Π.Δ. 87/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87 ΦΕΚ Α 205/2.11.2021

Εφαρμογή της απόφασης 2526 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄242).

2. Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την από 7.7.2020 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’αριθμ. Φ. 3440/ΑΣ 32484 «Περί απόφασης 2526 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη» (Α΄137).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αρ. 45/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών,

Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/2020 «Εφαρμογή της απόφασης 2473 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄175).

Άρθρο 2
Το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύει από την 5η Ιουνίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2526 (2020) και για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αυτή.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Οικονομικών Επενδύσεων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη Δικαιοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΚΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών Ναυτιλίας και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ