Π.Υ.Σ. 24/2023

Πράξη 24 της 18.10.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α’ 109).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98),

γ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

στ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 1, του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 13,

η) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1,

θ) της υποπερ. βιδ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 65 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15), και

ι) της υπ’ αρ. 19/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α’ 109).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 19/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ως προς τη συγκρότηση και τη γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ, κατόπιν και των π.δ. 77/2023 και 82/2023.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 1701/18.10.2023 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Συγκρότηση και συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών ΕπενδύσεωνΤροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 19/ 28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 19/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 109), περί της συγκρότησης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθενται περ. ε) και στ), β) στην παρ. 2 οι λέξεις «γενικοί και ειδικοί γραμματείς άλλων υπουργείων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άλλοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων», μετά από τις λέξεις «υπηρεσιακοί παράγοντες» διαγράφεται το κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «ή μετακλητοί σύμβουλοι και συνεργάτες,» και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση

1. Η Σ.Ε.Σ.Ε. συγκροτείται και αποτελείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) όταν ζητείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα επένδυσης η χορήγηση κινήτρων ενίσχυσης δαπανών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και

στ) όταν ζητείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα επένδυσης η χορήγηση κινήτρων ενίσχυσης δαπανών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλη.

2. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Σ.Ε. δύναται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, άλλοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες ή μετακλητοί συνεργάτες, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.».

Άρθρο 2
Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων-Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 19/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 19/ 28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 109), περί της γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, τροποποιείται ως προς τον γραμματέα, μετά από τη λέξη «υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «του Τμήματος Β’ Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων» και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Γραμματεία

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Σ.Ε. ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ως Γραμματέας της Σ.Ε.Σ.Ε. ορίζεται ο Γεώργιος Μάρκου του Συμεών, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρωτή του, τον Τριαντάφυλλο Κατινιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο του Τμήματος Β’ Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ