Π.Υ.Σ. 42/2021

Πράξη 42 της 4.10.2021 (2)

Tροποποίηση της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 125).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),

ια) της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 125),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ25/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο» (Β’ 3787) και

ιγ) της υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά στη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ανασυγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Π.Υ.Σ.
Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ως προς τη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών, ως Συντονιστή,

β) τον Yπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

γ) την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

η) τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),

θ) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών και

ι) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως μέλη.

Στην Επιτροπή συμμετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρης Τσιόδρας, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.».