Π.Δ. 89/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89

Μεταφορά της έδρας της Ενορίας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άκρης της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου Άκρης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άκρης της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και μετονομασία της ενορίας σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου Άκρης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146), β) των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α’ 1/1980).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Τη διατυπωθείσα στην ΙΑ’/9.12.2022 Συνεδρία της 166ης Συνοδικής Περιόδου έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Την 6/4.11.2022 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος.

5. Το 2/2.11.2022 πρακτικό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άκρης.

6. Την 170/2022 γνωμοδότηση (Πρακτικό 18ης Συν./ 1.11.2022) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/102/15219/Β1/10.2.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Την 73/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταφέρεται η έδρα της Ενορίας Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άκρης της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου Άκρης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άκρης της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και μετονομάζεται η υφιστάμενη ενορία σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου Άκρης.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ