Π.Υ.Σ. 21/2023

Πράξη 21 της 12-10-2023

Aνάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν  χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 του ν. 5049/2023 «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 152),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134), και

στ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).

2. Το γεγονός ότι απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση έργων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποκατάσταση των υποδομών των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων, των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel»), καθώς και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις υπ’ αρ. 188/27.9.2023 και 198/12.10.2023 εισηγήσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών:

α) Της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκε με την υπό στοιχεία Α3626/6.9.2023 (ΑΔΑ: ΡΛΛΙ46ΝΠΙΘ-ΦΛΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,

β) των Δήμων: βα) Αλοννήσου και Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων: Α3610/6.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ46ΝΠΙΘ-ΒΛΜ), ββ) Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας: Α3638/6.9.2023 (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46ΝΠΙΘ4ΞΤ), βγ) Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3672/7.9.2023 (ΑΔΑ: 93ΓΠ46ΝΠΙΘ-8ΛΙ), βδ) Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3688/7.9.2023 (ΑΔΑ: 67ΗΡ46ΝΠΙΘ-ΑΘ5), βε) Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3695/8.9.2023 (ΑΔΑ: 64Ο146ΝΠΙΘ-ΨΕΧ), βστ) Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας: Α3711/9.9.2023 (ΑΔΑ: ΕΡΞΔ46ΝΠΙΘΕ47) και βζ) Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3714/9.9.2023 (ΑΔΑ: ΨΚΑΟ46ΝΠΙΘ-344), που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με τις ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

γ) των Δημοτικών Ενοτήτων: γα) Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: Α3613/6.9.2023 (ΑΔΑ: Ρ8ΓΧ46ΝΠΙΘ-9ΜΡ), γβ) Καλλιφωνίου, Κάμπου, Καρδίτσας και Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας: Α3625/6.9.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ7Π46ΝΠΙΘ-Κ6Π), γγ) Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: Α3650/7.9.2023 (ΑΔΑ: 9Δ5Σ46ΝΠΙΘ-ΨΝΗ), γδ) Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3656/7.9.2023 (ΑΔΑ: ΡΚ2346ΝΠΙΘ-ΑΗΩ), γε) Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3657/7.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΧΙ46ΝΠΙΘ-ΥΜ6), γστ) Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: Α3675/7.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΖΖΛ46ΝΠΙΘ-ΙΛΤ) και γζ) Λιχάδος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: Α4148/27.9.2023 (ΑΔΑ: Ρ0Κ846ΝΠΙΘ-3ΙΒ), που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με τις ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

δ) των Δημοτικών Κοινοτήτων: δα) Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: Α3604/5.9.2023 (ΑΔΑ: ΕΩΗ246ΝΠΙΘΣ9Χ), δβ) Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας: Α3610/6.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ46ΝΠΙΘ-ΒΛΜ), δγ) Αλμυροποτάμου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: Α3617/6.9.2023 (ΑΔΑ: ΨΩ7146ΝΠΙΘ-Τ43), δδ) Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Βερδικούσιας, Κρανέας, Καρυάς, Κρυόβρυσης και Συκαμινέας του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας: Α3711/9.9.2023 (ΑΔΑ: ΕΡΞΔ46ΝΠΙΘ-Ε47) και δε) Αγίου Κωνσταντίνου και Αγνάντης, Μενδενίτσας, Αγίου Χαραλάμπους και Ανάβρας του Δήμου Καμμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας: Α3894/19.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΝΤ46ΝΠΙΘ-43Τ), που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με τις ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και

ε) των υπόλοιπων περιοχών εα) των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και εβ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως προς τις οποίες οι αποφάσεις κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα από

4 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2023, ή από 25 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2023, ή η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με τις αποφάσεις των περ. α) έως δ).

2. Τα κατεπείγοντα έργα της παρ. 1 αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias»:

α) Οδικών δικτύων αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών, όπως αποκαταστάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτικών, επιχωμάτων, ορυγμάτων, τεχνικών έργων, γεφυρών, καθώς και συνοδών τεχνικών και υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αυτών,

β) υποδομών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως εργασίες οικοδομικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, ηλεκτρικές και περιβάλλοντος χώρου, καθώς και μερική ή ολική αποκατάσταση κινητού εξοπλισμού ή πλήρης ανακατασκευή σχολικής μονάδας στον ίδιο ή άλλον χώρο,

γ) στην περιοχή της ζώνης ακτογραμμής πέριξ του λιμένος Κυμασίου εντός των ορίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκτός της χερσαίας ζώνης του λιμένος, αρμοδιότητας του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως εργασίες άμεσης μεταφοράς φερτών υλικών και ανακατασκευής επιφάνειας ακτογραμμής.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ