Π.Υ.Σ. 27/2023

Πράξη 27 της 31.10.2023

Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του Λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., ορισμός των αρμοδίων οργάνων, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20122015» (Α’ 152),

β) της υποπαρ. 4.4, της παρ. Γ, του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξειςΚύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

γ) του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

δ) του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 148),

ε) του άρθρου 163 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),

στ) του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35 και διόρθ. σφαλμάτων Α’ 164) και ιδίως της περ. ΣΤ’ του άρθρου 1,

ζ) του άρθρου 33 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 170), δυνάμει του οποίου η διάρκεια της από 15 Ιανουαρίου 2003 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με την περ. ΣΤ’ του άρθρου 1 του ν. 4597/2019, ορίστηκε στα εξήντα πέντε (65) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της,

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

θ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

ι) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ια) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

ιβ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

ιγ) της υπ’ αρ. 222/5.11.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων «Μεταφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152)» (Β’ 2996), και

ιδ) της υπ’ αρ. 3/22.9.2023 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) «Έγκριση του από 26 Ιουνίου 2023 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan, ADP) της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.» (B’ 5622).

2. Την υπ’ αρ. 151/2023 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου και την υπ’ αρ. 991/2023 απόφαση του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου που προβλέπεται στο Τμήμα Δεύτερο του ν. 4700/2020 (Α’ 127), η νομιμότητα της ελεγχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας και το τελικό σχέδιο της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του Λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. και κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου σύμβασης.

3. Την εισήγηση της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 4.4.2023 απόσπασμα πρακτικού της από 30.3.2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

4. Το από 20.9.2023 σχέδιο της σύμβασης για την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του Λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε..

5. Την ανάγκη συνυπογραφής από το Ελληνικό Δημόσιο της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του Λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., ορισμού των αρμοδίων οργάνων, καθώς και παροχής εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη συνυπογραφή της ανωτέρω σύμβασης για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αρ. 159666/31.10.2023 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

1. Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του Λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 151/2023 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου και την υπ’ αρ. 991/2023 απόφαση του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Τον ορισμό ως αρμοδίων οργάνων και την παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη συνυπογραφή, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του Λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε..

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ