειοδοτημένες να λειτουργούν γραμμή ΚΔΑΥ. Ειδικότερα, όσον αφορά τα πλαστικά ή κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών, είτε χωριστά συλλεγέντων, είτε ανακτηθέντων μετά από επεξεργασία σε ΚΔΑΥ/ΜΕΑ/ ΜΑΑ, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω αξιοποίησή τους, μέσω και χημικής ανακύκλωσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.»,

β) στο Υποκεφάλαιο 2.1.5.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»:

βα) Μετά το στοιχείο 3 «Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)» προστίθεται στοιχείο 3α ως εξής:

«3α. Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ): Είναι μονάδες, στις οποίες πραγματοποιείται μηχανική διαλογή των χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών και βιολογική επεξεργασία του χωριστά συλλεγέντος οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων είτε με αερόβια διεργασία είτε με αναερόβια χώνευση. Οι ΜΑΑ θα παραλαμβάνουν επίσης ποσότητες υπολειμματικών συμμείκτων ΑΣΑ, οι οποίες θα βαίνουν διαχρονικά μειούμενες και οι οποίες θα υπόκεινται σε μηχανική και βιολογική επεξεργασία.»,

ββ) το στοιχείο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης, στις οποίες μπορεί να γίνεται ανάκτηση ενέργειας με θερμική επεξεργασία των Υπολειμμάτων των ΜΕΑ/ΜΑΑ ή/και των εναλλακτικών καυσίμων για τη δραστική ελαχιστοποίηση του τελικού υπολείμματος προς υγειονομική ταφή (απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου ταφής κάτω από 10% μέχρι το 2030). Έως την ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου των ΜΕΑ/ΜΑΑ σε μια Περιφέρεια που προβλέπονται στο οικείο ΠΕΣΔΑ, σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης εντός ή εκτός της Περιφέρειας, είναι επιτρεπτή η θερμική επεξεργασία και υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ, με την προϋπόθεση ότι η ενεργειακή απόδοση αυτής πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II του Μέρους Β του ν. 4819/2021 (Α’ 129) και επομένως υλοποιείται εργασία ανάκτησης (R1), ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για μείωση της ταφής αποβλήτων κάτω από 10% το έτος 2030.»,

βγ) στο στοιχείο 6 προστίθεται δωδέκατο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης είναι επιτρεπτή η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης με επιχειρηματική πρωτοβουλία.».

γ) Στην παρ. 2.1.5.4.5 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ»:

γα) Μετά από το στοιχείο Β προστίθεται στοιχείο (Β1) ως εξής:

«(Β1) Στόχος εκτροπής ΒΑΑ από υγειονομική ταφή. Μείωση των ΒΑΑ που οδηγούνται για υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής ΒΑΑ του έτους 1997, σε εφαρμογή της Οδηγίας 1999/31/ ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/850/ΕΕ και του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 90439/1846/29.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β’ 4514).

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα ΒΑΑ σε χώρους υγειονομικής ταφής ανέρχεται από το έτος 2020, σε 910.000 τόνους, σε επίπεδο χώρας. Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσότητα που διαχρονικά θα πρέπει να εκτρέπεται από τους ΧΥΤ, λαμβάνεται υπόψη ότι η παραγωγή ΒΑΑ αποτελεί το 66,8% της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ (οργανικά: 42,6% και χαρτί χαρτόνι: 24,2%).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προτεινόμενης διαχείρισης ως προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου για το δυσμενέστερο σενάριο, κατά το οποίο το σύνολο του παραγόμενου CLO οδηγείται ως υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤ.

Όπως φαίνεται, ο στόχος εκτροπής επιτυγχάνεται από το έτος 2025.»,

γβ) στο τέλος της τέταρτης παραγράφου του Σεναρίου 2 της θεματικής ενότητας με τον τίτλο «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» προστίθεται εδάφιο και η τέταρτη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«Επισημαίνεται κατ’ αρχάς, ότι τα παραπάνω δύο (2) σενάρια είναι εντελώς ενδεικτικά από πλευράς γεωγραφικής ενοποίησης των διαφόρων Περιφερειών, και το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα με το αν θα κατασκευαστούν μονάδες είτε περισσότερες είτε διαφοροποιημένης γεωγραφικής κατανομής. Όπως έχει προαναφερθεί, ο αριθμός των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης είναι ενδεικτικός και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος ΕΣΔΑ για την κοστολόγηση των έργων, ενώ τυχόν διαφοροποίηση του αριθμού των μονάδων δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα ως προς τον στόχο του υπολείμματος. Κατά συνέπεια ο αριθμός των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης θα προκύψει με συνεκτίμηση όλων των σχετικών κριτηρίων μέσω των ΠΕΣΔΑ ή/και ΦΟΔΣΑ και μέσω των κάθε είδους αρμοδίως λαμβανομένων αποφάσεων για τον καθορισμό τέτοιων μονάδων σε περιφερειακό ή/και διαπεριφερειακό επίπεδο. Επαναλαμβάνεται κι εδώ, ότι ειδικά όσον αφορά τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης είτε διαπεριφερειακού επιπέδου είτε περιφερειακού είτε τμήματος περιφέρειας, οι αποφάσεις του ΥΠΕΝ κατισχύουν έναντι όλων των υπολοίπων εμπλεκομένων. Ενδεικτικά και ουδόλως περιοριστικά, μεταξύ άλλων, το ΥΠΕΝ θα διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα στον καθορισμό του αριθμού των εγκαταστάσεων σε επίπεδο χώρας, των περιοχών εξυπηρέτησης ανά μονάδα και της χωροθέτησης των μονάδων, ενώ μπορεί περαιτέρω να προβεί σε όλες τις επιπρόσθετες αποφάσεις και ενέργειες για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων αυτών. Ενδεχόμενη πρωτοβουλία των ΦΟΔΣΑ για τα ανωτέρω είναι επιτρεπτή, όμως σε κάθε περίπτωση οι τελικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από το ΥΠΕΝ. Επίσης είναι επιτρεπτή η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης με επιχειρηματική πρωτοβουλία.».

6. Τα δύο τελευταία εδάφια του στοιχείου (i) «ΕΣΠΑ 2014-2020» του Κεφαλαίου 2.1.8. «Αξιολόγηση επάρκειας κεφαλαίων-Χρηματοδοτικά εργαλεία/Χρηματοπιστωτικά μέσα» αντικαθίστανται ως εξής:

«Όσον αφορά στη νέα Προγραμματική Περίοδο 20212027, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), δεν θα στηριχθούν:

Επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, με εξαίρεση:

• τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ή

• τις επενδύσεις που αφορούν στον παροπλισμό, τη μετατροπή ή την ασφάλεια των υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν αυξάνουν τη δυναμικότητά τους.

Τη νέα Προγραμματική Περίοδο θα στηριχθούν επενδύσεις για ΜΑΑ ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.».

7. Στο τέλος της Υποενότητας 6.4. «Στόχοι διαχείρισης» προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Τέλος επισημαίνεται ότι στις 31 Μαρτίου 2022 δημοσιεύθηκε η πρόταση για τον νέο Κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, ο οποίος αναμένεται ότι θα ενισχύσει και θα εκσυγχρονίσει τους κανόνες που ισχύουν από το έτος 2011, δημιουργώντας ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων των δομικών προϊόντων. Οι νέες απαιτήσεις για τα προϊόντα θα διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή των δομικών προϊόντων βασίζονται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να καθίστανται τα προϊόντα αυτά πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα, ανακυκλώσιμα και ευκολότερα στην ανακατασκευή τους.».

8. Στο Κεφάλαιο 7.3.4. «Στόχοι διαχείρισης» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στον υπ’ αρ. 80 Πίνακα «Στόχοι διαχείρισης για τα ΑΣΟΒ» προστίθεται νέος στόχος υπ’ αρ. «16.6» ως εξής:

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

16.6 Προσαρμογή στις διατάξεις του νέου Κανονισμού [COM (2020) 798 final] σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για την κατάργηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020.

β) μετά από τον υπ’ αρ. 80 Πίνακα προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Τέλος, επισημαίνεται ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε πρόταση για τον νέο Κανονισμό για τις Μπαταρίες, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2006/66/ΕΕ. Ο νέος Κανονισμός αλλάζει δομικά το τοπίο στη διαχείριση των ΑΣΟΒ, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, νέες κατηγορίες για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, πρόβλεψη για δεύτερο κύκλο ζωής, νέο σύστημα υποβολής στοιχείων, αυξημένες αποδόσεις ανακύκλωσης μπαταριών για το έτος 2025 και για το έτος 2030, απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με την απόδοση, την ανθεκτικότητα και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο για όλους τους τύπους μπαταριών και συσσωρευτών, ελάχιστες υποχρεώσεις για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και, τέλος, εισαγωγή υποχρέωσης “ψηφιακού διαβατηρίου μπαταρίας” που θα συνοδεύει κάθε ΑΣΟΒ.».

9. Στο τέλος του υπ’ αρ. 81 Πίνακα «Ενδεικτικά προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τα ΑΣΟΒ-Δείκτες παρακολούθησης» του Κεφαλαίου 7.3.5. «Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου-Δείκτες παρακολούθησης» προστίθεται νέο μέτρο «ΑΣΟΒ.10» ως εξής:

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ