Π.Κ. 9/23.4.2018
Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων εργοληπτών και ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα, 27 Μαρτίου 2018, οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1) Θεόδωρος Αγγουράκης, Πρόεδρος και Αλέξανδρος Κουζούλογλου, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), και

2) Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ)

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχονται ότι η ισχύς της από 2/1/2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 1/20.1.2017 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας, παρατείνεται για ένα χρόνο, ήτοι μέχρι 31/12/2018.