Π.Δ. 90/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 90 ΦΕΚ Α 243/27.12.2022

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Άγιος Δημήτριος, ο» του Δήμου Μετεώρων ως Δημοτικής Κοινότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως οι παρ. 2, 3 και 4 τροποποιήθηκαν και τελικώς το άρθρο διαμορφώθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) σε συνδυασμό με το άρθρο 86 του ίδιου νόμου,

β) των παρ. 6 και 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του ίδιου άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 68 του ν. 4604/ 2019 (Α’ 50),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)], όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) της Υ22/18.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την Υ9/12.5.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2357),

ε) της 74447/29.12.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας» (Β’ 2044).

2. Την 11247/28.12.2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 3465) «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο Πληθυσμό της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την ΓΠ 191/2014 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 698).

3. Την 17/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ: 6ΖΓΒ46ΜΜΥΗ-ΨΗΛ).

4. Την 1886/07.02.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου της συσταθείσας Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, όπως προκύπτουν από την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 1(ε) και τη βεβαίωση που αναφέρεται στο στοιχείο 4. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται ετησίως στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00), επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μετεώρων από την επόμενη δημοτική περίοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. 00-6121.003 «Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων».

6. Την ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/17/28.2.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την 153/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζεται ο αυτοτελής οικισμός «Άγιος Δημήτριος, ο» του Δήμου Μετεώρων ως Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου.

2. Οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του παρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ