Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 και του άρθρου 28 παρ. 5 του ν. 3412/2005 “Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας” (ΦΕΚ A΄ 276).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Οτι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

4. Την υπ’ αριθμ. 54/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (Αρθρο 1 της Οδηγίας)

1. Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 “για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων” (L 294 της 10/11/2001).

2. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει για τις ευρωπαϊκές εταιρίες, στο εξής Ευρωπαϊκή Εταιρία, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ισχύει επίσης και για τις συμμετέχουσες εταιρίες, θυγατρικές και τις σχετικές θυγατρικές και εγκαταστάσεις μιας Ευρωπαϊκής Εταιρίας που έχουν την έδρα τους ή είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν η ίδια η Ευρωπαϊκή Εταιρία έχει την έδρα της στην Ελλάδα.

Αρθρο 2

Ορισμοί

(Αρθρο 2 της Οδηγίας)

Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως:

α) “Ευρωπαϊκή εταιρία” κάθε εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ν. 3412/2005 “Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας” (ΦΕΚ Α΄ 276).

β) “Συμμετέχουσες εταιρίες”: οι εταιρίες που συμμετέχουν άμεσα στη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

γ) “Θυγατρική” μιας εταιρίας: επιχείρηση επί της οποίας η εταιρία αυτή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή κατά την έννοια του άρθρου 4 του π. δ/τος 40/1997 “Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ΕΚ/22.9.94” (ΦΕΚ Α΄ 39).

δ) “Σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις”: οι θυγατρικές ή οι μονάδες εκμετάλλευσης της συμμετέχουσας εταιρίας, που πρόκειται να καταστούν θυγατρικές ή μονάδες εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας κατά τη σύστασή της.

ε) “Εκπρόσωποι των εργαζομένων”: για τις συμμετέχουσες εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα κατά σειρά προτεραιότητας i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ii) εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σ’ αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988, ή iii) εάν δεν υπάρχουν τέτοια συμβούλια, εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988.

στ) “Οργανο εκπροσώπησης”: το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων που έχει συσταθεί με τις συμφωνίες του άρθρου 4 ή βάσει του προσαρτημένου στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα παραρτήματος, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα και, ενδεχομένως, της άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εταιρία.

ζ) “Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα”: ομάδα που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, προκειμένου να διαπραγματευθεί με το αρμόδιο όργανο των συμμετεχουσών εταιριών τη θέσπιση ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

η) “Ρόλος των εργαζομένων”: οιοσδήποτε μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, δια του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της εταιρίας.

θ) “Ενημέρωση”: η πληροφόρηση του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους από το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας για τα ζητήματα που αφορούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Εταιρία και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή για τα ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων λήψης αποφάσεων σε ένα και μόνο κράτος μέλος, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκτιμήσουν εις βάθος τις τυχόν συνέπειες και, όταν ενδείκνυται, να προετοιμάσουν διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

ι) “Διαβούλευση”: η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους και του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να διατυπώσουν γνώμη, βάσει της ενημέρωσης που τους παρέχεται, για μέτρα που μελετά το αρμόδιο όργανο που μπορεί να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

ια) “Συμμετοχή”: η επιρροή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις υποθέσεις μιας εταιρίας, μέσω:

– του δικαιώματος να εκλέγουν ή να ορίζουν ορισμένα από τα μέλη του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της εταιρίας ή

– του δικαιώματος να εισηγούνται ή/και να απορρίπτουν τον ορισμό ορισμένων ή όλων των μελών του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της εταιρίας.

Αρθρο 3

Ίδρυση Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας (Αρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Οταν τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών εταιριών καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης Ευρωπαϊκής Εταιρίας, το συντομότερο δυνατόν αφότου δημοσιευθούν τα σχέδια συγχώνευσης ή δημιουργίας εταιρίας χαρτοφυλακίου ή αφού συμφωνηθεί σχέδιο για τη σύσταση θυγατρικής ή τη μετατροπή σε Ευρωπαϊκή Εταιρία, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών περί της ταυτότητας των συμμετεχουσών εταιριών, σχετικών θυγατρικών ή εγκαταστάσεων και περί του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις εταιρίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

2. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, ιδρύεται Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (Ε.Δ.Ο.), που εκπροσωπεί τους εργαζομένους των συμμετεχουσών εταιριών και των σχετικών θυγατρικών ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α) Κατά την εκλογή των μελών της Ε.Δ.Ο. εξασφαλίζεται:

(i) ότι τα μέλη αυτά εκλέγονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις χορηγώντας, σε σχέση με ένα κράτος μέλος, μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10 %, ή κλάσμα αυτού, του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά,

(ii) ότι στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που έχει συσταθεί με συγχώνευση, στα μέλη της Ε.Δ.Ο. από κάθε κράτος μέλος προστίθενται όσα ενδεχομένως χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η Ε.Δ.Ο. θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα εταιρία που είναι καταχωρημένη σε μητρώο και απασχολεί εργαζόμενους στο κράτος μέλος αυτό και η οποία πρόκειται να πάψει υφισταμένη ως χωριστό νομικό πρόσωπο ύστερα από την καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, εφόσον:

– ο αριθμός των επί πλέον μελών δεν υπερβαίνει το 20% των μελών που έχουν εκλεγεί δυνάμει του σημείου (i), και

– η σύνθεση της Ε.Δ.Ο. δεν συνεπάγεται διπλή εκπροσώπηση των εν λόγω εργαζομένων.

Εάν ο αριθμός των εταιριών αυτών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επί πλέον εδρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι επιπλέον έδρες κατανέμονται στις εταιρίες των διαφόρων κρατών μελών κατά την φθίνουσα σειρά του αριθμού των εργαζομένων τους.

β) Τα μέλη της Ε.Δ.Ο. που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, σε συμμετέχουσες εταιρίες στην Ελλάδα, εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, κατά σειρά, ως εξής: i) από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ii) εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, από τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύμφωνα με το ν.1767/1988, ή iii) εάν δεν υπάρχουν τέτοια συμβούλια απευθείας από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988. Από κάθε εταιρία αναδεικνύονται 3 εκπρόσωποι εφόσον απασχολούνται μέχρι 300 εργαζόμενοι, 5 εκπρόσωποι εφόσον απασχολούνται από 301 έως 1000 εργαζόμενοι και 7 εκπρόσωποι εφόσον απασχολούνται πάνω από 1001 εργαζόμενοι. Οι εκπρόσωποι αυτοί συνέρχονται σε κοινή συνεδρία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Ε.Δ.Ο. που αντιστοιχούν στην εκπροσώπηση των εργαζομένων των συμμετεχουσών εταιριών που έχουν εργαζόμενους στην Ελλάδα.

γ) Στα μέλη αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος που να εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα εταιρία, η οποία έχει εργαζόμενους στην Ελλάδα, χωρίς όμως με τον τρόπο αυτό να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών της Ε.Δ.Ο..

3. Η Ε.Δ.Ο. και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

Για το σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών ενημερώνουν την Ε.Δ.Ο. για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας μέχρι την καταχώρησή της.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Ε.Δ.Ο. αποφασίζει τη σύναψη της συμφωνίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή αντιστοιχεί και στην απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής, για την απόφαση έγκρισης της συμφωνίας, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της Ε.Δ.Ο., εκπροσωπούσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη,

– στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που θα συσταθεί με συγχώνευση, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 25% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών εταιριών, ή

– στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που θα συσταθεί μέσω σύστασης εταιρίας χαρτοφυλακίου ή θυγατρικής εταιρίας, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών εταιριών.

Ως “μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής” νοείται αναλογία των μελών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, η οποία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη υπάρχουσα αναλογία εντός των συμμετεχουσών εταιριών.

5. Για το σκοπό των διαπραγματεύσεων, η Ε.Δ.Ο. μπορεί να διορίσει έναν εμπειρογνώμονα της επιλογής της, π.χ. εκπρόσωπο συνδικαλιστικών οργανώσεων του ενδεδειγμένου κοινοτικού επιπέδου, που θα την επικουρήσει στις εργασίες της. Ο εμπειρογνώμονας δύναται να παρίσταται στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις συμβουλευτικώς κατόπιν αιτήσεως της Ε.Δ.Ο., όπου χρειάζεται να προωθηθεί συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο. Η Ε.Δ.Ο. μπορεί να αποφασίζει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ενδεδειγμένων εξωτερικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

6. Η Ε.Δ.Ο. μπορεί να αποφασίσει με την κατωτέρω πλειοψηφία να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να βασιστεί στις διατάξεις περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους, που ισχύουν στα κράτη μέλη στα οποία η Ευρωπαϊκή Εταιρία έχει εργαζόμενους.

Οταν λαμβάνεται τέτοια απόφαση, η διαδικασία σύναψης συμφωνίας κατ’ άρθρο 4 σταματά και δεν εφαρμόζεται καμία των διατάξεων του παραρτήματος που προσαρτάται στο παρόν.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη μη έναρξη ή την περάτωση διαπραγματεύσεων είναι οι ψήφοι των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη.

Στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν υπάρχει συμμετοχή στην προς μετατροπή εταιρία.

Η Ε.Δ.Ο. συγκαλείται εκ νέου μετά από αίτηση του 10% τουλάχιστον των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία, στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της ή των εκ? προσώπων τους, το νωρίτερο δύο έτη μετά την προαναφερόμενη απόφαση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις νωρίτερα. Εάν η Ε.Δ.Ο. αποφασίσει να ανακινήσει διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση χωρίς ωστόσο οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία, δεν εφαρμόζεται καμία από τις διατάξεις του παραρτήματος που προσαρτάται στο παρόν.

7. Τυχόν αναγκαίες δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της Ε.Δ.Ο. και, γενικότερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αναλαμβάνονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε η Ε.Δ.Ο. να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της δεόντως. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ενδεικτικά τις κατωτέρω δαπάνες: α. Εκλογής των μελών της Ε.Δ.Ο., β. Οργάνωσης των συναντήσεων της Ε.Δ.Ο., συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διερμηνείας, διαμονής, οδοιπορικών εξόδων, διατροφής των μελών της και εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της συνάντησης, γ. Αμοιβής ενός εμπειρογνώμονα διορισμένου από την Ε.Δ.Ο., προκειμένου να την βοηθήσει στα καθήκοντά της.

Αρθρο 4

Περιεχόμενο της συμφωνίας (Αρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών και η Ε.Δ.Ο. διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία.

2. Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών και τηρούμενης της παραγράφου 4, η συμφωνία της παραγράφου 1 μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών εταιριών και της Ε.Δ.Ο. καθορίζει:

α) το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

β) τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η ενημέρωση και η διαβούλευση με τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα.

γ) τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης.

δ) τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης.

ε) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης.

στ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης αντί να συ? στήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών.

ζ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεχομένως) του αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, τα οποία οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, ορίζουν, προτείνουν ή απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, ορισμού, πρότασης ή απόρριψης από τους εργαζόμενους καθώς και των δικαιωμάτων τους.

η) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία.

3. Η συμφωνία δεν υπόκειται, εκτός αντίθετων διατάξεών της στις διατάξεις αναφοράς του προσαρτημένου στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα παραρτήματος.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας, που έχει δημιουργηθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων, με εκείνο που υπήρχε στην εταιρία η οποία θα μετατραπεί σε Ευρωπαϊκή Εταιρία.

Αρθρο 5

Διάρκεια των διαπραγματεύσεων (Αρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν μόλις συσταθεί η Ε.Δ.Ο. και μπορούν να συνεχιστούν κατά τους έξι μήνες που ακολουθούν.

2. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν παράταση των διαπραγματεύσεων πέραν της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μέχρι ένα έτος συνολικά από τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.

Αρθρο 6

Διαδικασία διαπραγμάτευσης (Αρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Οπου το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προβλέπει διαφορετικά, για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 εφαρμόζονται οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2. Ειδικότερα, οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν:

α) είτε με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών εταιρειών,

β) είτε με πρωτοβουλία της Ε.Δ.Ο.. Η αίτηση υποβάλλεται στις συμμετέχουσες εταιρείες ή στην έδρα της κεντρικής διοίκησης.

3. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται στον τόπο που βρίσκεται η καταστατική έδρα ή η κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

4. Κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων η Ε.Δ.Ο. και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών αποφασίζουν, με αμοιβαία συμφωνία, τους ακριβείς κανόνες που θα διέπουν τη διαδικασία των από κοινού συναντήσεών τους. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό, θα πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της πρώτης συνάντησής τους ο τρόπος διεξαγωγής των συναντήσεών τους. Τα πρακτικά των συναντήσεων μεταξύ των δύο μερών θα υπογράφονται από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Αρθρο 7

Διατάξεις αναφοράς (Αρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη του σκοπού του παρόντος π. δ/τος θεσπίζονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 13 (Παράρτημα) διατάξεις αναφοράς σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων.

Οι διατάξεις αναφοράς ισχύουν από την ημερομηνία καταχώρησης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, εφόσον:

α) είτε συμφωνούν τα μέρη•

β) είτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 5, και

– το αρμόδιο όργανο κάθε συμμετέχουσας εταιρίας δεχθεί την εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς σε σχέση με τη Ευρωπαϊκή Εταιρία συνεχίζοντας έτσι την καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, και

– η Ε.Δ.Ο. δεν έχει λάβει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6.

2. Επιπλέον, οι διατάξεις αναφοράς που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του Παραρτήματος εφαρμόζονται μόνον:

α) στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που έχει συ? σταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο εφαρμόζονται σε εταιρία που έχει μετατραπεί σε Ευρωπαϊκή Εταιρία.

β) στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που έχει συσταθεί μέσω σύστασης εταιρίας χαρτοφυλακίου ή θυγατρικής εταιρίας,

– εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων όλων των συμμετεχουσών εταιριών, ή

– εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής που να καλύπτουν λιγότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων όλων των συμμετεχουσών εταιριών, και η Ε.Δ.Ο. αποφασίσει σχετικά.

Εάν στις διάφορες συμμετέχουσες εταιρίες υπήρξαν πλείονες μορφές συμμετοχής, η Ε.Δ.Ο. αποφασίζει ποια από αυτές θα καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Εταιρία Η Ε.Δ.Ο. ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών για τις αποφάσεις που έλαβε βάσει της παρούσας παραγράφου.

Αρθρο 8

Απόρρητο και υποχρέωση εχεμύθειας (Αρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Τα μέλη της Ε.Δ.Ο. ή του οργάνου εκπροσώπησης, καθώς και ο εμπειρογνώμονας που τους επικουρεί, δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν σε τρίτους τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα εν λόγω πρόσωπα ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας τους.

2. Το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας ή συμμετέχουσας εταιρίας που έχει την έδρα της στην Ελλάδα δεν υποχρεούται να χορηγεί πληροφορίες όταν η φύση τους είναι τέτοια, ώστε, αντικειμενικώς, η διάδοσή τους θα παρεμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της συμμετέχουσας εταιρίας) ή των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της ή θα τους προξενούσε ζημία. Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 1767/1988 καθώς και η περίπτωση προστασίας του απoρρήτου των προσωπικών δεδομένων.

3. Οταν το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας απαιτεί την τήρηση του απορρήτου ή δεν παρέχει πληροφορία, η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, εξασφαλίζεται με προσφυγή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ευρωπαϊκής Εταιρίας το οποίο κρίνει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η απόφαση που θα εκδοθεί μπορεί να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα της πληροφορίας.

Αρθρο 9

Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους

(Αρθρο 9 της Οδηγίας)

Το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια διαδικασίας ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εργαζομένους.

Αρθρο 10

Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων (Αρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Στα μέλη της Ε.Δ.Ο., στα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης, στους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής στο εποπτικό ή διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και οι οποίοι εργάζονται σ’ αυτήν, στις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της ή σε συμμετέχουσα εταιρία παρέχεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η προστασία που προβλέπεται στους ν. 1264/1982 και 1767/1988 (άρθρο 9 παρ. 1).

2. Στα ίδια πρόσωπα χορηγείται άδεια με αποδοχές για το χρόνο που απαιτείται να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους (συνεδριάσεις κ.λπ.). Επίσης, χορηγείται άδεια με αποδοχές κατά το χρόνο συμμετοχής τους σε συνέδρια που έχουν σχέση με το επιτελούμενο από αυτούς έργο και εφόσον αυτά οργανώνονται από οργανισμό που ασκεί αναγνωρισμένο έργο ή την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως στον εργοδότη αποδεικτικά συμμετοχής στις συνεδριάσεις και στα συνέδρια ή για την εκτέλεση άλλων καθηκόντων, για να τύχουν της αδείας με αποδοχές.

Αρθρο 11

Τήρηση του παρόντος π. δ/τος (Αρθρα 11 και 12 της Οδηγίας)

1. Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων μιας Ευρωπαϊκής Εταιρίας και τα εποπτικά ή τα διοικητικά όργανα των θυγατρικών και συμμετεχουσών εταιριών που εδρεύουν στην Ελλάδα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι ίδιοι οι εργαζόμενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η Ευρωπαϊκή Εταιρία έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα.

2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις με σκοπό να παρακωλύουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απορρέουν από το παρόν Διάταγμα και ιδίως: α) να ασκούν επιρροή στους εργαζόμενους με απειλές απολύσεων ή άλλα μέσα για την παρεμπόδιση της άσκησης των δικαιωμάτων, που αυτό παρέχει, β) να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα εργαζομένων με οικονομικά ή άλλα μέσα και γ) να επεμβαίνουν με κάθε τρόπο στη διαδικασία εκλογής των μελών της Ε.Δ.Ο. ή του οργάνου εκπροσώπησης, καθώς και να επηρεάζουν το έργο του εμπειρογνώμονα των εργαζομένων.

3. Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 10 και της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αρθρο 12

Σχέση μεταξύ διατάξεων παρόντος π. δ/τος και άλλων διατάξεων (Αρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Οταν μία Ευρωπαϊκή Εταιρία είναι επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή ελέγχουσα επιχείρηση ενός ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια των διατάξεων του π. δ/τος 40/1997, οι διατάξεις του προαναφερθέντος π. δ/τος δεν εφαρμόζονται σ’ αυτές ή στις θυγατρικές τους.

Εντούτοις, αν η Ε.Δ.Ο. αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του παρόντος π. δ/τος να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π. δ/τος 40/1997.

2. Οι διατάξεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της εταιρίας που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός από τις διατάξεις του παρόντος π. δ/τος, δεν εφαρμόζονται σε εταιρίες που ιδρύονται σύμφωνα με το ν. 3412/2005 και καλύπτονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

3. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει: α) τα υφιστάμενα δικαιώματα σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, εκτός της συμμετοχής στα όργανα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, τα οποία προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία υπέρ των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και των θυγατρικών ή εγκαταστάσεών της• β) τις διατάξεις περί συμμετοχής στα όργανα που προ? βλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, οι οποίες εφαρμόζονται στις θυγατρικές της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

Αρθρο 13

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο, αναφερόμενο στο άρθρο 7, παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (προβλεπόμενες στο άρθρο 7)

Τμήμα 1: Σύνθεση του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος του άρθρου 1 και στις περιπτώσεις του άρθρου 7, ιδρύεται ειδικό όργανο εκπροσώπησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της οι οποίοι έχουν εκλεγεί ή οριστεί από εκπροσώπους των εργαζομένων, ή ελλείψει αυτών, από το σύνολο των εργαζομένων.

Τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης που προέρχονται από ελληνικές εταιρίες ή εγκαταστάσεις στην Ελλάδα εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, κατά σειρά, ως εξής: i) από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ii) εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, από τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988, ή iii) εάν δεν υπάρχουν τέτοια συμβούλια, απευθείας από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988. Από κάθε εταιρία αναδεικνύονται 3 εκπρόσωποι εφόσον απασχολούνται μέχρι 300 εργαζόμενοι, 5 εκπρόσωποι εφόσον απασχολούνται από 301 έως 1000 εργαζόμενοι και 7 εκπρόσωποι εφόσον απασχολούνται πάνω από 1001 εργαζόμενοι. Οι εκπρόσωποι αυτοί συνέρχονται σε κοινή συνεδρία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης. που αντιστοιχούν στην εκπροσώπηση των εργαζομένων των συμμετεχουσών εταιριών που έχουν εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Στα μέλη αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος που να εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα εταιρία, η οποία έχει εργαζόμενους στην Ελλάδα, χωρίς όμως με τον τρόπο αυτό να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης.

β) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης υποχρεούται να θεσπίζει κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο αριθμός των μελών και η κατανομή των εδρών στο ειδικό όργανο εκπροσώπησης προσαρμόζονται στις μεταβολές που συμβαίνουν εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και εντός των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της.

γ) Εφόσον το δικαιολογεί το μέγεθός του, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης εκλέγει μεταξύ των μελών του επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, η οποία περιλαμβάνει το πολύ τρία μέλη, αναθέτοντάς της συγκεκριμένα καθήκοντα.

δ) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

ε) Τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης εκλέγονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις διαθέτοντας ανά κράτος μέλος μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10%, ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά.

στ) Tο αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας ενημερώνεται για τη σύνθεση του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης.

ζ) Τέσσερα (4) χρόνια μετά τη σύσταση του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης, το όργανο αυτό εξετάζει αν είναι σκόπιμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 7 ή να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Αν αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 4, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 3 (παράγραφοι 4 έως 7) και 4 έως 6. Στην περίπτωση αυτή η έκφραση “ειδική διαπραγματευτική ομάδα” αντικαθίσταται από την έκφραση “ειδικό όργανο εκπροσώπησης”. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των διαπραγματεύσεων, οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν αρχικά, σύμφωνα με τις διατάξεις αναφοράς, συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Τμήμα 2: Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης

Η αρμοδιότητα και οι εξουσίες του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης που έχει συγκροτηθεί σε μια Ευρωπαϊκή Εταιρία διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες:

α) Η αρμοδιότητα του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης περιορίζεται στα ζητήματα που αφορούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Εταιρία ή οιαδήποτε από τις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα και μόνο κράτος μέλος.

β) Υπό την επιφύλαξη των συνεδριάσεων που συγκαλούνται σύμφωνα με το στοιχείο (γ), η Ευρωπαϊκή Εταιρία οφείλει να ενημερώνει το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ώστε το τελευταίο να γνωμοδοτεί, και, για το σκοπό αυτό να συνεδριάζει με το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο βάσει τακτικών εκθέσεων που συντάσσει το αρμόδιο όργανο, σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και τις προοπτικές. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται αναλόγως.

Το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας παρέχει στο ειδικό όργανο εκπροσώπησης την ημερήσια διάταξη για συνεδριάσεις του διοικητικού ή, αναλόγως, του διευθυντικού και εποπτικού οργάνου, και αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Η συνεδρίαση θα αφορά κυρίως τη δομή, την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των εργασιών καθώς και της παραγωγής και των πωλήσεων, την κατάσταση της απασχόλησης και τις πιθανές τάσεις της, τις επενδύσεις, τις ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή παραγωγικών διαδικασιών, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη σύμπτυξη ή το κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις ομαδικές απολύσεις.

γ) Σε εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων και γενικότερα μετασχηματισμών επιχειρήσεων ή ομαδικών απολύσεων, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται. Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή, όταν αποφασίσει σχετικά, ιδιαίτερα για λόγους επείγοντος, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, δικαιούται να συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεώς του, με το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, ή όποιο άλλο καταλληλότερο επίπεδο της διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας που διαθέτει εξουσίες απόφασης, προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που θίγουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Οταν το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να μην ακολουθήσει τη γνώμη που εξέφερε το ειδικό όργανο εκπροσώπησης, τότε το όργανο αυτό δικαιούται να συνεδριάσει περαιτέρω με το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας προκειμένου να επιδιωχθεί συμφωνία.

Σε περίπτωση που οργανώνεται συνεδρίαση με την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης που εκπροσωπούν άμεσα θιγόμενους από τα μέτρα αυτά εργαζόμενους, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν.

Οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θίγουν το αποκλειστικό δικαίωμα του αρμοδίου οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας προς λήψη των σχετικών αποφάσεων.

δ) Πριν από τις συνεδριάσεις με το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ενδεχομένως διευρυμένη, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του στοιχείου (γ), δικαιούνται να συνεδριάσουν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του αρμοδίου οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Εταιρίας και των θυγατρικών ή εγκαταστάσεών της σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης.

στ) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονα της επιλογής τους.

ζ) Αν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης δικαιούνται να απουσιάσουν για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια μισθού.

η) Τις δαπάνες του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Εταιρία, η οποία παρέχει στα μέλη του τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που θα τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν καταλλήλως τα καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εταιρία αναλαμβάνει, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, τα έξοδα οργάνωσης των συνεδριάσεων και διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης.

Τμήμα 3: Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία διέπεται από τις εξής διατάξεις:

α) Στη περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο εφαρμόζονταν πριν από την καταχώρηση, όλα τα στοιχεία της συμμετοχής των εργαζομένων συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Εταιρία.

β) Στις άλλες περιπτώσεις σύστασης Ευρωπαϊκής Εταιρίας, οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, των θυγατρικών εγκαταστάσεών της ή/και το ειδικό όργανο εκπροσώπησής τους δικαιούνται να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν τον ορισμό ενός αριθμού μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας ίσου προς το υψηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται στις οικείες συμμετέχουσες εταιρίες πριν από την καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

Εάν καμία από τις εταιρίες αυτές δεν διέπεται από τους κανόνες συμμετοχής πριν από την καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, η Ευρωπαϊκή Εταιρία δεν υποχρεούται να εισάγει ρυθμίσεις στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων.

γ) Η κατανομή των εδρών στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο μεταξύ μελών που εκπροσωπούν εργαζόμενους από διάφορα κράτη μέλη ή ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Εταιρίας μπορούν να προτείνουν ή να απορρίπτουν τα μέλη των οργάνων, αποφασίζεται από το ειδικό όργανο εκπροσώπησης σύμφωνα με την αναλογία των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Εταιρίας που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος. Εάν οι εργαζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από αυτό το αναλογικό κριτήριο, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ορίζει ένα από τα μέλη από το εν λόγω κράτος μέλος και κατά προτίμηση από το κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική έδρα η Ευρωπαϊκή Εταιρία, εφόσον αυτό ενδείκνυται.

δ) Τα μέλη που εκλέγονται, ορίζονται ή προτείνονται από το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εργαζόμενοι στο διοικητικό, ή, ενδεχομένως, εποπτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας αποτελούν τακτικά μέλη του οργάνου, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως τα μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.

Αρθρο 14

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ