Π.Δ. 91/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 91

Προσόντα και διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς εκπαίδευση αξιωματικών της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 10 του άρθρου 86 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

3. Το π.δ 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Την ΥΠ 513/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4438).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την 13508/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/ 21.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

6. Την 120/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα χειριστών και μηχανικώντεχνικών εναερίων μέσων

1. Οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση χειριστές της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ) πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Να είναι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή CPL (H) IR με ATPL Theory σε ισχύ.

γ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ICAO Language Proficiency, τουλάχιστον επιπέδου τέσσερα (4) σε ισχύ.

δ. Να έχουν άρτια σωματική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό ιπταμένων του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων ισοτίμων κέντρων ή διαπιστευμένων ιατρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας (medical class 1).

ε. Να έχουν αξιολογηθεί με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης τουλάχιστον «Υψηλά αποτελεσματική» (συνολικός βαθμός 91-100) στις συνταχθείσες Εκθέσεις Αξιολόγησης.

στ. Να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή.

ζ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διερεύνηση αεροπορικού επεισοδίου και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας.

η. Να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού.

θ. Να έχουν την ικανότητα να κολυμπούν χωρίς βοήθεια απόσταση πενήντα (50) μέτρων σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

2. Οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση τεχνικοί της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Να είναι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού, κατηγορίας B1.3, που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας.

γ. Να έχουν άρτια σωματική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό ιπταμένων του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων ισοτίμων κέντρων ή διαπιστευμένων ιατρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας (medical class 1).

δ. Να έχουν αξιολογηθεί με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης τουλάχιστον «Υψηλά αποτελεσματική» (συνολικός βαθμός 91-100) στις συνταχθείσες Εκθέσεις Αξιολόγησης.

ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή.

στ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διερεύνηση αεροπορικού επεισοδίου και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).

ζ. Να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού.

η. Να έχουν την ικανότητα να κολυμπούν χωρίς βοήθεια απόσταση πενήντα (50) μέτρων σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

3. Σε περίπτωση που Αξιωματικοί του Π.Σ. δεν κατέχουν τα απαιτούμενα πτυχία του παρόντος άρθρου, τότε προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων από υποψηφίους προς εκπαίδευση, για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή ή τεχνικού. Οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση χειριστές πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των οριζομένων στις περιπτώσεις β’ και γ’ και οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση τεχνικοί πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκτός των οριζομένων στην περίπτωση β’. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, και να έχουν καλή γνώση (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πρόσκληση ενδιαφέροντος

1. Για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων χειριστών και μηχανικών τεχνικών εναερίων μέσων από Αξιωματικούς του Π.Σ που διαθέτουν τα προσόντα των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 1 του παρόντος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Π.Σ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται:

α. Οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν ανά κατηγορία με τη διαδικασία της μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων.

β. Τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις καθώς και τα κωλύματα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.

δ. Η διαδικασία μετάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης στον εσωτερικό υπηρεσιακό ιστότοπο του Σώματος (psnet.gr) με σκοπό την ευρύτερη και πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

3. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αξιωματικών πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης, ενώ η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Άρθρο 3
Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Για την πλήρωση θέσεων χειριστών και μηχανικών τεχνικών εναερίων μέσων που δεν καλύφθηκαν με την διαδικασία του άρθρου 2 του παρόντος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει προκήρυξη, στην οποία ορίζονται:

α. Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία.

β. Τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, καθώς και ο τρόπος υποβολής αυτών.

δ. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των εξετάσεων.

ε. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στο psnet.gr, για την ενημέρωση του πυροσβεστικού προσωπικού.

Άρθρο 4
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων χειριστών και μηχανικών -τεχνικών εναερίων μέσων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος, πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία τους, κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη, αντίστοιχα, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

β. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση πτυχίων, πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών.

2. Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου που δέχεται τα δικαιολογητικά, ελέγχει αυτά για την πληρότητά τους και τα υποβάλλει ιεραρχικά στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 5
Συγκρότηση Επιτροπών

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ, συγκροτούνται τριμελείς Επιτροπές: α) Διενέργειας Διαγωνισμού, β) Υγειονομικής Εξέτασης, γ) Αθλητικών Δοκιμασιών, δ) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών και ε) Βαθμολόγησης. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των ανωτέρω Επιτροπών ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποτελείται από έναν Ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων και έναν Αξιωματικό Ειδικών Καθηκόντων χειριστή εναέριων μέσων ή μηχανικότεχνικό εναέριων μέσων, κατά περίπτωση, με ισάριθμους αναπληρωτές. Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός.

Άρθρο 6
Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στην οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, προχωρεί στη σύνταξη καταστάσεων, όπου φαίνονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα.

2. Οι ανωτέρω υποψήφιοι παραπέμπονται στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για υγειονομική εξέταση και έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού (medical class 1). Οι κρινόμενοι ως ακατάλληλοι κατά την ισχύουσα νομοθεσία από την ανωτέρω εξέταση αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας.

3. Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών υγείας από τους υποψήφιους, με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στη δοκιμασία της κολύμβησης 50 μέτρων. Οι κρινόμενοι ως ακατάλληλοι από την ανωτέρω εξέταση αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας.

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε δοκιμασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (compass test), βάσει των διεθνών πρακτικών αξιολόγησης πιλότων από αναγνωρισμένη αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ικανότητες του κάθε υποψηφίου, όπως η μνήμη, ο προσανατολισμός, η ταχεία αντίληψη και αντίδραση σε σύνθετο περιβάλλον. Οι κρινόμενοι ως ακατάλληλοι από την εταιρεία κατά την εν λόγω εξέταση αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. Τα μόρια δε της ως άνω διαδικασίας προκύπτουν ως εξής: εκατό (100) μόρια για τη μέγιστη βαθμολογία, μηδέν (0) μόρια για τη μηδενική βαθμολογία, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.

5. Η αρμόδια Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών εξετάζει τα ψυχικά και διανοητικά προσόντα των υποψηφίων, υποβάλλοντας αυτούς σε ψυχομετρική δοκιμή και ειδική δοκιμασία μέσω προσωπικής συνέντευξης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συναισθηματική σταθερότητα, η αυτοκυριαρχία και η προσαρμοστικότητά τους στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, και αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητάς τους. Οι κρινόμενοι ως ακατάλληλοι από την ανωτέρω εξέταση αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας.

6. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

α. Συντάσσει προσωρινό πίνακα αποκλειστέων κατά αλφαβητική σειρά και κατά περίπτωση (χειριστέςτεχνικοί).

β. Συντάσσει προσωρινό πίνακα ικανών προς επιλογή υποψηφίων κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα προσόντα των υποψηφίων ως εξής:

αα. Για την περίπτωση των χειριστών: Οι έχοντες πτυχίο CPL(H) σε δικινητήρια ελικόπτερα (Μόρια 300), οι έχοντες πτυχίο CPL(H) σε μονοκινητήρια ελικόπτερα (Μόρια 200), οι έχοντες πτυχίο CPL (Α) (Μόρια 100), οι έχοντες πτυχίο PPL (Α) ή (H) ιδιωτικών ελικοπτέρων ή αεροπλάνων (Μόρια 50), οι έχοντες πτυχίο ATPL Theory (20 μόρια). Οι έχοντες άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει (20 μόρια). Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων, προηγούνται στην κατάταξη οι έχοντες τις περισσότερες ώρες πτήσης. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγούνται στην κατάταξη οι έχοντες τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (compass test). Τέλος, σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο ηλικιακά νεότερος υποψήφιος.

ββ. Για την περίπτωση των τεχνικών: Οι έχοντες άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας B1, Β2 (Μόρια 100). Οι έχοντες άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Α (Μόρια 30). Οι έχοντες δίπλωμα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ή αεροναυπηγού μηχανικού (φοίτησης 10 εξαμήνων) (Μόρια 30). Οι έχοντες πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών τεχνικής σχολής (Μόρια 20). Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων των ανωτέρω περιπτώσεων, προηγούνται οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία σε φορέα συντήρησης αεροσκαφών. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγούνται στην κατάταξη οι έχοντες τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (compass test). Τέλος, σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο ηλικιακά νεότερος υποψήφιος.

Άρθρο 7
Ενστάσεις
Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από έναν (1) Ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο και δύο (2) Ανώτερους Αξιωματικούς ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων στον εσωτερικό υπηρεσιακό ιστότοπο (psnet.gr) να υποβάλουν ένσταση ενώπιον της εν λόγω επιτροπής, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις, ενημερώνοντας προς τούτο τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 8
Κύρωση Οριστικών Πινάκων
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος:

α. Κυρώνει τους πίνακες ικανών κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αποκλειστέων.

β. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων στο psnet.gr. Η ανάρτηση των πινάκων στο διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται τηρώντας τους κανόνες για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πίνακες ικανών προς επιλογή ισχύουν για ένα (1) έτος από την ανάρτησή τους.

γ. Τοποθετεί τους εγγεγραμμένους, κατά τη σειρά αξιολόγησής τους, για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και διαθέτει αυτούς για εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 9
Υπηρεσιακή μεταβολή κατάσταση

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων οι Αξιωματικοί μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού ειδικών καθηκόντων με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Για τον χρόνο παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα των ως άνω μετατασσόμενων, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

3. Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν το πυροσβεστικό προσωπικό γενικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ή άλλων ειδικότερων διατάξεων.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 103/2001 (Α’ 96) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο παρόν.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ