Π.Δ. 85/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85

Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος και β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος Χαρδαλιάς του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος Χαρδαλιάς του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ