Π.Υ.Σ. 27/2022

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 27 της 30.8.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66), ιδίως δε του άρθρου 13,

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθ. σφαλμ. Α’ 126),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),

ιβ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19) και

ιγ) της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 38/4.10.2021 (Α΄ 184) και 4/14.2.2022 (Α΄ 26) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα σύστασης υποεπιτροπών για τη στοχευμένη υποστήριξη συγκεκριμένων περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 5Α της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 5Α της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε με την υπ’ αρ. 4/14.2.2022 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η υφιστάμενη διάταξη αριθμείται ως παρ. 1, προστίθεται νέα παρ. 2 περί δυνατότητας σύστασης υποεπιτροπών από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και το άρθρο 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5Α Ομάδες εργασίας

1. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή συστήνει ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και τις αρμοδιότητές τους και παρακολουθεί το έργο τους.

2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για τη στοχευμένη υποστήριξη συγκεκριμένων περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, η Επιτροπή δύναται να συστήνει υποεπιτροπές ως ομάδες εργασίας υπό την έννοια της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και να παρακολουθεί το έργο τους. Σε αυτές συμμετέχουν τα μέλη του άρθρου 2 της παρούσας, οι αρμοδιότητες των οποίων συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του σκοπού του πρώτου εδαφίου. Για τις υποεπιτροπές εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 4, 5, 7 και 8.».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ