Π.Δ. 92/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92

Αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων και κατάργηση του π.δ. 11/2017 (Α’ 25).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 77 και της παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

γ) της Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

δ) της 1/13.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

2. Την από 12.05.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διάσωσης και Πυρόσβεσης, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Ανώνυμη Εταιρεία» και του Ελληνικού Δημοσίου (Πυροσβεστικό Σώμα).

3. Την από 12.05.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διάσωσης και Πυρόσβεσης, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Ανώνυμη Εταιρεία» και του Ελληνικού Δημοσίου (Πυροσβεστικό Σώμα).

4. Την 6/2022 απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

5. Την από Ιουνίου 2022 έκθεση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αναθεώρηση του π.δ. 11/2017 (Α’ 25).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», όπως προκύπτει από την 8268/ ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/3.8.2022 εισήγηση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

7. Την 174/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Ζακύνθου για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992 (Α’ 99), όπως ισχύει.

Άρθρο 2

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Καβάλας για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Σάμου για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Θήρας για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Κεφαλληνίας για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 6

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Μυκόνου για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Μυτιλήνης για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Σκιάθου για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 9

1. Αναδιαρθρώνεται ο υφιστάμενος 5ος Πυροσβεστικός Σταθμός του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση του εν λόγω Σταθμού, η οργανική του δύναμη ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
43

3. Ο ως άνω Σταθμός διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει..

Άρθρο 10

1. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιμένα Κ/Α Ρόδου για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
43

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

1. Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Χανίων ο υφιστάμενος 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Π/Α Σούδας για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση του εν λόγω Σταθμού, η οργανική του δύναμη ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
43

3. Ο ως άνω Σταθμός διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει και μετατρέπεται σε κοινής χρήσης (Στρατιωτικού και Πολιτικού Αερολιμένα).

Άρθρο 12

1. Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Κέρκυρας ο υφιστάμενος 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Κ/Α Κέρκυρας για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση του εν λόγω Σταθμού, η οργανική του δύναμη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
35

3. Ο ως άνω Σταθμός διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 13

1. Αναδιαρθρώνεται στον Αερολιμένα Κω η υφιστάμενη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κ/Α Κω για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.

2. Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων

Αντιπύραρχοι Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
1
Πυραγοί Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
2
Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες
43

3. Η ως άνω Υπηρεσία διαρθρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
Με τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 11/2017 «Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων».

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ