Π.Υ.Σ. 4/2024

Πράξη 4 της 29-2-2024

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 20/28.5.2020  Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 113).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

στ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15), και ιδίως των άρθρων 7 και 17,

θ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), ιδίως δε της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 13,

ι) της υπ’ αρ. 20/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας» (Α’ 113), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 17/ 31.5.2021 (Α’ 93) και 24/28.7.2022 (Α’ 158) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,

ια) της υπ’ αρ. 156/8.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410), και

ιβ) της υπ’ αρ. 74103/5569/8.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 4408).

2. Την ανάγκη επικαιροποίησης της σύνθεσης, των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ, κατόπιν και των π.δ. 5/2022 και 77/2023.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 15090/21.2.2024 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Κυβερνητική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 20/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Η υπ’ αρ. 20/28.5.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 133), περί σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 17/ 31.5.2021 (Α’ 93) και 24/28.7.2022 (Α’ 158) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σύσταση

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2 Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, β) τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα μεταφορών, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

η) τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και

θ) τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του παρόντος, αυτά αναπληρώνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4622/ 2019.

3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με δικαίωμα ψήφου, συναρμόδιοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς για θέματα Εφοδιαστικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 3 Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για: α) Τη διαμόρφωση, έγκριση και εποπτεία εφαρμογής

της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή της,

β) την έγκριση, παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του,

γ) τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανονιστικών πράξεων και άλλων κειμένων για την Εφοδιαστική, και

δ) τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τον συντονισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής.

Άρθρο 4 Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατ’ ελάχιστο, δύο (2) φορές τον χρόνο για τα θέματα των περ. α) και β) του άρθρου 3 και όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο για τα θέματα των περ. γ) και δ) του ιδίου άρθρου.

2. Εφόσον από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προκύψουν δράσεις προς συντονισμό και υλοποίηση, αυτές ανατίθενται στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, κατά το άρθρο 5.

3. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Εφοδιαστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης μεριμνούν για την υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και για την προετοιμασία των συνεδριάσεων αυτής, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.

Άρθρο 5 Εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικήςΑνάθεση έργου Υλοποίηση δράσεων

1. Το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής του άρθρου 7 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) λειτουργεί ως ομάδα εργασίας της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 και είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του έργου, την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής και τη σχετική ενημέρωση αυτής, και ειδικότερα για:

α) Τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική,

β) τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική,

γ) την εισήγηση για τον καθορισμό των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική,

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική και της επίτευξης των στόχων του κάθε φορέα της περ. γ),

ε) τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ζητημάτων σχετικά με την Εφοδιαστική και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στην Επιτροπή και

στ) την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τον τομέα της Εφοδιαστικής.

2. Στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής δύναται να ανατίθεται, με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, όποιο έργο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες του άρθρου 3.

Άρθρο 6 Ομάδες εργασίας

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να συστήνει περαιτέρω ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Άρθρο 7 Αποζημίωση

Στα μέλη της Επιτροπής και του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και των λοιπών ομάδων εργασίας, που συστήνονται από την Επιτροπή, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 8 Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α) Συνεργάζονται με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και με λοιπές ομάδες εργασίας που συστήνονται από την Επιτροπή, για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών τους,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή, το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και τις λοιπές ομάδες εργασίας που συστήνονται από την Επιτροπή, για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών τους,

γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά προτεραιότητα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και στις λοιπές ομάδες εργασίας που συστήνονται από την Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο τους.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ