Π.Υ.Σ. 23/2023

Πράξη 23 της 18.10.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30.9.2020 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων»» (Α’ 195).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

στ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), και ιδίως των παρ. 2 και 5 του άρθρου 1, του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 13,

η) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1,

θ) της υποπερ. βιδ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 65 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ι) της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30.9.2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 44/8.10.2021 (Α’ 188) και 9/13.4.2022 (Α’ 73) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,

ια) της υπό στοιχεία Υ6/29.6.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Σταύρο Παπασταύρου του Νικολάου» (Β’ 4249),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ7/29.6.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο» (Β’ 4249), και

ιγ) της υπό στοιχεία Υ12/7.7.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ως προς τη συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ, κατόπιν και των π.δ. 77/2023 και 82/2023.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 1700/18.9.2023 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Συγκρότηση και ορισμός Γραμματέα της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Στην υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 195), περί της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αναπλήρωση των μελών της Επιτροπής, γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς τον Γραμματέα της Επιτροπής, μετά από τη λέξη «υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «του Τμήματος Β’ Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων», και η υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (εφεξής “Επιτροπή”), η οποία αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) τον Υπουργό Πολιτισμού, ε) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου,

στ) όταν ζητείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα επένδυσης η χορήγηση κινήτρων ενίσχυσης δαπανών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και

ζ) τους, κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, όταν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτών έρχονται προς συζήτηση, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα μέλη των περ. (δ) και (ε) της παρ. 1 αναπληρώνονται, αντιστοίχως, από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημόσιων πολιτικών. Ως προς την αναπλήρωση των λοιπών μελών της Επιτροπής εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, το άρθρο 17 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γεώργιος Μάρκου του Συμεών, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο Κατινιώτη του

Δημητρίου, υπάλληλο του Τμήματος Β’ Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση του έργου της, ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που οφείλουν να τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση. Στις συνεδριάσεις μπορεί να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προεδρεύοντος, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετακλητοί συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, θεσμικοί φορείς της επιχειρηματικότητας του κλάδου ή εκπρόσωποι οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εξέλιξη της συνεδρίασης.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση ενός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, σύμφωνα με τον ν. 3894/2010 (Α’ 204), τον ν. 4608/2019 (Α’ 66) και τον ν. 4864/2021 (Α’ 237), κατά περίπτωση.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Τηρούνται γραπτά πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 4622/2019.».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ