Π.Υ.Σ. 12/2023

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 12 της 28-7-2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α΄ 56).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 66), ιδίως δε του άρθρου 13,

δ) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 129),

ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

στ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 134),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130), ιδίως δε του άρθρου 7,

η) της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 38/4.10.2021 (Α΄ 184), 4/14.2.2022 (Α΄ 26) και 27/30.8.2022 (Α΄ 176) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, και

θ) της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β΄ 4438).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ως προς τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες παρακολούθησης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα μέτρα κρατικής αρωγής, με στόχο την ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής και της ζωής των πολιτών μετά από τις επιπτώσεις μιας φυσικής καταστροφής, και την ανάκαμψη και ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠ564/21.7.2023 εισήγηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο πρώτο
Αποστολή της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής Αντικατάσταση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί της σύστασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής η «Επιτροπή»), η οποία αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, την αποκατάσταση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση έργων και υποδομών του Δημοσίου, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης και ανάκαμψης περιοχών από τις ανωτέρω επιπτώσεις.».

Άρθρο δεύτερο
Συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής Αναπλήρωση Προέδρου Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί της συγκρότησης της Κυβερνητικής Επιτροπής, Κρατικής Αρωγής επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται όσον αφορά στην αναπλήρωση του Προέδρου και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) Τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομικών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

η) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ι) τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ια) τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ιβ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ιγ) τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιδ) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ιε) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

ιστ) τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

ιζ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

ιη) τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), και

ιθ) τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο αναπληρωτής κάθε μέλους της Επιτροπής υποδεικνύεται από το τακτικό μέλος και είναι υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών της αντίστοιχης Γραμματείας, της Ε.Α.Δ. ή του Ε.Λ.Γ.Α., κατά περίπτωση.».

Άρθρο τρίτο
Αρμοδιότητες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής-Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. β) η λέξη «θεομηνίες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «φυσικές καταστροφές», β) στην περ. γ) η λέξη «θεομηνίας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης», γ) στην περ. δ) η λέξη «θεομηνίες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης», δ) στην περ. ε) οι λέξεις «μετά από θεομηνίες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «λόγω επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης», ε) προστίθεται περ. εα) περί παρακολούθησης της χρηματοδότησης των έργων και των προγραμμάτων κρατικής αρωγής και αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, στ) στην περ. στ) η λέξη «θεομηνίες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «φυσικές καταστροφές», ζ) στην περ. στα) η φράση «που επέρχονται από θεομηνίες» αντικαθίσταται από τη φράση «που επέρχονται από φυσικές καταστροφές» και η φράση «που προκαλούνται σε υποδομές μετά από θεομηνίες» αντικαθίσταται από τη φράση «που προκαλούνται σε υποδομές ως επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές και από την κλιματική κρίση», η) στο τέλος της περ. η) διαγράφεται η λέξη «και», θ) στην περ. θ) οι λέξεις «τις περ. α) έως η)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το παρόν άρθρο», ι) προστίθενται περ. ι) και ια) και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Την προώθηση των κατάλληλων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων αναγκών, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς την κατανομή των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση στοχευμένων μέτρων κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα,

β) τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση και ταχεία έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων για τον προσδιορισμό των ζημιών στις περιπτώσεις κρατικής αρωγής, μετά από φυσικές καταστροφές,

γ) τον προσδιορισμό των μέτρων κρατικής αρωγής που θα αξιοποιηθούν σε κάθε περίπτωση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης, σε συνέχεια ενημέρωσης και παροχής γνώμης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από εμπειρογνώμονες ως προς τις υφιστάμενες ανάγκες,

δ) τον συντονισμό και την προώθηση των διαδικασιών αποζημίωσης πληγέντων, μετά από επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης,

ε) τον συντονισμό των διαδικασιών για την παροχή πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρώτη αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πληγέντων για πρώτες ανάγκες, λόγω επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης,

εα) την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των έργων και των προγραμμάτων κρατικής αρωγής και αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, τόσο στο σκέλος της ένταξης όσο και στο σκέλος των πληρωμών με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων,

στ) την καταγραφή, τον προσδιορισμό των αναγκών, την εισήγηση ως προς την κατανομή πόρων και την εισήγηση ειδικότερων όρων ένταξης στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με αντικείμενο την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιων υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις αποφάσεις έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων και σε συνέχεια ενημέρωσης και παροχής γνώμης από τα συναρμόδια Υπουργεία,

στα) τον εντοπισμό, την καταγραφή και την παρακολούθηση ιδιαίτερων συνθηκών και υποδομών, που δύνανται να επηρεάζουν τα έργα πρόληψης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ή λειτουργούν επιβαρυντικά στις ζημιές που επέρχονται από φυσικές καταστροφές, καθώς και των ζημιών που προκαλούνται σε υποδομές ως επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές και από την κλιματική κρίση,

ζ) τον συντονισμό του εντοπισμού των κατά περίπτωση κατάλληλων εργαλείων για τη χρηματοδότηση σχεδίων ανασυγκρότησης, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης,

η) τη διασφάλιση της εναρμόνισης της χώρας με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για τις κρατικές ενισχύσεις στο συγκεκριμένο πεδίο,

θ) την εισήγηση της ενεργοποίησης των αναγκαίων μέτρων, καθώς επίσης της εισαγωγής των αναγκαίων θεσμικών, διοικητικών, νομοθετικών και οργανωτικών ρυθμίσεων αναφορικά με το παρόν άρθρο προς τους συναρμόδιους Υπουργούς,

ι) τον συντονισμό και την παρακολούθηση μελετών, προγραμμάτων και μέτρων πρόληψης, αποκατάστασης, ανάπτυξης και ανάκαμψης περιοχών που πλήττονται από επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης και

ια) τον συντονισμό και την παρακολούθηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης στον πρωτογενή τομέα και τον συντονισμό και την προώθηση των διαδικασιών για τη στήριξη πληγέντων από επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης στον πρωτογενή τομέα.».

Άρθρο τέταρτο
Υποστήριξη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί της νομικής και γραμματειακής υποστήριξης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) ο τίτλος αντικαθίσταται, β) στην παρ. 1 οι λέξεις «το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», γ) στην παρ. 2 μετά από τη λέξη «γραμματειακή» προστίθενται οι λέξεις «και διοικητική» και οι λέξεις «Υπουργείου Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Νομική, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη

1. Νομική υποστήριξη στην Επιτροπή παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.».

Άρθρο πέμπτο
Συνεδριάσεις Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί των συνεδριάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής μετά από τη λέξη «ψήφου,» προστίθενται οι λέξεις «αρμόδιοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς,» και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά ανά εξάμηνο και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή ορισμένων μελών, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται με συγκεκριμένα αντικείμενα.

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αρμόδιοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς, εμπειρογνώμονες, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών.».

Άρθρο έκτο
Ετήσια έκθεση Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί της ετήσιας έκθεσης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «Υπουργό Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», β) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «Υπουργός Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», μετά από τις λέξεις «της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων» προστίθενται οι λέξεις «και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου,», γ) στο τρίτο εδάφιο μετά από τις λέξεις «με μέριμνα του Προέδρου της,» προστίθενται οι λέξεις «στα μέλη της Επιτροπής και» και δ) στο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «Υπουργείου Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6 Ετήσια έκθεση

Η Επιτροπή καταρτίζει, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, έκθεση που υποβάλλει στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην οποία περιγράφονται οι δράσεις της και τα αποτελέσματά τους και προτείνονται πολιτικές και μέτρα για την αναβάθμιση των διαδικασιών κρατικής αρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διαβιβάζει την έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να συζητηθεί σε ειδική κοινή ετήσια συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση του παρόντος, με μέριμνα του Προέδρου της, στα μέλη της Επιτροπής και στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η έκθεση δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.».

Άρθρο έβδομο
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου-Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Π.Υ.Σ.
Στο άρθρο 8 της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί των υποχρεώσεων φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στις περ. α) και β) μετά από τις λέξεις «την Επιτροπή» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «τις υποεπιτροπές», β) στην περ. γ) μετά από τις λέξεις «στην Επιτροπή» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «στις υποεπιτροπές» και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή, τις υποεπιτροπές και τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 5Α για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών τους,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή, τις υποεπιτροπές και τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 5Α για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών τους,

γ) παρέχουν έγκαιρα στην Επιτροπή, στις υποεπιτροπές και στις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 5Α τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο τους.».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ N. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ