Π.Δ. 84/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 104/2021 (Α΄ 256), του π.δ. 25/2021 (Α΄ 64), του π.δ. 190/1996  (Α΄ 153) και του π.δ. 211/2005 (Α΄ 254).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α, στ, ζ και θ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49),

β) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),

γ) του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73),

δ) του άρθρου 17 παρ. 1 περ. η του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204),

ε) του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122),

στ) του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23) και

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τα π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131), 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 134) και 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).

3. Την 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄ 4441).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,όπως προκύπτει από την 8000/1/2023/35-α΄/06.05.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

5. Την 111/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 104/2021 «Ρυθμίσεις θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου» (Α΄ 256)

1. Το άρθρο 2 του π.δ. 104/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες, όπου υφίσταται οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες προσελήφθησαν. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν μετακινούνται, δεν αποσπώνται και δεν μετατίθενται σε καμία άλλη υπηρεσία, ακόμη και της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.

2. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου που τίθενται σε κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, τοποθετούνται στην Υπηρεσία της οργανικής τους θέσης μέχρι να τεθούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, αποκλειστικά για την άσκηση καθηκόντων, τα οποία επιτρέπεται, ενόψει της κατάστασης της υγείας τους, να εκτελούν. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης δεν μετακινούνται, δεν αποσπώνται και δεν μετατίθενται σε καμία άλλη υπηρεσία, ακόμη και της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.

3. Οι επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία τοποθετούνται υποχρεωτικά στην υπηρεσία, στην οποία υπηρετούσαν κατά το χρόνο μετάταξής τους σε υπηρεσία γραφείου».

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 104/2021 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, διατηρούνται στην ενέργεια. Η διατήρηση σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι τιθέμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου διατίθενται, μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας,σε γραφική ή άλλη υπηρεσία ανάλογα με τα προσόντα τους και την κατάσταση της υγείας τους και δεν δύνανται να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας τους, δύνανται, εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, με αίτησή τους να ζητήσουν την επανεξέτασή τους από την Α.Υ.Ε., προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητά τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία. Για την επάνοδό τους στην ενεργό υπηρεσία εκδίδεται, ομοίως, απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 104/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. στις περιπτώσεις που για το αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας ή θέση σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 25/2021 «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 64)
Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 25/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να ανατίθεται οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ελευθέρου χρωματισμού όλων των κατηγοριών και υπηρεσιακού χρωματισμού άνω των 3,5 τόνων, εφόσον τούτο έχει προσληφθεί για τον σκοπό αυτό και κατέχει την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κατ’ εξαίρεση,επιτρέπεται η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ελευθέρου χρωματισμού όλων των κατηγοριών και υπηρεσιακού χρωματισμού άνω των 3,5 τόνων από μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό που κατέχει την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκει, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και συνακόλουθης έγκρισης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)».

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄ 153)
Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2 της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 190/1996 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Επίσης, στο ίδιο Τμήμα λειτουργεί Σχολείο Επιμόρφωσης, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων, στο οποίο μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά όλοι οι Αστυνομικοί Διευθυντές, γενικών και ειδικών καθηκόντων, εντός του έτους προαγωγής τους στο βαθμό αυτό. Εξαιρούνται όσοι αα) εντός του έτους αυτού συμπληρώνουν 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία και δεν έχουν υποβάλει αίτηση περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση αυτής ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, η οποία απορρίφθηκε από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (A΄ 29), όπως ισχύει, ββ) όσοι καταλαμβάνονται από το μέγιστο επιτρεπτό ηλικιακό όριο παραμονής στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 49 του ως άνω προεδρικού διατάγματος και γγ) όσοι έχουν τεθεί στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου».

Άρθρο 4
Έκτακτη μετάθεση
Κατ’ εξαίρεση, η έκτακτη μετάθεση της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005 (Α΄ 254) επιτρέπεται κατόπιν υποβολής αίτησης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης του θανάτου, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Oι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ