Π.Δ. 87/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87  ΦΕΚ Α 151/11.9.2023

Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον Χρήστο Στυλιανίδη του Μέλη στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ