Π.Δ. 91/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 91 ΦΕΚ Α 243/27.12.2022

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Καλοχώριον, το» της Δημοτικής Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων ως Δημοτικής Κοινότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει,

β) των παρ. 6 και 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,

Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) της Υ22/18.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την Υ9/12.5.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2357),

ε) της 74447/29.12.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας» (Β’ 2044).

2. Την 11247/28.12.2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο Πληθυσμό της χώρας» (Β’ 3465), όπως τροποποιήθηκε με την ΓΠ 191/2014 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 698).

3. Την 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ: ΨΒΕΣ46ΜΜΥΗ-ΩΗ2).

4. Την 17512/22.10.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων.

5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου της συσταθείσας Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, όπως προκύπτουν από την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 1(ε) και τη βεβαίωση που αναφέρεται στο στοιχείο

4. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται ετησίως στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00), επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μετεώρων από την επόμενη δημοτική περίοδο, καλύπτεται από τακτικά έσοδα του Δήμου και εγγράφεται στον ΚΑΕ 00-6121.003 «Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβούλων».

6. Την ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/68 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την 147/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζεται ο αυτοτελής οικισμός «Καλοχώριον,το» της Δημοτικής Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων ως Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου.

2. Οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του παρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ