Π.Δ. 92/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92 ΦΕΚ Α 194/1.12.2023

Τροποποίηση του π.δ. 78/2004 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του, παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία, τροποποίηση του Β.Δ. 70/1971 (Α’ 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 586/1978 (Α’ 125) και τροποποίηση του Π.Δ. 114/2001 (Α’ 105)» (Α’ 59), του β.δ. 70 της 28.1/10.2.1971 «Περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών» (Α’ 32) και του π.δ. 394/1986 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α’ 176).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 76 παρ. 2, 77, 78 παρ. 1 και 3 και 83 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261),

β) της παρ. 10 του άρθρου 118 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από το 2811.8/57538/2023/10.8.2023 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Την 138/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 78/2004 (Α’ 59)
Η περ. β’του άρθρου 2 του π.δ. 78/2004, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«β) Διετής θαλάσσια υπηρεσία ως Οικονομικός Α’ τάξης Ε.Ν., μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Α’ τάξης Ε.Ν.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2 του β.δ. 70/1971 (Α’ 32)
Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 70/1971, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«α) Διετής θαλάσσια υπηρεσία ως Οικονομικός Β’ τάξης Ε.Ν., μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Β’ τάξης Ε.Ν. σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 150 κόρων.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 394/1986 (Α’ 176)
Η περ. α’ της παρ. Β του άρθρου 1 του π.δ. 394/1986, όπως ισχύει, καταργείται, οι δε περ. β’ και γ’ της ίδιας παρ. Β αναριθμούνται σε α’ και β’ αντίστοιχα.

Οι υποπερ. βα’ και ββ’ της πρώην περ. β αναριθμούνται σε αα’ και αβ’ αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ