Π.Δ. 93/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 93 ΦΕΚ Α 200/7.12.2023

Μεταφορά της αρμοδιότητας συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β.) και των σχετικών επενδυτικών συμφωνιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των περ. (γ) και (ε) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το π.δ. 92/2020 «Μεταφορά της αρμοδιότητας συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 217).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την 151/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αρμοδιότητα συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) και των σχετικών επενδυτικών συμφωνιών μεταφέρεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ