Π.Δ. 88/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 88  ΦΕΚ Α 205/2.11.2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), και ιδίως του άρθρου 20 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», και ιδίως του άρθρου 191 αυτού (Α’ 130).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 87806 ΕΞ 2021/15.7.2021 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται στο ποσό των 12.400€ ετησίως η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 1023-204-0000000, ΑΛΕ 2120104001. Για το τρέχον οικονομικό έτος, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.200€ και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί με την υπ’ αριθμ. 145232 ΕΞ 2020/18.12.2020 (ΑΔΑ: 62ΡΝΗ-4Β0) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

Για καθένα από τα επόμενα έτη, η δαπάνη θα καλύπτεται από τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.

7. Την υπ’ αριθμ. 136/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
Η παρ. 2 του άρθρου 57 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και πέντε (5) Διευθύνσεις, ως εξής:

(α) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

(β) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

(δ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων

(ε) Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

(στ) Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

(ζ) Διεύθυνση Γ΄ Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

(η) Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Άρθρο 2
Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετά το άρθρο 64 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προστίθεται άρθρο 64Α, ως εξής:

«Άρθρο 64Α Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι οι ακόλουθοι:

α) Η πραγματοποίηση ελέγχων για τη διαπίστωση της επίτευξης των ορόσημων και στόχων, της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) Η παρακολούθηση των ελέγχων και η αναφορά των αποτελεσμάτων τους και των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

γ) Η επικοινωνία και συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την επίτευξη των ορόσημων και στόχων των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων

β) Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: α) Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων αα) Η κατάρτιση του προγράμματος των ελέγχων. ββ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων. γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων. δδ) Η εισήγηση προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων που έχουν υποβληθεί από τους ελεγχόμενους.

εε) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ. και η διαβίβασή της στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. για υπογραφή. Για την υπογραφή των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

στστ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

ζζ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης επί των συστάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις ελέγχου.

ηη) Η μέριμνα για την επιβολή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, τα οποία προβλέπονται από το γενικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

θθ) Η σύνταξη και υποβολή στη Διεύθυνση συνοπτικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων αρμοδιότητας του Τμήματος, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν, ώστε να συμπεριληφθεί στη συνολική έκθεση ελέγχων που υποβάλλεται από τη Διεύθυνση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο κάθε αιτήματος πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ιι) Η υποστήριξη, η προετοιμασία και η συνδρομή σε ελέγχους ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, καθώς και η παρακολούθηση των ελέγχων αυτών.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ., αναφορικά με τους άξονες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον (Power up), 1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση (Renovate), 1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών (Recharge and refuel), 1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection), 4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης (Improve the efficiency of the justice system), 4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας (Promote research and innovation), 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας (Modernise and improve resilience of key economic sectors), και αναφορικά με την Τεχνική Βοήθεια (Technical assistance).

β) Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων Οι αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων αα) ως ιι) του Τμήματος Α΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ε.Δ.Ε.Λ., αναφορικά με τους εξής άξονες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος (Connect), 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους (Modernise), 2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων (Digitalisation of businesses), 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (Increasing job creation and participation in the labour market), 3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Education, vocational education and training, and skills), 3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας (Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare), 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές (Increase access to effective and inclusive social policies), 4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης (Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection), 4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης (Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption), 4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών (Strengthen the financial sector and capital markets), 4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών (Improve competitiveness and promote private investments and exports).

4. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 86 του π.δ. 142/2017, προσαυξάνονται κατά είκοσι πέντε (25), ως εξής:

α) είκοσι μία (21) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ως ακολούθως: έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Δημοσιονομικών, τέσσερεις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών και έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής,

β) τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ως ακολούθως: δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Δημοσιονομικών, μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών και μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής».

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της οργανικής μονάδας του άρθρου 2 του παρόντος (άρθρο 32 του ν. 1828/1989 (Α’ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 (Α’ 65).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ