Π.Δ. 9/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9

Τροποποίηση του π.δ. 119/2014 (Α’ 188) για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο του διορθωτικού στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, με την οποία είχε τροποποιηθεί η Οδηγία 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και καταργηθεί η Οδηγία 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη (L 420/132).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως ισχύουν,

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 (…) και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

γ) του άρθρου δεύτερου του ν. 3671/2008 «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» (Α’ 129),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το 2811.8/76149/2022/25.10.2022 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 171/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του διορθωτικού στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη (L 420/132).

Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 119/2014 (Α’ 188)
Η παρ. 4 του άρθρου 7α του π.δ. 119/2014, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 49/2021 (Α’ 125), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Το ΥΝΑΝΠ, δια της ΔΕΚΝ, διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι ναυτικοί έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης ή αποδοχής έγκυρου πιστοποιητικού ή μη παροχής απάντησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμόδιες αρχές του ΥΝΑΝΠ διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους ναυτικούς επαρκείς συμβουλές και συνδρομή αναφορικά με τις εν λόγω προσφυγές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαδικασίες.».

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Ναυτιλίας και Επενδύσεων και Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ