Π.Δ. 99/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99 ΦΕΚ Α 245/10.12.2021

Ίρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου και Αγίων Αναργύρων Νέων Επιβατών, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών, της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, του Δήμου Θερμαϊκού, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980) και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς (υπ’ αρ. 14746/31.7.2020 απόφαση).

3. Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού (υπ’ αρ. 106/2020 απόφαση).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού, όπως

προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ1/Γ/392/72264/Β1/ 17-06-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (A΄110).

5. Την υπ’ αρ. 144/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου και Αγίων Αναργύρων Νέων Επιβατών, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών, της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, του Δήμου Θερμαϊκού, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας Και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ