ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87 Τεύχος A’ 132/06.08.2019

Τροποποίηση του 43/2019 προεδρικού διατάγματος «Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 168 παρ. 2α του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20).

β. Την υπ’ αριθ. 319/23-7-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σύμ- φωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του Π/Υ του ΥΠΕ- ΘΑ, τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και συνεπώς δεν επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού.

γ. Την υπ’ αριθμόν 147/29-07-2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 του 43/2019 προεδρικού διατάγματος «Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων» (Α΄ 76) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ