Π.Υ.Σ. 38/2021

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 38 της 4.10.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56).
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

γ) του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66), ιδίως δε του άρθρου 13,

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),

ιβ) της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56) και

ιγ) της υπό στοιχεία Υ27/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 3789).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. 5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ανασυγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής Αναπλήρωση Προέδρου Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, α) τροποποιείται η παρ. 1, όσον αφορά στη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, όσον αφορά στην αναπλήρωση του Προέδρου της, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για

τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

η) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

ι) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ια) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιβ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ιγ) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

ιδ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και

ιε) τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αναπληρωτής κάθε μέλους της Επιτροπής υποδεικνύεται από το τακτικό μέλος και είναι υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών της αντίστοιχης Γραμματείας ή του Ε.Λ.Γ.Α., κατά περίπτωση.».

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Αντικατάσταση της περ. θ’ του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Η περ. θ) του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ. αντικαθίσταται και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) την προώθηση των κατάλληλων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων αναγκών, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς την κατανομή των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση στοχευμένων μέτρων κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις,

β) τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση και ταχεία έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων για τον προσδιορισμό των ζημιών στις περιπτώσεις κρατικής αρωγής, μετά από θεομηνίες,

γ) τον προσδιορισμό των μέτρων κρατικής αρωγής που θα αξιοποιηθούν σε κάθε περίπτωση θεομηνίας, σε συνέχεια ενημέρωσης και παροχής γνώμης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από εμπειρογνώμονες ως προς τις υφιστάμενες ανάγκες,

δ) τον συντονισμό και την προώθηση των διαδικασιών αποζημίωσης πληγέντων, μετά από θεομηνίες,

ε) τον συντονισμό των διαδικασιών για την παροχή πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρώτη αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πληγέντων για πρώτες ανάγκες, μετά από θεομηνίες,

στ) την καταγραφή και τον προσδιορισμό, σε συνέχεια ενημέρωσης και παροχής γνώμης από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, των αναγκών για έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης μετά από θεομηνίες,

ζ) τον συντονισμό του εντοπισμού των κατά περίπτωση κατάλληλων εργαλείων για τη χρηματοδότηση σχεδίων ανασυγκρότησης, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης,

η) τη διασφάλιση της εναρμόνισης της χώρας με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για τις κρατικές ενισχύσεις στο συγκεκριμένο πεδίο, και

θ) την εισήγηση της ενεργοποίησης των αναγκαίων μέτρων, καθώς επίσης της εισαγωγής των αναγκαίων θεσμικών, διοικητικών, νομοθετικών και οργανωτικών ρυθμίσεων αναφορικά με τις περ. α) έως η) προς τους συναρμόδιους Υπουργούς.».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ