Π.Υ.Σ. 20/2023

Πράξη 20 της 10-10-2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης  Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας» (Α’ 79).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 8 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

γ) του άρθρου 225 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

ε) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

η) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

θ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 130),

ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 10, καθώς και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 14, όπως αυτές προστέθηκαν με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2023 (Α’ 139),

ια) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 3,

ιβ) της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας» (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46/29.10.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 233),

ιγ) της υπ’ αρ. 97191/8.9.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 5379),

ιδ) της υπ’ αρ. 155/8.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β’ 4410),

ιε) της υπ’ αρ. 47/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη» (Β’ 4442),

ιστ) της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438), και

ιζ) της υπό στοιχεία ΥΠ513/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4438).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά στη συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εν τω μεταξύ, κατόπιν και των π.δ. 77/2023 και 82/2023.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 10 Οκτωβρίου 2023 εισήγηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση και αναπλήρωση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής ΠροστασίαςΤροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 (Α’ 79) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, περί της σύστασης και συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 μετά από τις λέξεις «τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» προστίθενται οι λέξεις «, αρμόδιο για το Πυροσβεστικό Σώμα» και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σύσταση, συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

1. Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 4662/2020 (εφεξής «η Επιτροπή»).

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρο,

β) τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας,

γ) τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα υποδομών,

δ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

ε) τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής,

στ) τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για το Πυροσβεστικό Σώμα,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

η) τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ι) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

ια) τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιβ) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

ιγ) τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως μέλη.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για το Πυροσβεστικό Σώμα. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.».

Άρθρο 2
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, περί της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, οι λέξεις «του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ