Π.Δ. 96/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96 ΦΕΚ Α 225/27.11.2021

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και β) του άρθρου 4 του αυτού νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), 50 του ν. 4342/2015(Α΄ 143) και 20 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3671/2008 περί κυρώσεως της Συνθήκης της Λισσαβώνας (Α΄ 129).

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 25812/ 02-02-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεν προκαλείται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αρ. 81/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, και Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/520)

1. Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (L91/29.3.2019).

2. Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος καθορίζουν τους όρους που είναι αναγκαίοι για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στο σύνολο του οδικού δικτύου της ελληνικής επικράτειας, αστικού και υπεραστικού, στους αυτοκινητοδρόμους, στις κύριες και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και σε θέσεις διέλευσης από διάφορα, όπως σήραγγες ή γέφυρες, και πορθμεία, και

(β) να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων αρμοδιότητας του υπουργείου οικονομικών σχετικά με τα οχήματα και τους ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων για τα οποία διαπιστώθηκε μη καταβολή οδικών τελών οποιουδήποτε είδους στην ελληνική επικράτεια.

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων που έχει θεσπίσει ή θα θεσπίσει στο μέλλον το ελληνικό κράτος για την είσπραξη οδικών τελών για ιδιαίτερους τύπους οχημάτων καθώς και της εξουσίας του να προσδιορίζει το ύψος και τον σκοπό της είσπραξης των εν λόγω τελών.

3. Τα άρθρα 3 έως 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται:

(α) στα συστήματα διοδίων τα οποία δεν είναι τηλεδιόδια υπό την έννοια του άρθρου 2 σημείο 10· και

(β) σε μικρά, αυστηρώς τοπικά συστήματα διοδίων για τα οποία οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 έως 21 θα ήταν δυσανάλογες προς τα οφέλη·

4. Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται επίσης στα τέλη στάθμευσης.

5. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων επιτυγχάνεται με την υπαγωγή τους στην ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ), η οποία είναι συμπληρωματική των εθνικών υπηρεσιών τηλεδιοδίων. Για τον σκοπό αυτό με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τυχόν επακόλουθες διαδικασίες συνδεόμενες με την υποχρέωση καταβολής οδικού τέλους διενεργούνται από δημόσιες αρχές.

Άρθρο 2
Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/520)
Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «υπηρεσία διοδίων»: υπηρεσία που επιτρέπει σε χρήστες να χρησιμοποιούν όχημα σε μία ή περισσότερες περιοχές ΕΥΤ με μία σύμβαση και, όποτε απαιτείται, με ένα τεμάχιο εποχούμενου εξοπλισμού και που περιλαμβάνει:

(α) όποτε απαιτείται, την παροχή εξατομικευμένου εποχούμενου εξοπλισμού στους χρήστες και τη διατήρηση της λειτουργικότητάς του·

(β) την εγγύηση ότι στον φορέα χρέωσης διοδίων καταβάλλεται το οδικό τέλος που οφείλεται από τον χρήστη·

(γ) την παροχή στον χρήση των τρόπων πληρωμής ή την αποδοχή υπάρχοντος τρόπου πληρωμής·

(δ) την είσπραξη του οδικού τέλους από τον χρήστη· (ε) τη διαχείριση σχέσεων πελάτη έναντι του χρήστη και (στ) εφαρμογή και τήρηση των πολιτικών ασφάλειας και ιδιωτικότητας για τα συστήματα διοδίων·

2. «πάροχος υπηρεσιών διοδίων»: νομική οντότητα η οποία παρέχει υπηρεσίες διοδίων σε μία ή περισσότερες περιοχές ΕΥΤ για μία ή περισσότερες κατηγορίες οχημάτων·

3. «φορέας χρέωσης διοδίων»: δημόσια ή ιδιωτική οντότητα η οποία εισπράττει οδικά τέλη για την κυκλοφορία οχημάτων σε περιοχή ΕΥΤ·

4. «ορισθείς φορέας χρέωσης διοδίων»: δημόσια ή ιδιωτική οντότητα η οποία έχει οριστεί ως αυτή που θα αναλάβει τον ρόλο του φορέα χρέωσης διοδίων σε μελλοντική περιοχή ΕΥΤ·

5. «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)»: η υπηρεσία διοδίων που παρέχεται βάσει σύμβασης σε μία ή περισσότερες περιοχές ΕΥΤ από πάροχο ΕΥΤ σε χρήστη ΕΥΤ·

6. «πάροχος ΕΥΤ»: οντότητα η οποία, στο πλαίσιο χωριστής σύμβασης, παρέχει σε χρήστη ΕΥΤ πρόσβαση στην ΕΥΤ, μεταβιβάζει τα οδικά τέλη στον αρμόδιο φορέα χρέωσης διοδίων και είναι καταχωρισμένη στο κράτος μέλος εγκατάστασής της·

7. «χρήστης ΕΥΤ»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει σύμβαση με πάροχο ΕΥΤ ώστε να έχει πρόσβαση στην ΕΥΤ·

8. «περιοχή ΕΥΤ»: οδός, οδικό δίκτυο, κατασκευή, όπως γέφυρα ή σήραγγα, ή πορθμείο, όπου εισπράττονται οδικά τέλη με τη χρήση συστήματος τηλεδιοδίων·

9. «σύστημα συμβατό με την ΕΥΤ»: το σύνολο στοιχείων ενός συστήματος τηλεδιοδίων που απαιτείται ειδικά για την ενσωμάτωση των παρόχων ΕΥΤ στο σύστημα και για τη λειτουργία της ΕΥΤ·

10. «σύστημα τηλεδιοδίων»: σύστημα είσπραξης διοδίων στο οποίο η υποχρέωση του χρήστη να πληρώσει το οδικό τέλος δημιουργείται και συνδέεται αποκλειστικά με την αυτόματη ανίχνευση της παρουσίας του οχήματος σε μια συγκεκριμένη θέση μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας με εποχούμενο εξοπλισμό ή μέσω αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας·

11. «εποχούμενος εξοπλισμός»: το πλήρες σύνολο στοιχείων υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της υπηρεσίας διοδίων, το οποίο είναι εγκατεστημένο ή βρίσκεται μέσα σε όχημα για τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την εξ αποστάσεως λήψη/διαβίβαση δεδομένων, είτε ως αυτόνομη συσκευή ή ενσωματωμένο στο όχημα·

12. «κύριος πάροχος υπηρεσιών»: πάροχος υπηρεσιών διοδίων με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως η υποχρέωση υπογραφής συμβάσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, ή με συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως ειδική αμοιβή ή εγγυημένη μακροπρόθεσμη σύμβαση, που διαφοροποιούνται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις άλλων παρόχων υπηρεσιών·

13. «στοιχείο διαλειτουργικότητας»: κάθε βασικό στοιχείο, ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο στοιχείων εξοπλισμού ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν στην ΕΥΤ, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων υλικών και άυλων στοιχείων, όπως το λογισμικό·

14. «καταλληλότητα χρήσης»: η ικανότητα ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας να επιτυγχάνει και να διατηρεί μια ορισμένη απόδοση όταν βρίσκεται σε λειτουργία, η οποία ενσωματώνεται αντιπροσωπευτικά στην ΕΥΤ σε σχέση με το σύστημα ενός φορέα χρέωσης διοδίων·

15. «δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων»: οι πληροφορίες που ορίζονται από τον αρμόδιο φορέα χρέωσης διοδίων ως αναγκαίες για τον καθορισμό του πληρωτέου τέλους διοδίων για την κυκλοφορία ενός οχήματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή διοδίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής διοδίων·

16. «δήλωση διοδίων»: μια δήλωση σε έναν φορέα χρέωσης διοδίων που επιβεβαιώνει την παρουσία ενός οχήματος σε μια περιοχή διοδίων σε μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών διοδίων και του φορέα χρέωσης διοδίων·

17. «παράμετροι ταξινόμησης οχημάτων»: οι πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζονται τα τέλη διοδίων με βάση τα δεδομένα του πλαισίου διοδίων·

18. «υπηρεσία υποστήριξης»: το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον φορέα χρέωσης διοδίων, από μια ομάδα φορέων χρέωσης διοδίων που έχουν δημιουργήσει κόμβο διαλειτουργικότητας ή από τον πάροχο ΕΥΤ για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο ενός συστήματος τηλεδιοδίων·

19. «σημαντικά τροποποιημένο σύστημα»: υφιστάμενο σύστημα τηλεδιοδίων το οποίο έχει υποστεί ή υφίσταται αλλαγή η οποία επιβάλλει στους παρόχους ΕΥΤ την υποχρέωση να προβούν σε τροποποιήσεις των στοιχείων διαλειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται, όπως ο αναπρογραμματισμός ή η προσαρμογή των διεπαφών της οικείας υπηρεσίας υποστήριξης, σε τέτοιο βαθμό που να απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση·

20. «πιστοποίηση»: η διαδικασία που ορίζεται και τελεί υπό τη διαχείριση του φορέα χρέωσης διοδίων, στην οποία πρέπει να υπαχθεί ένας πάροχος ΕΥΤ πριν λάβει την άδεια να παρέχει την ΕΥΤ σε μια περιοχή ΕΥΤ·

21. «διόδια» ή «οδικό τέλος» ή «διόδια τέλη»: το τέλος που πρέπει να καταβάλλουν οι χρήστες του οδικού δικτύου για την κυκλοφορία σε συγκεκριμένη οδό, οδικό δίκτυο, κατασκευή, όπως γέφυρα ή σήραγγα, ή πορθμείο·

22. «μη καταβολή οδικών τελών»: παράβαση που συνίσταται στη μη καταβολή από χρήστη οδικού δικτύου οδικών τελών (διοδίου τέλους) σε κράτος μέλος, όπως ορίζουν οι σχετικές εθνικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους

23. «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος όπου έχει ταξινομηθεί το όχημα το οποίο υπόκειται στην πληρωμή του οδικού τέλους·

24. «εθνικό σημείο επαφής»: η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που έχει ορισθεί για τη διασυνοριακή ανταλλαγή των δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων·

25. «αυτόματη αναζήτηση»: διαδικασία διαδικτυακής πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων ενός, περισσότερων ή όλων των κρατών μελών για την ανεύρεση στοιχείων·

26. «όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα ή αρθρωτός συνδυασμός οχημάτων που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την οδική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων·

27. «κάτοχος του οχήματος»: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί το όχημα, όπως ορίζει το δίκαιο του κράτους μέλους ταξινόμησης·

28. «βαρύ επαγγελματικό όχημα»: όχημα μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

29. «ελαφρύ όχημα»: όχημα μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

Άρθρο 3
Τεχνολογικές λύσεις (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/520)

1. Σε όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων, για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια, χρησιμοποιείται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνολογίες:

(α) δορυφορικός εντοπισμός· (β) κινητές επικοινωνίες· (γ) τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz. Τα υπάρχοντα συστήματα τηλεδιοδίων τα οποία απαιτούν την εγκατάσταση ή χρήση εποχούμενου εξοπλισμού και χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφόσον υποστούν ουσιώδεις τεχνολογικές βελτιώσεις.

2. Ο εποχούμενος εξοπλισμός στον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού θέσης και ο οποίος κυκλοφορεί στην αγορά μετά τις 19 Οκτωβρίου 2021 είναι συμβατός με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα Galileo και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS).

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5, οι πάροχοι ΕΥΤ θέτουν στη διάθεση των χρηστών ΕΥΤ εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση, διαλειτουργικό και ικανό να επικοινωνεί με όλα τα σχετικά συστήματα τηλεδιοδίων σε λειτουργία στα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

4. Ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του υλισμικό και λογισμικό, να χρησιμοποιεί στοιχεία άλλου υπάρχοντος στο όχημα υλισμικού και λογισμικού, ή αμφότερα. Για την επικοινωνία με άλλα υπάρχοντα στο όχημα συστήματα υλισμικού, ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ασφάλεια, η ποιότητα της υπηρεσίας και η ιδιωτικότητα.

Ο εποχούμενος εξοπλισμός ΕΥΤ επιτρέπεται να διευκολύνει και άλλες υπηρεσίες πλην της είσπραξης διοδίων, υπό την προϋπόθεση ότι η διεξαγωγή των εν λόγω υπηρεσιών δεν διαταράσσει τις υπηρεσίες διοδίων σε οποιαδήποτε περιοχή ΕΥΤ.

5. Με την επιφύλαξη της θέσπισης συστημάτων τηλεδιοδίων για ελαφρά οχήματα τα οποία βασίζονται σε δορυφορικό εντοπισμό θέσης ή κινητές επικοινωνίες, οι πάροχοι ΕΥΤ μπορούν να διαθέτουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στους χρήστες ελαφρών οχημάτων εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση μόνον με την τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε περιοχές ΕΥΤ οι οποίες δεν απαιτούν δορυφορικό εντοπισμό θέσης ή τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών.

Άρθρο 4
Θέσπιση διαδικασίας για την καταχώριση των παρόχων Ε.Υ.Τ. στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο. (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/520)
Στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο παρόχων ΕΥΤ, που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταχωρίζονται οντότητες εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες υποβάλλουν σχετική αίτηση και αποδεικνύουν ότι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) διαθέτουν πιστοποίηση EN ISO 9001 ή άλλη ισοδύναμη·

(β) έχουν τον τεχνικό εξοπλισμό και τη δήλωση ΕΚ ή το πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας με τις αντίστοιχες προδιαγραφές·

(γ) έχουν επάρκεια στην παροχή υπηρεσιών τηλεδιοδίων ή σε άλλους σχετικούς τομείς αυτή αποδεικνύεται ιδίως με λεπτομερή περιγραφή της εμπειρίας και των πεπραγμένων της

(δ) διαθέτουν την ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αποδεικνύουν την ύπαρξη ποσού ιδίων κεφαλαίων που να καλύπτει το μέσο όρο των διοδίων του ελάχιστου αριθμού αυτοκινήτων οχημάτων που σύμφωνα με το

επιχειρηματικό τους σχέδιο πρόκειται να εφοδιαστούν με πομποδέκτη, προσαυξημένο κατά ποσοστό 30%.

Συγκεκριμένα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να αποδεικνύεται διαζευκτικά με την προσκόμιση:

(δα)τραπεζικών βεβαιώσεων, (δβ) ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών και (δγ) δηλώσεων για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της αιτούσης στους τομείς της παροχής υπηρεσιών τηλεδιοδίων ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών καθώς και στους τομείς των συστημάτων πληροφόρησης και εξυπηρετητών, τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

(ε) εφαρμόζουν ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, όπου θα περιγράφονται τα μέτρα αξιολόγησης και αποτροπής ή περιορισμού των κινδύνων που ανάγονται στον τομέα και το πεδίο δράσης τους. Το σχέδιο αυτό, το οποίο θα ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον:

(εα)κατάλογο όλων των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί, όπως είναι, ενδεικτικά, οι κίνδυνοι ρευστότητας, η επιχειρηματική διακοπή, η μεγέθυνση του ανταγωνισμού, η ζημία στην εμπορική φήμη της αιτούσης, η αποτυχία στην πλήρη κάλυψη των περιοχών Ε.Υ.Τ., οι νομοθετικές αλλαγές, η κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων,

(εβ) στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν ή το μετριασμό των επιπτώσεών τους ιδιαίτερα στην χρηματοοικονομική και τεχνική περιοχή,

(εγ) λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου που έχει αναληφθεί και

(εδ) λειτουργία σε συνθήκες υποβαθμισμένης λειτουργίας,

(στ) παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας. Για την απόδειξή τους, προσκομίζονται υποχρεωτικά:

(στα) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,

(στβ) πιστοποιητικό της οικείας Δ.Ο.Υ. ότι δεν τελεί σε παύση ή αναστολή εργασιών,

(στγ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,

(στδ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσης δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για μία ή περισσότερες από τις αξιόποινες πράξεις της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αυτές τυποποιούνται στον Ποινικό Κώδικα και τους ειδικούς Ποινικούς Νόμους,

(στε) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και (στστ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Το αρμόδιο για την καταχώριση όργανο είναι η Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρόχων ΕΥΤ (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/520)

1. Οι πάροχοι ΕΥΤ που καταχωρίζονται στο μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος:

(α) συνάπτουν συμβάσεις ΕΥΤ οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιοχές ΕΥΤ στις επικράτειες τουλάχιστον τεσσάρων κρατών μελών εντός 36 μηνών από την καταχώρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

(β)συνάπτουν συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιοχές ΕΥΤ της επικράτειας εντός προθεσμίας 24 μηνών από την ημερομηνία σύναψης της πρώτης σύμβασης, εξαιρουμένων των περιοχών ΕΥΤ στις οποίες οι αρμόδιοι φορείς χρέωσης διοδίων δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 6, παράγραφος 3.

2. Οι καταχωρισμένοι στο Μητρώο πάροχοι ΕΥΤ διατηρούν μονίμως την κάλυψη όλων των περιοχών ΕΥΤ από τη στιγμή που συνάπτουν συμβάσεις για τις εν λόγω περιοχές. Όταν ένας πάροχος ΕΥΤ δεν είναι σε θέση να διατηρήσει την κάλυψη μιας περιοχής ΕΥΤ, όχι από δική του υπαιτιότητα, αλλά εξ αιτίας μη συμμόρφωσης του φορέα χρέωσης διοδίων προς τους κανόνες του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο πάροχος ΕΥΤ είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει την κάλυψη της εν λόγο περιοχής χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ευθύς μόλις ο φορέας χρέωσης διοδίων συμμορφωθεί προς τους κανόνες.

3. Οι πάροχοι ΕΥΤ οι οποίοι έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο παρόχων ΕΥΤ, δημοσιεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές ΕΥΤ που καλύπτουν και τις τυχόν αλλαγές σε αυτές, καθώς και, εντός ενός μηνός από την καταχώριση, λεπτομερή σχέδια σχετικά με οποιαδήποτε επέκταση της υπηρεσίας τους σε περαιτέρω περιοχές ΕΥΤ, τα οποία πρέπει να επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση και να καταχωρίζονται στον φάκελό τους που τηρείται στο μητρώο ΕΥΤ.

4. Oι πάροχοι ΕΥΤ, οι οποίοι έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο παρόχων ΕΥΤ ή παρέχουν ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια, υποχρεούνται να παρέχουν στους χρήστες ΕΥΤ εποχούμενο εξοπλισμό ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθώς και στο π.δ. 98/2017 (Α΄ 139) και στην υπό στοιχεία οικ.37764/873/Φ342/2016 (Β’ 1602) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ανταπόκριση των παρόχων ΕΥΤ στην άνω υποχρέωση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.

5. Οι πάροχοι ΕΥΤ που παρέχουν ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια τηρούν καταλόγους των ακυρωμένων συσκευών εποχούμενου εξοπλισμού στο πλαίσιο των συμβάσεων ΕΥΤ που έχουν συνάψει με χρήστες ΕΥΤ. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι η τήρηση των εν λόγω καταλόγων τελεί σε αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται μεταξύ άλλων στους ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και ν. 3471/2006 (Α΄ 133) και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (L 119).

6. Οι πάροχοι ΕΥΤ που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο παρόχων ΕΥΤ δημοσιοποιούν την πολιτική τους για τη σύναψη συμβάσεων με τους χρήστες ΕΥΤ.

7. Οι πάροχοι ΕΥΤ που παρέχουν ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια διαβιβάζουν στους φορείς χρέωσης διοδίων τις πληροφορίες που χρειάζονται (όπως κατηγορία οχήματος) για να υπολογίζουν και να επιβάλλουν το οδικό τέλος στα οχήματα των χρηστών ΕΥΤ ή διαβιβάζουν στους φορείς χρέωσης διοδίων όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (όπως κατηγορία οχήματος και την ανάλογη χιλιομετρική χρέωση) προκείμενου αυτοί να επαληθεύσουν τον υπολογισμό του επιβαλλόμενου οδικού τέλους στα οχήματα των χρηστών ΕΥΤ από τους παρόχους ΕΥΤ.

8. Οι πάροχοι ΕΥΤ που παρέχουν υπηρεσίες ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους φορείς χρέωσης διοδίων προκειμένου οι τελευταίοι να ταυτοποιούν ενδεχόμενους παραβάτες και σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη περί μη καταβολής οδικού τέλους, ο φορέας χρέωσης διοδίων δύναται να λάβει από τον πάροχο ΕΥΤ τα δεδομένα που αφορούν τόσο το εμπλεκόμενο όχημα στην πιθανή μη καταβολή οδικού τέλους όσο και τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του εν λόγω οχήματος ο οποίος είναι πελάτης του παρόχου ΕΥΤ. Τα εν λόγω δεδομένα καθίστανται αμελλητί διαθέσιμα από τον πάροχο ΕΥΤ.

Ο φορέας χρέωσης διοδίων δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα αυτά σε άλλον πάροχο υπηρεσιών διοδίων. Στις περιπτώσεις που ο φορέας χρέωσης διοδίων και ο πάροχος υπηρεσιών διοδίων ανήκουν σε μία και την αυτή οντότητα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της ταυτοποίησης υπόπτων για παράβαση, και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

9. Ο φορέας χρέωσης διοδίων που είναι υπεύθυνος για μια περιοχή ΕΥΤ εντός της ελληνικής επικράτειας είναι σε θέση να λαμβάνει από πάροχο ΕΥΤ δεδομένα σχετικά με όλα τα οχήματα στην ιδιοκτησία ή την κατοχή πελατών του παρόχου ΕΥΤ, τα οποία έχουν, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, διέλθει οδικώς από την περιοχή ΕΥΤ για την οποία είναι υπεύθυνος ο φορέας χρέωσης διοδίων, καθώς επίσης δεδομένα σχετικά με τους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους των εν λόγω οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας χρέωσης διοδίων χρειάζεται τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του έναντι των φορολογικών αρχών. Ο πάροχος ΕΥΤ παρέχει τα ζητούμενα δεδομένα το αργότερα δύο ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. Ο φορέας χρέωσης διοδίων δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα αυτά σε άλλον πάροχο υπηρεσιών διοδίων. Στις περιπτώσεις που ο φορέας χρέωσης διοδίων και ο πάροχος υπηρεσιών διοδίων ανήκουν σε μία και την αυτή οντότητα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της συμμόρφωσης του φορέα χρέωσης διοδίων με τις υποχρεώσεις του έναντι των φορολογικών αρχών.

10. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους παρόχους ΕΥΤ στους φορείς χρέωσης διοδίων υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως έχουν στονκανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς επίσης σύμφωνα με τους ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και ν. 3471/2006 (Α΄ 133).

11. Οι υποχρεώσεις των παρόχων ΕΥΤ όσον αφορά: (α) την παρακολούθηση της τήρησης του επιπέδου

υπηρεσιών, και τη συνεργασία με τους φορείς χρέωσης διοδίων σε ελέγχους επαλήθευσης·

(β) τη συνεργασία με τους φορείς χρέωσης διοδίων κατά τη διενέργεια των δοκιμών συστημάτων των φορέων χρέωσης διοδίων·

(γ) την περιοδική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τους χρήστες ΕΥΤ και εξατομίκευση του εποχούμενου εξοπλισμού·

(δ) την έκδοση τιμολογίων για τους χρήστες ΕΥΤ· (ε) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι πάροχοι ΕΥΤ στους φορείς χρέωσης διοδίων και οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 7 και

(στ) την ενημέρωση του χρήστη ΕΥΤ σχετικά με εντοπισθείσα παράλειψη δήλωσης διοδίων, προσδιορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204.

Άρθρο 6
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορέων χρέωσης διοδίων (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/520)

1. Όταν μια περιοχή ΕΥΤ, που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, δεν πληροί τις τεχνικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας ΕΥΤ που προβλέπει το παρόν προεδρικό διάταγμα, ο αρμόδιος φορέας χρέωσης διοδίων αξιολογεί το πρόβλημα με τα ενδιαφερόμενα μέρη και, λαμβάνει διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα ΕΥΤ του συστήματος διοδίων. Όποτε απαιτείται, επικαιροποιείται το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 σε σχέση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α) αυτής.

2. Κάθε φορέας χρέωσης διοδίων που είναι υπεύθυνος για περιοχή ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια εκπονεί και τηρεί δήλωση περιοχής ΕΥΤ όπου παρατίθενται οι γενικοί όροι για τους παρόχους ΕΥΤ όσον αφορά την πρόσβασή τους στις εν λόγω περιοχές ΕΥΤ, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204.

Σε περίπτωση δημιουργίας νέου συστήματος τηλεδιοδίων στην ελληνική επικράτεια, ο ορισθείς ως αρμόδιος για το σύστημα φορέας χρέωσης διοδίων δημοσιεύει εγκαίρως τη δήλωση περιοχής ΕΥΤ ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των ενδιαφερόμενων παρόχων ΕΥΤ το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου συστήματος, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της διάρκειας της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1.

Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης ενός συστήματος τηλεδιοδίων στην ελληνική επικράτεια, ο αρμόδιος για το σύστημα φορέας χρέωσης διοδίων δημοσιεύει εγκαίρως την επικαιροποιημένη δήλωση περιοχής ΕΥΤ ώστε να παρέχεται στους ήδη πιστοποιημένους παρόχους ΕΥΤ η δυνατότητα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προσαρμογής των οικείων στοιχείων διαλειτουργικότητας στις νέες απαιτήσεις, καθώς και η δυνατότητα επαναπιστοποίησής τους, το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του τροποποιημένου συστήματος, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της διάρκειας της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1.

3. Οι φορείς χρέωσης διοδίων που είναι υπεύθυνοι για περιοχές ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια αποδέχονται χωρίς διάκριση κάθε πάροχο ΕΥΤ που ζητεί να παρέχει ΕΥΤ στις εν λόγω περιοχές ΕΥΤ.

Η αποδοχή ενός παρόχου ΕΥΤ σε μια περιοχή ΕΥΤ υπόκειται στη συμμόρφωση του παρόχου με τις υποχρεώσεις και τους γενικούς όρους που καθορίζονται στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ.

Οι φορείς χρέωσης διοδίων δεν δύνανται να επιβάλλουν στους παρόχους ΕΥΤ την υποχρέωση χρήσης συγκεκριμένων τεχνικών λύσεων ή διαδικασιών που παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας ενός παρόχου ΕΥΤ με συστήματα ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων σε άλλες περιοχές ΕΥΤ.

Σε περίπτωση που ένας φορέας χρέωσης διοδίων και ένας πάροχος ΕΥΤ δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφωνία μπορεί να υποβληθεί προς επίλυση στο όργανο συμβιβασμού που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

4. Οι συμβάσεις μεταξύ του φορέα χρέωσης διοδίων και του παρόχου ΕΥΤ, όσον αφορά την παροχή ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια, επιτρέπουν την έκδοση του τιμολογίου για το τέλος διοδίων στον χρήστη ΕΥΤ απευθείας από τον πάροχο ΕΥΤ.

Ο φορέας χρέωσης διοδίων δύναται να ζητεί από τον πάροχο ΕΥΤ την έκδοση τιμολογίων για τον χρήστη εξ ονόματος και για λογαριασμό του φορέα χρέωσης διοδίων, και ο πάροχος ΕΥΤ συμμορφώνεται προς το αίτημα αυτό.

5. Το τέλος διοδίων που χρεώνουν οι φορείς χρέωσης διοδίων στους χρήστες ΕΥΤ δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο τοπικό τέλος διοδίων και με την επιφύλαξη της νομοθετικής καθιέρωσης με σκοπό τη μείωση ή έκπτωση στη χρέωση διοδίων για την προώθηση της χρήσης τηλεδιοδίων. Όλες οι μειώσεις ή εκπτώσεις διοδίων για τους χρήστες εποχούμενου εξοπλισμού που προκύπτουν είτε από νομοθετικές ρυθμίσεις είτε απευθείας από φορέα χρέωσης διοδίων ανταποκρίνονται στην αρχή της διαφάνειας, ανακοινώνονται δημόσια και διατίθενται υπό τους ίδιους όρους, όπως στους πελάτες των παρόχων ΕΥΤ.

6. Οι φορείς χρέωσης διοδίων υποχρεούνται να δέχονται στις δικές τους περιοχές ΕΥΤ κάθε λειτουργικό εποχούμενο εξοπλισμό από παρόχους ΕΥΤ με τους οποίους έχουν συμβατικές σχέσεις, που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204 και που δεν εμφανίζεται σε κατάλογο ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5.

7. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ΕΥΤ που αποδίδεται στον φορέα χρέωσης διοδίων, ο φορέας χρέωσης διοδίων προβλέπει έναν υποβαθμισμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών ο οποίος επιτρέπει στα οχήματα με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 να κυκλοφορούν με ασφάλεια, με ελάχιστη καθυστέρηση και χωρίς να θεωρούνται ύποπτα μη καταβολής οδικού τέλους.

8. Οι φορείς χρέωσης διοδίων συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με παρόχους ΕΥΤ ή κατασκευαστές ή κοινοποιημένους οργανισμούς, με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητας της χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας στις οικείες περιοχές ΕΥΤ.

9. Ο καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου της δήλωσης περιοχής ΕΥΤ, συμπεριλαμβανομένων:

(α) των απαιτήσεων για τους παρόχους ΕΥΤ (β) των διαδικαστικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών όρων (γ) της διαδικασίας πιστοποίησης των παρόχων ΕΥΤ και (δ) των δεδομένων γενικού πλαισίου διοδίων, προσδιορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204.

Άρθρο 7
Αμοιβές (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2019/520)

1. Οι πάροχοι ΕΥΤ δικαιούνται αμοιβή από τον φορέα χρέωσης διοδίων.

2. Η μεθοδολογία για τον καθορισμό της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ είναι διαφανής, δεν εισάγει διακρίσεις και είναι η ίδια για όλους τους παρόχους ΕΥΤ που είναι πιστοποιημένοι σε μια δεδομένη περιοχή ΕΥΤ. Η μεθοδολογία δημοσιεύεται ως μέρος των εμπορικών όρων στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ.

3. Στις περιοχές ΕΥΤ με κύριο πάροχο υπηρεσιών, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ ακολουθεί την ίδια διάρθρωση με την αμοιβή συγκρίσιμων υπηρεσιών που παρέχονται από τον κύριο πάροχο υπηρεσιών. Το ύψος της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ μπορεί να διαφέρει από την αμοιβή του κύριου παρόχου υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολογείται από:

(α) το κόστος των ειδικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του κύριου παρόχου υπηρεσιών και όχι των παρόχων ΕΥΤ· και

(β) την ανάγκη αφαίρεσης από το ποσό της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ των σταθερών χρεώσεων που επιβάλλονται από τον φορέα χρέωσης διοδίων βάσει του κόστους το οποίο βαρύνει τον φορέα χρέωσης διοδίων για την παροχή, λειτουργία και συντήρηση συμβατού με την ΕΥΤ συστήματος στην περιοχή διοδίων του, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της πιστοποίησης, εφόσον το κόστος αυτό δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των διοδίων.

Άρθρο 8
Διόδια (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2019/520)

1. Όταν για τον καθορισμό της χρέωσης διοδίων που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο όχημα υπάρχει απόκλιση μεταξύ της ταξινόμησης οχημάτων που χρησιμοποιούν ο πάροχος ΕΥΤ και ο φορέας χρέωσης διοδίων, υπερισχύει η ταξινόμηση του φορέα χρέωσης διοδίων, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί σφάλμα.

2. Ο φορέας χρέωσης διοδίων δικαιούται να απαιτήσει πληρωμή από πάροχο ΕΥΤ για οποιαδήποτε τεκμηριωμένη δήλωση διοδίων και τυχόν τεκμηριωμένη παράλειψη δήλωσης διοδίων σε σχέση με οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη ΕΥΤ που διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος πάροχος ΕΥΤ.

3. Όταν ένας πάροχος ΕΥΤ έχει αποστείλει σε φορέα χρέωσης διοδίων τον κατάλογο ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, ο πάροχος ΕΥΤ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν περαιτέρω τέλη διοδίων που καταβάλλονται μέσω της χρήσης του ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού. Ο αριθμός εγγραφών στον κατάλογο ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού, η μορφή του καταλόγου και η συχνότητα της ενημέρωσής του συμφωνούνται μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων ΕΥΤ.

4. Σε συστήματα διοδίων με μικροκύματα, οι φορείς χρέωσης διοδίων κοινοποιούν τεκμηριωμένες δηλώσεις διοδίων σε παρόχους ΕΥΤ για τέλη διοδίων που καταβάλλονται από τους αντίστοιχους χρήστες ΕΥΤ.

5. Οι λεπτομέρειες για την ταξινόμηση των οχημάτων για τους σκοπούς του καθορισμού των εφαρμοστέων συστημάτων χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων, προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/203 σχετικά με την κατηγοριοποίηση των οχημάτων, τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, τις απαιτήσεις για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους κοινοποιημένους οργανισμούς (L 43).

Άρθρο 9
Λογιστική (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/520)
Οι νομικές οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες διοδίων τηρούν λογιστικά μητρώα τα οποία καθιστούν δυνατή τη σαφή διάκριση μεταξύ των εξόδων και των εσόδων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διοδίων και εκείνων που σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα και τα έσοδα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διοδίων παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, στο αρμόδιο όργανο συμβιβασμού ή δικαστικό όργανο. Δεν επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του ρόλου του παρόχου υπηρεσιών διοδίων και άλλων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 10
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών ΕΥΤ (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2019/520)

1. Οι χρήστες ΕΥΤ επιτρέπεται να εγγράφονται στην ΕΥΤ μέσω οποιουδήποτε παρόχου ΕΥΤ, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, του κράτους μέλους κατοικίας τους ή του κράτους μέλους στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα. Όταν συνάπτουν σύμβαση, οι χρήστες ΕΥΤ ενημερώνονται δεόντως σχετικά με έγκυρα μέσα πληρωμής και, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 καθώς επίσης σύμφωνα με τους ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και ν. 3471/2006 (Α΄ 133), σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Η καταβολή τέλους διοδίων από χρήστη ΕΥΤ στον οικείο πάροχο ΕΥΤ θεωρείται ως εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του χρήστη ΕΥΤ προς το σχετικό φορέα χρέωσης διοδίων.

Εάν έχουν εγκατασταθεί ή υπάρχουν επί του οχήματος δύο ή περισσότερες συσκευές εποχούμενου εξοπλισμού, ο χρήστης της ΕΥΤ είναι υπεύθυνος για τη χρήση ή την ενεργοποίηση του εποχούμενου εξοπλισμού που είναι σχετικός με τη συγκεκριμένη περιοχή ΕΥΤ.

3. Οι υποχρεώσεις των χρηστών ΕΥΤ όσον αφορά: (α) την παροχή δεδομένων στον πάροχο ΕΥΤ και (β) τη χρήση και τον χειρισμό του εποχούμενου εξοπλισμού, προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2020/203.

Άρθρο 11
Όργανο συμβιβασμού (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2019/520)

1. Όργανο Συμβιβασμού, όπως αυτό συγκροτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) είναι αρμόδιο για τη διευκόλυνση της διαμεσολάβησης μεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων με μια περιοχή ΕΥΤ που βρίσκεται στην επικράτειά του και παρόχων ΕΥΤ οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις ή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σύναψης σύμβασης με τους εν λόγω φορείς χρέωσης διοδίων. Επίσης, ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα όργανα συμβιβασμού άλλων κρατών-μελών σχετικά με το έργο, τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία και την δράση τους και τις πρακτικές τους.

2. Το όργανο συμβιβασμού εξουσιοδοτείται, ιδίως, να ελέγχει ότι οι συμβατικοί όροι που επιβάλλει ένας φορέας χρέωσης διοδίων σε παρόχους ΕΥΤ δεν εισάγουν διακρίσεις. Εξουσιοδοτείται επίσης να ελέγχει ότι οι πάροχοι ΕΥΤ αμείβονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 7.

3. Το όργανο συμβιβασμού είναι ανεξάρτητο όσον αφορά την οργάνωση και τη νομική δομή του, από τα εμπορικά συμφέροντα των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων υπηρεσιών διοδίων.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4155/2013.

Άρθρο 12
Διαδικασία διαμεσολάβησης (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/520)
Καθορίζεται διαδικασία διαμεσολάβησης, ούτως ώστε οι φορείς χρέωσης διοδίων ή οι πάροχοι ΕΥΤ να μπορούν να ζητούν από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή την εξουσιοδοτημένη από αυτόν Αρχή, ως το όργανο συμβιβασμού, την παρέμβασή του σε τυχόν διαφορά που αφορά τις συμβατικές τους σχέσεις ή τις διαπραγματεύσεις τους σύμφωνα με τα κατωτέρω:

(α) εντός προθεσμίας ενός ημερολογιακού μηνός από την παραλαβή του αιτήματος παρέμβασης, το όργανο συμβιβασμού ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα αν έχει στην κατοχή του όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του έγγραφο που σχετίζεται με την ουσία της ανακύψασας διαφωνίας, για τη διαμεσολάβηση, άλλως τον καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών να προσκομίσει κάθε αναγκαίο έγγραφο προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος του αιτήματος, προσδιορίζοντας με ακρίβεια στην πρόσκληση τα ελλείποντα έγγραφα.

(β) το όργανο συμβιβασμού εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την ανακύψασα διαφορά το αργότερο έξι μήνες από την παραλαβή του αιτήματος παρέμβασης.

(γ) για να διευκολυνθεί στην λυσιτελή άσκηση των καθηκόντων του, το όργανο συμβιβασμού έχει την εξουσία να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τους φορείς χρέωσης διοδίων, τους παρόχους ΕΥΤ και τρίτους που δραστηριοποιούνται στην παροχή της ΕΥΤ εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 13
Ενιαία συνεχής υπηρεσία (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2019/520)
Η ΕΥΤ παρέχεται σε χρήστες ΕΥΤ ως ενιαία συνεχής υπηρεσία.

Τούτο σημαίνει ότι: (α) μετά την αποθήκευση ή τη δήλωση των παραμέτρων ταξινόμησης οχημάτων ή και τα δύο, περιλαμβανομένων των μεταβλητών, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ανθρώπινη παρέμβαση μέσα στο όχημα στη διάρκεια ενός ταξιδιού, εκτός εάν υπάρχει τροποποίηση στα χαρακτηριστικά του οχήματος και

(β) η ανθρώπινη αλληλεπίδραση με ένα συγκεκριμένο τμήμα του εποχούμενου εξοπλισμού παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως της περιοχής ΕΥΤ.

Άρθρο 14
Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την ΕΥΤ (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/520)

1. Η αλληλεπίδραση των χρηστών ΕΥΤ με τους φορείς χρέωσης διοδίων στο πλαίσιο της ΕΥΤ περιορίζεται, κατά περίπτωση, στη διαδικασία τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 και σε διαδικασίες εκτέλεσης. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών ΕΥΤ και παρόχων ΕΥΤ, ή του εποχούμενου εξοπλισμού, μπορεί να είναι συγκεκριμένες σε κάθε πάροχο ΕΥΤ, χωρίς να διακυβεύεται η διαλειτουργικότητα της ΕΥΤ.

2. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή Αρχή εξουσιοδοτημένη από αυτόν δύνανται να απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών διοδίων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ΕΥΤ, να παρέχουν, δεδομένα κίνησης σχετικά με τους πελάτες τους, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό των πολιτικών περί κυκλοφορίας και για την ενίσχυση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πελατών.

3. Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονικών διεπαφών μεταξύ των στοιχείων διαλειτουργικότητας των φορέων χρέωσης διοδίων, των παρόχων ΕΥΤ και των χρηστών ΕΥΤ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του περιεχομένου των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν οι εν λόγω παράγοντες μέσω των εν λόγω διεπαφών, προσδιορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204.

Άρθρο 15
Στοιχεία διαλειτουργικότητας (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2019/520)

1. Όταν ένα νέο σύστημα τηλεδιοδίων δημιουργείται στην ελληνική επικράτεια λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο ορισθείς φορέας χρέωσης διοδίων που είναι υπεύθυνος για το σύστημα καθορίζει και δημοσιεύει στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ τον λεπτομερή προγραμματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, που επιτρέπει την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων παρόχων ΕΥΤ το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος.

Όταν ένα σύστημα τηλεδιοδίων στην ελληνική επικράτεια τροποποιείται ουσιαστικά, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο φορέας χρέωσης διοδίων που είναι υπεύθυνος για το σύστημα καθορίζει και δημοσιεύει στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τον λεπτομερή προγραμματισμό της επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας των παρόχων ΕΥΤ οι οποίοι είναι ήδη πιστοποιημένοι στο σύστημα πριν από την ουσιαστική τροποποίησή του. Ο προγραμματισμός επιτρέπει την εκ νέου πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων παρόχων ΕΥΤ το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του τροποποιημένου συστήματος. Ο φορέας χρέωσης διοδίων τηρεί τον εν λόγω προγραμματισμό.

2. Κάθε φορέας χρέωσης διοδίων που είναι υπεύθυνος για μια περιοχή ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια δημιουργεί περιβάλλον δοκιμών στο οποίο ο πάροχος ΕΥΤ ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του μπορούν να ελέγχουν ότι ο εποχούμενος εξοπλισμός είναι κατάλληλος προς χρήση στην περιοχή ΕΥΤ του φορέα χρέωσης διοδίων και να λαμβάνουν πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των αντίστοιχων δοκιμών. Οι φορείς χρέωσης διοδίων δύνανται να δημιουργήσουν ενιαίο περιβάλλον δοκιμών για περισσότερες από μία περιοχές ΕΥΤ και να επιτρέπουν σε έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο να ελέγχει την καταλληλότητα χρήσης ενός τύπου εποχούμενου εξοπλισμού εξ ονόματος περισσότερων του ενός παρόχων ΕΥΤ.

Οι φορείς χρέωση διοδίων δύνανται να απαιτούν από τους παρόχους ΕΥΤ ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους να καλύπτουν το κόστος των αντίστοιχων δοκιμών.

3. Η διάθεση στην αγορά στοιχείων διαλειτουργικότητας προς χρήση στην ΕΥΤ, εφόσον φέρουν τη σήμανση CE ή συνοδεύονται είτε από δήλωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές είτε από δήλωση καταλληλότητας χρήσης ή και τα δύο δεν απαγορεύεται, δεν περιορίζεται και δεν εμποδίζεται. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή της καταλληλότητας χρήσης ή και τα δύο.

4. Οι απαιτήσεις για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την τεχνική συμβατότητα, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, καθώς και τη λειτουργία και τη διαχείριση, προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/203.

5. Οι γενικές απαιτήσεις για τις υποδομές όσον αφορά: (α) την ακρίβεια των δεδομένων της δήλωσης διοδίων με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των χρηστών ΕΥΤ όσον αφορά τα διόδια και τα τέλη,

(β) τον εντοπισμό του αρμόδιου παρόχου ΕΥΤ μέσω του εποχούμενου εξοπλισμού,

(γ) τη χρήση ανοικτών προτύπων για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ΕΥΤ,

(δ) την ενσωμάτωση του εποχούμενου εξοπλισμού στο όχημα και

(ε) την επισήμανση της απαίτησης για πληρωμή οδικού τέλους στον οδηγό, προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/203.

6. Οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις για τις υποδομές: (α) απαιτήσεις για κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και του εξοπλισμού των παρόχων ΕΥΤ,

(β) απαιτήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους οι φορείς χρέωσης διοδίων διαπιστώνουν κατά πόσον ένα όχημα που κυκλοφορεί στην περιοχή ΕΥΤ τους είναι εξοπλισμένο με έγκυρο και λειτουργικό εποχούμενο εξοπλισμό,

(γ) απαιτήσεις για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής στον εποχούμενο εξοπλισμό,

(δ) απαιτήσεις που ισχύουν ειδικά για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας σε συστήματα διοδίων που βασίζονται σε τεχνολογίες μικροκυμάτων και

(ε) απαιτήσεις που ισχύουν ειδικά για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας σε συστήματα διοδίων που βασίζονται στο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS), προσδιορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204.

7. Οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και της μορφής των δηλώσεων ΕΚ, προσδιορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204.

Άρθρο 16
Διαδικασία διασφάλισης (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2019/520)

1. Στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που φέρουν σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και διατίθενται στην αγορά, χρησιμοποιούμενα σύμφωνα με τον προορισμό τους, δεν ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις, επιβάλλεται, ανάλογα με το βαθμό μη συμμόρφωσης, είτε ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής τους είτε η απαγόρευση της χρήσης τους είτε η απόσυρσή τους από την αγορά. Το αρμόδιο για την επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κρατικό όργανο ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, διευκρινίζοντας, μεταξύ άλλων, αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε:

(α) κακή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ή (β) ανεπάρκεια των τεχνικών προδιαγραφών.

2. Όταν διαπιστώνεται, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που φέρουν τη σήμανση CE δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση υποχρεούται να επαναφέρει το στοιχείο διαλειτουργικότητας σε κατάσταση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και καταλληλότητας χρήσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον νόμο, προκειμένου να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του σύμφωνα με τον προορισμό του. Η άνω διαπίστωση γίνεται από το κατά νόμον αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων κρατικό όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το αρμόδιο κρατικό όργανο ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 17
Διαφάνεια των αξιολογήσεων (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/520)
Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το ελληνικό κράτος ή φορείς χρέωσης διοδίων και αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 16 αιτιολογούνται ειδικώς και εμπεριστατωμένα. Κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατόν στους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές, παρόχους ΕΥΤ ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, με αναφορά των μέσων προσφυγής που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και των προθεσμιών της άσκησής τους.

Άρθρο 18
Ενιαίο γραφείο επαφής (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2019/520)
Ορίζεται ως ενιαίο γραφείο επαφής για τους παρόχους ΕΥΤ η Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (Υ.Ο.Τ.-Η.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου επαφής δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, στους ενδιαφερόμενους παρόχους ΕΥΤ. Κατόπιν αιτήματος του παρόχου ΕΥΤ, το γραφείο επαφής διευκολύνει και συντονίζει την έγκαιρη διοικητική επικοινωνία μεταξύ του παρόχου ΕΥΤ και των φορέων χρέωσης διοδίων που είναι αρμόδιοι για τις περιοχές ΕΥΤ στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 19
Κοινοποιημένοι οργανισμοί (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2019/520)

1. Το ελληνικό κράτος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με τη διενέργεια ή την επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/204 στις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 7, αναφέροντας τον τομέα αρμοδιότητας του καθενός και τον αναγνωριστικό αριθμό τον οποίο προηγουμένως έχει λάβει από την Επιτροπή.

2. Το ελληνικό κράτος εφαρμόζει τα κριτήρια που προβλέπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών. Οι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τεκμαίρεται ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια.

3. Το ελληνικό κράτος αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγήσει σε οργανισμό ο οποίος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

4. Όποτε το ελληνικό κράτος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας οργανισμός κοινοποιημένος από άλλο κράτος μέλος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/203, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή τηλεδιοδίων που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, η οποία και διατυπώνει τη γνώμη της εντός τριών μηνών. Με βάση τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής, η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος που κοινοποίησε τον οργανισμό για κάθε τροποποίηση που είναι αναγκαία προκειμένου ο κοινοποιημένος οργανισμός να μπορέσει να διατηρήσει το καθεστώς το οποίο του έχει αναγνωριστεί.

5. Τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους κοινοποιημένους οργανισμούς προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/203.

Άρθρο 20
Μητρώα (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2019/520)

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο που αφορά:

(α) τις περιοχές ΕΥΤ οι οποίες υπάγονται στην ελληνική επικράτεια, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

(αα) τους αντίστοιχους φορείς χρέωσης διοδίων, (αβ) τις τεχνολογίες διοδίων που χρησιμοποιούνται, (αγ) τα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων, (αδ) τη δήλωση περιοχής ΕΥΤ, και (αε) τους παρόχους ΕΥΤ που έχουν συνάψει συμβάσεις

ΕΥΤ με τους φορείς χρέωσης διοδίων που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό έδαφος

(β) τους παρόχους ΕΥΤ των οποίων η καταχώριση έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 και

(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του ενιαίου γραφείου επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 18 για την ΕΥΤ, μεταξύ των οποίων διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) ελέγχεται από το αρμόδιο κατά το άρθρο 4 του παρόντος όργανο, ότι οι απαιτήσεις των περ. α), δ), ε) και στ) του άρθρου 4 εξακολουθούν να πληρούνται και ενημερώνουν το μητρώο ανάλογα. Το μητρώο περιέχει επίσης τα συμπεράσματα του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4 περ. ε). Το ελληνικό κράτος δεν ευθύνεται για τις πράξεις των παρόχων ΕΥΤ που αναφέρονται στο μητρώο του.

2. Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο είναι ενημερωμένα και ακριβή.

3. Τα μητρώα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα στο κοινό.

4. Τα μητρώα αυτά είναι διαθέσιμα από τις 19 Οκτωβρίου 2021.

5. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, το αρμόδιο κατά το άρθρο 4 του παρόντος όργανο, διαβιβάζει στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα τα μητρώα των περιοχών ΕΥΤ και των παρόχων ΕΥΤ. Τυχόν ανακολουθίες σε σχέση με την κατάσταση σε ένα κράτος μέλος γνωστοποιούνται στο κράτος μέλος καταχώρισης και στην Επιτροπή.

Άρθρο 21
Πιλοτικά συστήματα διοδίων (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2019/520)

1. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για τεχνική ανάπτυξη της ΕΥΤ, επιτρέπεται προσωρινά, σε περιορισμένα τμήματα της ελληνικής περιοχής διοδίων και παράλληλα με το συμβατό με την ΕΥΤ σύστημα, η λειτουργία πιλοτικών συστημάτων διοδίων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες ή έννοιες στον τομέα των διοδίων, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Οι πάροχοι ΕΥΤ δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στα πιλοτικά συστήματα διοδίων.

3. Πριν από την έναρξη πιλοτικού συστήματος διοδίων, ζητείται η έγκριση της Επιτροπής.

Άρθρο 22
Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2019/520)

1. Προκειμένου να ταυτοποιηθεί το όχημα, και ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του εν λόγω οχήματος, για το οποίο έχει διαπιστωθεί μη καταβολή οδικού τέλους, χορηγείται πρόσβαση μόνο στα εθνικά σημεία επαφής άλλων κρατών μελών στα κάτωθι δεδομένα εθνικής ταξινόμησης των οχημάτων, με την αρμοδιότητα να διενεργούν σχετική αυτόματη αναζήτηση:

(α) δεδομένα των οχημάτων και (β) δεδομένα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος. Τα υπό (α) και (β) στοιχεία των δεδομένων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή αυτόματης έρευνας πληρούν το παράρτημα I.

2. Για την ανταλλαγή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη εθνικό σημείο επαφής, που είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη-μέλη. Οι εξουσίες του εθνικού σημείου επαφής διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο του ελληνικού κράτους. Κατά την εν λόγω διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Κατά τη διεξαγωγή αυτόματης αναζήτησης υπό μορφή εξερχόμενης αίτησης όταν στο ελληνικό έδαφος δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, το εθνικό σημείο επαφής χρησιμοποιεί τον πλήρη αριθμό ταξινόμησης.

Οι εν λόγω αυτόματες αναζητήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα κεφάλαιο 3 σημεία 2 και 3 της απόφασης 2008/616/ ΔΕΥ (L 210) του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται το αρμόδιο όργανο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη μη καταβολή του οδικού τέλους και υπόχρεο της καταβολής του.

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται μέσω της λογισμικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (Eucaris) και των τροποποιημένων μορφών του λογισμικού αυτού, σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας και με το παράρτημα κεφάλαιο 3 σημεία 2 και 3 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ.

5. Το κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση και τη συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού που αναφέρονται στην παράγραφο 4 επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο.

Άρθρο 23
Ενημερωτική επιστολή για μη καταβολή οδικού τέλους (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2019/520)

1. Εφόσον το ελληνικό κράτος αποφασίσει να κινήσει διαδικασίες για τη μη καταβολή οδικού τέλους στο έδαφός του, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της μη καταβολής οδικού τέλους.

Η εν λόγω ενημέρωση περιλαμβάνει, τις έννομες συνέπειες για μη καταβολή οδικού τέλους στο ελληνικό έδαφος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Στην ενημερωτική επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της μη καταβολής οδικού τέλους, περιλαμβάνεται κάθε σχετική πληροφορία, και ιδίως ότι η μη καταβολή οδικού τέλους αποτελεί παράβαση, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τίτλο των διατάξεων του εθνικού δικαίου που παραβιάσθηκαν και την κύρωση, τα δικαιώματα προσφυγής και πρόσβασης στις πληροφορίες και, κατά περίπτωση, τα δεδομένα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της μη καταβολής οδικού τέλους. Προς τον σκοπό βασίζει την ενημερωτική επιστολή στο υπόδειγμα του παραρτήματος II.

3. Εφόσον το ελληνικό κράτος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος αποφασίσει να κινήσει διαδικασίες για μη καταβολή οδικού τέλους, για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποστέλλει την ενημερωτική επιστολή στη γλώσσα του εγγράφου ταξινόμησης του οχήματος, εφόσον υπάρχει, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης.

Άρθρο 24
Ακόλουθες διαδικασίες που έπονται της ενημερωτικής επιστολής από τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την είσπραξη του τέλους. (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2019/520)

1. Το ελληνικό κράτος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος μπορεί να παράσχει στην οντότητα που είναι, κατά περίπτωση, υπεύθυνη για την είσπραξη του οδικού τέλους τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 1, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) τα διαβιβαζόμενα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχει ανάγκη η εν λόγω οντότητα για να εισπράξει το οφειλόμενο οδικό τέλος·

(β) η διαδικασία είσπραξης του οφειλόμενου οδικού τέλους συμμορφώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23·

(γ) η εμπλεκόμενη οντότητα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας· και

(δ) η συμμόρφωση με το ένταλμα πληρωμής που έχει εκδοθεί από την οντότητα που λαμβάνει τα δεδομένα θέτει τέρμα στη μη καταβολή οδικού τέλους.

2. Τα δεδομένα που παρέχονται στην υπεύθυνη οντότητα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της είσπραξης του οφειλόμενου οδικού τέλους και διαγράφονται αμέσως μόλις καταβληθεί το οδικό τέλος ή, αν η μη καταβολή συνεχιστεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη διαβίβαση των δεδομένων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο παραγραφής της σχετικής αξίωσης των φορέων χρέωσης διοδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία.

Άρθρο 25
Υποβολή εκθέσεων από το ελληνικό κράτος στην Επιτροπή (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2019/520)
Η Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποστέλλει αναλυτική έκθεση στην Επιτροπή έως τις 19 Απριλίου 2023 και στη συνέχεια ανά τριετία.

Η αναλυτική έκθεση περιέχει τον αριθμό αυτόματων αναζητήσεων στο εθνικό σημείο επαφής ταξινόμησης που πραγματοποίησε το ελληνικό κράτος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, μετά από μη καταβολή οδικών τελών που συνέβη στο ελληνικό έδαφός και τον αριθμό των αιτήσεων αναζήτησης που δεν απαντήθηκαν.

Η αναλυτική έκθεση περιέχει επίσης περιγραφή της κατάστασης σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας όσον αφορά τον έλεγχο της μη καταβολής οδικών τελών, με βάση το ποσοστό των περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών για τις οποίες εστάλησαν ενημερωτικές επιστολές.

Άρθρο 26
Προστασία των δεδομένων (Άρθρο 27 της Οδηγίας 2019/520)

1. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και οι ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και ν. 3471/2006 (Α΄ 133) εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος διατάγματος.

2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ορίζεται ότι:

(α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των άρθρων 22, 23 και 24 περιορίζεται στους τύπους δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος προεδρικού διατάγματος,

(β) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή, διατηρούνται επικαιροποιημένα και τα αιτήματα για διόρθωση ή διαγραφή εξετάζονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και

(γ) η αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι χρονικά περιορισμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του παρόντος προεδρικού διατάγματος χρησιμοποιούνται μόνο για τους εξής σκοπούς:

(α) ταυτοποίηση των υπόπτων για παράβαση με σκοπό την επιβολή της υποχρέωσης καταβολής οδικών τελών εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 8·

(β) εξασφάλιση της συμμόρφωσης του φορέα χρέωσης διοδίων όσον αφορά τις υποχρεώσεις του έναντι των φορολογικών αρχών εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 9 και

(γ) ταυτοποίηση του οχήματος και του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος για το οποίο έχει διαπιστωθεί μη καταβολή οδικού τέλους εντός του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 22 και 23.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ίδια δικαιώματα στις πληροφορίες, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας, και την υποβολή καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, την αποζημίωση και την πραγματική δικαστική προσφυγή που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ή, κατά περίπτωση, ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα του ελληνικού κράτους να περιορίζει την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σύμφωνα με το άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού για τους σκοπούς που προβλέπονται στην πρώτη παρ. του εν λόγω άρθρου.

5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ποια δεδομένα ταξινόμησης προσωπικού χαρακτήρα καταχωρισμένα στο ελληνικό κράτος διαβιβάσθηκαν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, καθώς και την ημερομηνία της αίτησης αναζήτησης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος.

Άρθρο 27
Καταργούμενες Διατάξεις
Το π.δ. 177/2007 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, (Α΄ 216).

Οι παραπομπές στο καταργούμενο π.δ. νοούνται ως παραπομπές στο παρόν.

Άρθρο 28
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία έχουν ως εξής:

Σημ.: για τα παραρτήματα ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο 29
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τις 19 Οκτωβρίου 2021.

Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ