Π.Δ. 97/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 97 ΦΕΚ Α 234/30.11.2021

Αναδιοργάνωση οικονομικών υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τροποποίηση  και συμπλήρωση του π.δ. 351/1991 (Α’ 121).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 80 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπό στοιχεία Φ.1602.1/1947/2.9.2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης ευθύνης προϊσταμένου του νέου τμήματος ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών, η οποία ανέρχεται, αφενός, για το τρέχον έτος στο ποσό των 351 ευρώ και καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας (φορέας 1001-101) και, συγκεκριμένα, από τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ) 2120104001, 2190202001, 2190201003, 2190201002 (υπ’ αρ. έγκρισης ανάληψης 351, 344, 346 και 347, αντίστοιχα), αφετέρου, για καθένα από τα επόμενα έτη στο ποσό των 4.215 ευρώ, θα καλύπτεται με εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους ως άνω ΑΛΕ και τελεί εντός των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως αυτό ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 188/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρθρωση Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων
Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 351/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Προϋπολογισμού και Πληρωμών. β) Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών. γ) Προμηθειών».

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 351/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στο Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και εξόφληση δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και την προμήθεια και διαχείριση αναλώσιμων και μη υλικών.

Ο Διευθυντής του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 και στις διατάξεις των άρθρων 26, 66 και 69 Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως εκάστοτε ισχύουν».

Άρθρο 3
Διευθυντής Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων: Ορισμός και αναπλήρωση

1. Η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων υπάλληλος με βαθμό Α’ της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος πρέπει να διαθέτει διετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1991, όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τον ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων τηρείται η αρχή περί ασυμβιβάστων καθηκόντων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή δαπανών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει».

Άρθρο 4
Διαχείριση πάγιας προκαταβολής
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 351/ 1991 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας συνιστάται, για τις τρέχουσες δαπάνες της, πάγια προκαταβολή, η διαχείριση της οποίας διενεργείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των άρθρων 108 113 του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1.12.2021.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ