Π.Υ.Σ. 41/2021

Πράξη 41 της 4.10.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου» (Α’ 55).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),

ια) της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου» (Α’ 55) και

ιβ) της υπ’ αρ. 312/20.9.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά στη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ανασυγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ως προς τη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γ) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, ε) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, στ) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων, ζ) τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα υποδομών, η) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και θ) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ