Π.Υ.Σ. 18/2023

Πράξη 18 της 22-9-2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου “Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή” (Α’ 213), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1/30.01.2020 (Α’ 26) και 49/07.12.2020 (Α’ 259) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου» (Α’ 173).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),

δ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

στ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), ιδίως δε της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 4,

η) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), ιδίως δε του άρθρου 1,

θ) της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου “Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή” (Α’ 213), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1/30.01.2020 (Α’ 26) και 49/07.12.2020 (Α’ 259) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου» (Α’ 173),

ι) της υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403), και

ια) της υπό στοιχεία Υ7/29.06.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο» (Β’ 4249).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προς τον σκοπό ταχύτερης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 76/28.08.2023 εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση, συγκρότηση και συνεδριάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης-Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί της σύστασης, της συγκρότησης και των συνεδριάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 η φράση «, προκειμένου να υποστηριχθούν οι περιοχές» αντικαθίσταται από τις λέξεις «προς τον σκοπό δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών», β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 3 γα) πριν από τη λέξη «Επιτροπής» προστίθεται η λέξη «Κυβερνητικής», και γβ) οι λέξεις «Συντονιστικής Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», δ) στην παρ. 4 η λέξη «Επιτροπή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κυβερνητική Επιτροπή», και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σύσταση και συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής

1. Συστήνεται και συγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προς τον σκοπό δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη και από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γ) τον Υπουργό Εσωτερικών, δ) τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ε) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στ) τον Υπουργό Ανάπτυξης, ζ) τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η) τον Υπουργό Πολιτισμού, θ) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ι) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ια) τον Υπουργό Τουρισμού, και ιβ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημόσιων πολιτικών, ως μέλη.

3. Στις συνεδριάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, συναρμόδια μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3.

4. Η Κυβερνητική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.».

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής ΜετάβασηςΤροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 37/27.9.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
Στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο εισαγωγικό εδάφιο πριν από τη λέξη «Επιτροπή» προστίθεται η λέξη «Κυβερνητική», β) στην περ. α): βα) στο δεύτερο εδάφιο, μετά από τη λέξη «τουρισμού» προστίθεται κόμμα, καθώς και οι λέξεις «με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.», ββ) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται, βγ) στο πέμπτο εδάφιο η λέξη «, επίσης,» διαγράφεται και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Κυβερνητικής Επιτροπής

Η Κυβερνητική Επιτροπή είναι αρμόδια για: α) Την έγκριση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ.Δ.Α.Μ.), καθώς και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) των περιοχών που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη και από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σ.Δ.Α.Μ. αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πολυδιάστατο αναπτυξιακό χάρτη για τις περιοχές στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και συμπεριλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων, όπως επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, νέες υποδομές, αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, μετεκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού, με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Η διαμόρφωση αυτών των μέτρων βασίζεται σε προτάσεις που υποβάλλονται από φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, η Δ.Ε.Η. Α.Ε., επιστημονικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα/σωματεία εργαζομένων, και αξιολογούνται κατάλληλα. Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. καλύπτουν ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη και περιλαμβάνουν περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης των περιοχών, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.) και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα. Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. προσδιορίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, παρέχουν στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής διαφοροποίησης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση, και προσδιορίζουν τα εδάφη, που πρέπει να λάβουν στήριξη, γιατί πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης. Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. επικαιροποιούνται και εγκρίνονται εκ νέου όταν είναι αναγκαίο,

β) τον συντονισμό της διενέργειας της δημόσιας διαβούλευσης με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, συλλογικά όργανα ιδιωτικών φορέων και επιμελητήρια.».

Άρθρο 3
Σύσταση, συγκρότηση και συνεδριάσεις Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης-Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί σύστασης, της συγκρότησηςκαι των συνεδριάσεων ομάδας εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στον τίτλο διαγράφεται η λέξη «Συντονιστική» και μετά τη λέξη «Επιτροπή» προστίθενται οι λέξεις «Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», β) στην παρ. 1 οι λέξεις «Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και μετά από τη λέξη «αρμόδιο» προστίθενται οι λέξεις «για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) στην παρ. 3 οι λέξεις «Συντονιστική Επιτροπή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», ε) στην παρ. 4 εα) η λέξη «Συντονιστική» διαγράφεται σε δύο σημεία, εβ) μετά από τη λέξη «λοιπών» προστίθεται η λέξη «τοπικών» και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Συστήνεται Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ως ομάδα εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η οποία είναι αρμόδια για την πρόταση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και την εισήγηση σχετικών με το Σ.Δ.Α.Μ. θεμάτων στην Κυβερνητική Επιτροπή του άρθρου 1 και στον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Υπουργό, καθώς και για την παροχή συνδρομής στην Κυβερνητική Επιτροπή του άρθρου 1 κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

2. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αποτελείται από:

α) τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

δ τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,

η) τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού,

ι) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ια) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιβ) τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού,

ιγ) τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ιδ) τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ιε) τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ιστ) τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ιζ) τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ιη) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε., ιθ) τον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και κ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»., ως μέλη.

3. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, δημόσιων φορέων και οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων, εκπρόσωποι λοιπών τοπικών φορέων, δημόσιοι λειτουργοί, υπηρεσιακά στελέχη, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις και το έργο της Επιτροπής.».

Άρθρο 4
Αποζημίωση μελών της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης-Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 37/27.9.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί της αποζημίωσης των μελών της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της ομάδας εργασίας οι λέξεις «Συντονιστικής Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Αποζημίωση

Στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής του άρθρου 1 και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.».

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου-Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Στις περ. α), β) και γ) του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 37/ 27.09.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί των υποχρεώσεων φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου οι λέξεις «Συντονιστική Επιτροπή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α) συνεργάζονται με την Κυβερνητική Επιτροπή του άρθρου 1 και την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών τους,

β) ενημερώνουν την Κυβερνητική Επιτροπή του άρθρου 1 και την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών τους,

γ) παρέχουν έγκαιρα στην Κυβερνητική Επιτροπή του άρθρου 1 και την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο τους.».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ