Π.Δ. 95/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95

Σύσταση Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Σεμπού (Cebu) των Φιλιππίνων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 308 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Την 115/12.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β’ 4524).

4. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μανίλα, όπως διατυπώθηκε στο Α.Π.Φ. 010/18/ΑΣ 491/03.11.2022 έγγραφό της.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις 103/2023 και 140/2023 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υφυπουργού Εξωτερικών αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Σεμπού (Cebu) των Φιλιππίνων
Συστήνεται Άμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Σεμπού (Cebu) στην ομώνυμη νήσο των Φιλιππίνων και περιφέρεια αρμοδιότητας τις Περιφέρειες VI (Western Visayas Δυτικό Βισάγιας) και VII (Central Visayas -Κεντρικό Βισάγιας) των Φιλιππίνων.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υφυπουργός Εξωτερικών

ΑΑΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ