Π.Δ. 83/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 32 παρ. 2, 36 παρ. 2, 41 παρ. 2 και 188 παρ. 4 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261),

β) του άρθρου 71 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

γ) του άρθρου 118 παρ. 10 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του π.δ. 379/1996 «Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων» (Α’ 250),

ε) του άρθρου 15 του π.δ. 1337/1981 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί ευστάθειας φορτηγών, ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων» (Α’ 333),

στ) του π.δ. 45/1983 «Ρυμούλκηση πλοίων» (Α’ 24), ζ) των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 232/2005 «Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ρυμουλκώνναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης» (Α’ 280),

η) της 3131.1/01/93 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος υπ’ αρ. 1 «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος» (Β’ 336, διόρθ. σφαλμ. Β’ 431),

θ) της 2222.1-1.2/41982/2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση και

αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για την Άθικτη Ευστάθεια (Κώδικας IS), o οποίος υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008 με την MSC.267 (85) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)» (Β’ 2844),

ι) της 2222.1-1.2/66180/2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση τροποποίησης του Διεθνούς Κώδικα Άθικτης Ευστάθειας, 2008 (2008 IS Κώδικας)», που υιοθετήθηκε την 25η Νοεμβρίου 2016 με την MSC.415.(97) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)» (Β’ 4590),

ια) της 2070.0/43184/2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων» (Β’ 3117),

ιβ) της 1000.0/785/2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο» (Β’ 24),

ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την 2811.8/24631/ 2022/07.04.2022 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

3. Την 91/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, τη δύναμη έλξης (Βollard Pull), τα κριτήρια ευστάθειας, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή διενέργεια των ρυμουλκικών εργασιών, σε εναρμόνιση με τα εφαρμοστέα πρότυπα, τις απαιτήσεις και τις σχετικές οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των Αναγνωρισμένων Οργανισμών και τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της ναυπηγικής επιστήμης και της ναυτικής τέχνης και εμπειρίας, για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, των πληρωμάτων, των λιμενικών και λοιπών εγκαταστάσεων της χώρας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Στον Κανονισμό αυτό, εκτός εάν αλλιώς ειδικά ορίζεται, νοείται:

1. Πλοίο: Κάθε σκάφος προορισμένο όπως μετακινείται επί του ύδατος, προς μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, ρυμούλκηση, επιθαλάσσια αρωγή, αλιεία, αναψυχή, επιστημονικές έρευνες ή άλλο σκοπό.

2. Ρυμουλκό (Ρ/Κ): Κάθε πλοίο κατασκευασμένο ή μετασκευασμένο για ρυμουλκήσεις εντός λιμένων ή ανοιχτής θάλασσας ή συνοδεία ή παροχή βοήθειας ρυμούλκησης σε πλοίο.

3. Ολικό μήκος (LOA): Το μήκος μεταξύ των πλέον εξωτερικών σημείων της πρώρας και πρύμνης. Μετράται παράλληλα με την τρόπιδα και δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προεξοχές του πηδαλίου ή περιζώματος ή προβόλων.

4. Μήκος (L) ρυμουλκού: Το μήκος το μετρούμενο μεταξύ των καθέτων που λαμβάνονται στα άκρα της ανώτατης έμφορτης ισάλου γραμμής.

5. Μήκος Γραμμής Φόρτωσης (LLL): Το μήκος που λαμβάνεται ως το 96% του ολικού μήκους της ισάλου μετρούμενης στο 85% του ελάχιστου πλευρικού βάθους μετρούμενου από την άνω όψη της τρόπιδας, ή ως το μήκος που μετράται από την εξωτερική όψη της στείρας μέχρι τον άξονα του πηδαλίου επί της ισάλου αυτής, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε πλοία που έχουν σχεδιαστεί με κεκλιμένη τρόπιδα, η ίσαλος γραμμή στην οποία μετράται αυτό το μήκος πρέπει να είναι παράλληλη με την σχεδιασθείσα ίσαλο γραμμή.

6. Ευστάθεια ρυμουλκού: Η εγκάρσια στατική ευστάθεια του ρυμουλκού στην άθικτη κατάσταση.

7. Στοιχεία ευστάθειας ρυμουλκού: Τα παρεχόμενα υπό μορφή εγχειριδίου στοιχεία ευστάθειας προς υποβοήθηση του Πλοιάρχου για την ασφαλή φόρτωση και τον ερματισμό του ρυμουλκού.

8. Άφορτο πλοίο: Το πλοίο το ευρισκόμενο σε άφορτη κατάσταση. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην άφορτη κατάσταση το πλήρωμα, το ωφέλιμο φορτίο, τα εφόδια και οι αποσκευές, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, το πόσιμο και τροφοδοτικό νερό, το υγρό έρμα και τα λοιπά αναλώσιμα υλικά.

9. Διεθνής πλους: Ο πλους από ελληνικό λιμένα σε λιμένα του εξωτερικού και αντίστροφα καθώς και ο πλους μεταξύ λιμένων του εξωτερικού που δεν βρίσκονται στην ίδια χώρα.

10. Πλους εσωτερικού: Ο πλους μεταξύ Ελληνικών λιμένων καθώς και ο πλους μεταξύ λιμένων του εξωτερικού που βρίσκονται στην ίδια χώρα.

11. Ρυμουλκό λιμένος: Κάθε ρυμουλκό το οποίο εφοδιάζεται με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων της Λιμενικής Αρχής για τη διενέργεια ρυμουλκικών εργασιών λιμένα.

12. Ρυμουλκική εργασία λιμένος: Η προσφερόμενη από τα ρυμουλκά λιμένος κάθε είδους υπηρεσία, κυρίως η πραγματοποίηση ρυμουλκήσεων, προσδέσεων και αποδέσεων των καταπλεόντων και αποπλεόντων πλοίων, η παροχή υπηρεσιών επιφυλακής.

13. Παράκτιες ρυμουλκικές εργασίες: Οι πλόες και εργασίες ρυμουλκών εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων, ή εντός προασπισμένων περιοχών μη απομακρυνόμενων πλέον των 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

14. Ρυμουλκικές εργασίες ανοικτής θάλασσας: Οι πλόες και εργασίες ρυμουλκών εσωτερικού και διεθνείς πέραν των 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

15. Ρυμουλκό επιφυλακής: Το ρυμουλκό λιμένος το οποίο παραμένει σε ετοιμότητα πλησίον πλοίου το οποίο, λόγω της καταστάσεώς του (μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου κ.λπ.) ή του είδους του φορτίου που μεταφέρει ή φορτοεκφορτώνει, απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή μετά από απόφαση της Λιμενικής Αρχής να προσλάβει ρυμουλκό για την ασφάλεια των παρακειμένων εγκαταστάσεων ή των διερχομένων πλοίων.

16. Ρυμουλκό ασφάλειας: Το ρυμουλκό λιμένος το οποίο μετά από απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του λιμένος τίθεται στη διάθεσή της κανονικά στελεχωμένο για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού.

17. Συμβατικά ρυμουλκά (conventional tugboats): Τα ρυμουλκά που είναι εφοδιασμένα με μία, δύο, ή τρείς έλικες και πηδάλια στη πρύμνη. Οι έλικες μπορεί να είναι είτε σταθερού είτε ρυθμιζόμενου βήματος με ύπαρξη ή όχι δακτυλίου (Kort-nozzle) και βοηθητικού πηδαλίου.

18. Αζιμουθιακού τύπου ρυμουλκά (Αzimuth Stern Drive(ΑSD) tugboats): Τα ρυμουλκά που διαθέτουν ως μέσο πρόωσης συνήθως δύο αζιμουθιακού τύπου (z-type) σταθερού, ή ρυθμιζόμενου βήματος έλικες στην πρύμνη, ικανές να περιστρέφονται 360ο, καθώς επίσης και ελικοπηδάλια (bowthrusters) στη πλώρη.

19. Ρυμουλκά τύπου τράκτορ (Tractor tugboats): Τα ρυμουλκά με μηχανισμό πρόωσης που βρίσκεται πλώρα από το μέσον του πλοίου, ο οποίος διαθέτει κυκλική διάταξη πτερυγίων μεταβλητού βήματος τύπος (Voith Schneider), ή αζιμουθιακές έλικες (z-type), ικανές για ώση προς όλες τις κατευθύνσεις.

20. Μέγιστη συνεχής ισχύς κύριας μηχανής: Η μέγιστη ισχύς που δύναται να αποδώσει ένας κινητήρας στον άξονά του, που αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό στροφών συνεχούς λειτουργίας της μηχανής χωρίς υπερφόρτωση (MCR= maximum continuous rating) και μετριέται στην πέδη για Μ.Ε.Κ. (ΒHP) και στον άξονα για αεριοστρόβιλους (SHP).

21. Στατική δύναμη έλξης (Βollard Pull): Η μέγιστη δυνατότητα έλξης ενός ρυμουλκού στην μέγιστη συνεχή ισχύ της προωστήριας εγκατάστασης που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται μέσω κάβου ρυμούλκησης σε πακτωμένο κίονα στην ξηρά, εκφρασμένη συνήθως σε μετρικούς τόνους (tons), ή (kN).

22. Νέο ρυμουλκό: Το ρυμουλκό του οποίου η τρόπιδα τέθηκε την ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού, ή μεταγενέστερα.

23. Υπάρχον ρυμουλκό: Κάθε ρυμουλκό το οποίο δεν είναι νέο.

24. Αναγνωρισμένος Οργανισμός: Ο Αναγνωρισμένος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, Οργανισμός.

25. Φορέας κυβερνητικής πιστοποίησης: Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) και οι Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί βάσει της 4113.311/01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 3049) και της 4113.297/01/2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 334).

26. Προβλήτας επικινδύνων φορτίων: Ο προβλήτας που χρησιμοποιείται για την φορτοεκφόρτωση πλοίων αποκλειστικά με επικίνδυνα φορτία, όπως αυτά ορίζονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Ειδών (IMDG Code).

ΜΕΡΟΣ Α
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Το Μέρος Α εφαρμόζεται σε όλα τα ρυμουλκά πλοία με ελληνική σημαία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία θέσης της τρόπιδάς τους, τα οποία παρέχουν κάθε είδους ρυμουλκικές εργασίες σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, εξέδρες εξόρυξης υδρογονανθράκων, τερματικούς σταθμούς πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εγκαταστάσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, καθώς και συνοδείες, ρυμουλκήσεις κάθε είδους πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων σε διαύλους, περιοχές με ρηχίες και μεγάλη κυκλοφορία πλοίων, παράκτιες και ανοικτής θάλασσας.

Άρθρο 4
Σχεδίαση, κατασκευή και κατασκευαστική αντοχή

1. Οι προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής των ρυμουλκών έχουν ως ακολούθως:

α) τα ρυμουλκά μήκους 24 μέτρων και άνω (LLL≥24m) πληρούν τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ενός Αναγνωρισμένου Οργανισμού, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα εφαρμοστέα διεθνή όργανα και στο ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο περί παρακολούθησης ναυπηγήσεων, μετασκευών, επισκευών και επιθεώρησης εμπορικών πλοίων, ανάλογα με την ημερομηνία θέσης τρόπιδας, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά, την κατηγορία των πλόων και των ρυμουλκικών εργασιών που εκτελούν σε ό,τι αφορά στην σχεδίαση, την κατασκευή, τα υλικά κατασκευής και τη συντήρηση του σκάφους, των κύριων και των βοηθητικών μηχανών, των ηλεκτρικών και αυτόματων εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού ρυμούλκησης και των διατάξεων ασφάλειας, των ενδιαιτημάτων, των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, του ναυτιλιακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και των λοιπών κατασκευών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

β) τα ρυμουλκά μήκους κάτω των 24 μέτρων (LLL<24m) συμμορφώνονται αντίστοιχα με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος εθνικού κανονιστικού πλαισίου περί παρακολούθησης ναυπηγήσεων, μετασκευών, επισκευών και επιθεώρησης εμπορικών πλοίων, ανάλογα με την ημερομηνία θέσης τρόπιδας, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά, την κατηγορία των πλόων και των ρυμουλκικών εργασιών που εκτελούν.

2. Τα επίπεδα κατασκευαστικής αντοχής ενός ρυμουλκού θεωρούνται επαρκή εφόσον αυτό συμμορφώνεται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού ρυμούλκησης και διατάξεων ασφάλειας πρόγραμμα ελέγχων και επιθεωρήσεων ρυμουλκών

1. Ως εξοπλισμός ρυμούλκησης και διατάξεις ασφάλειας που διαθέτουν τα ρυμουλκά θεωρούνται:

α) Κίονες (μπίντες), τονοδηγοί με ή χωρίς καρυά (ράουλα),

β) ναυτικά κλειδιά (shackles),

γ) ενισχυμένες μάπες ρυμούλκησης (padeye),

δ) γερανός με ασφαλές φορτίο λειτουργίας (S.W.L.) ανάλογο με το είδος των ρυμουλκικών εργασιών που εκτελεί το ρυμουλκό,

ε) τριόπη (towplate), στ) αλυσίδες (chains),

ζ) συρματόσχοινα (wires),

η) κάβοι ρυμούλκησης (hawser),

θ) μπότσοι (stoppers),

ι) «οδηγοί» του ρυμουλκίου (gob/gogwire),

ια) βαρούλκα και μηχανήματα ρυμούλκησης (Winches and Towing Machines): Τα μηχανοκίνητα βίντζια και τα μηχανήματα ρυμούλκησης, που συνδυάζουν την δυνατότητα να έλκουν το ρυμούλκιο αλλά και να το ασφαλίζουν και να το αποθηκεύουν έως την επόμενη χρήση, χωρίς την ανάγκη κιόνων (bitts) και γάντζων (hooks). Οι βασικές λειτουργίες αυτών είναι οι ακόλουθες:

ιαα) Η λειτουργία ως δυνατού σημείου κράτησης (strong attachment point) για τη σύνδεση και ασφάλιση του ρυμούλκιου στο ρυμουλκό.

ιαβ) Η δυνατότητα έλξης και χαλάρωσης του ρυμούλκιου κατά τις διαδικασίες ρυμούλκησης.

ιαγ) Η αποθήκευση ρυμούλκιου για μελλοντική χρήση. ιαδ) Η δυνατότητα άμεσης απελευθέρωσης του ρυμούλκιου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (quick release system).

ιβ) κίονες (Βitts): Οι κίονες είναι ενισχυμένοι μεταλλικοί στύλοι που χρησιμοποιούνται ιδίως για το δέσιμο κάβων, συρμάτων και σχοινιών. Στα ρυμουλκά διακρίνονται οι κίονες τύπου Η (Η-bitts) που βρίσκονται συνήθως κοντά στο σημείο στροφής του ρυμουλκού (pivot point) ή άλλες φορές είναι κομμάτι της κατασκευής της πλώρης και λειτουργούν με σκοπό να εμποδίζουν το σχοινί ρυμούλκησης να κινείται δεξιά αριστερά. Οι κίονες δεν χρησιμοποιούνται για ρυμουλκήσεις εάν υπάρχει κάποια άλλη διάταξη που θεωρείται πιο ικανή, εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένοι για το σκοπό αυτό ή για ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα, εάν χρειαστεί να απομονωθεί ο κάβος ρυμούλκησης από το βαρούλκο.

ιγ) γάντζοι ρυμούλκησης (Towing Hooks): Οι γάντζοι ρυμούλκησης, βάσει σχετικών οδηγιών και κανονισμών ιδίως των Αναγνωρισμένων Οργανισμών, δεν χρησιμοποιούνται σε ρυμουλκά που δραστηριοποιούνται σε ρυμουλκήσεις ανοικτής θάλασσας, ενώ χρησιμοποιούνται από ρυμουλκά λιμένος. Οι γάντζοι ρυμούλκησης έχουν τη δυνατότητα να κινούνται δεξιά-αριστερά ενώ είναι εφοδιασμένοι με σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του ρυμούλκιου, όπως και τα βαρούλκα.

ιδ) διατάξεις χειρισμού ρυμουλκίου (Line Handling Devices): Οι κινήσεις του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου μπορούν να οδηγήσουν το ρυμούλκιο να αλλάξει κατεύθυνση ακαριαία. Το πλήρωμα πρέπει να είναι ενήμερο για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν αυτές οι κινήσεις. Για λόγους ασφάλειας εγκαθίστανται ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο των κινήσεων και την “καθοδήγηση” του ρυμουλκίου προς επιθυμητή κατεύθυνση. Ειδικότερα “οδηγοί” του ρυμουλκίου (gob/gogwires) χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του σημείου ρυμούλκησης μακριά από το μέσο του ρυμουλκού, βελτιώνοντας την ευστάθειά του και μειώνοντας το κίνδυνο ανατροπής (girting). Σύγχρονα συστήματα ρυμούλκησης διαθέτουν διάταξη που επιτρέπει τη μετακίνηση του ρυμούλκιου κατά το εγκάρσιο (normanpins), έτσι ώστε να βελτιώνονται οι ελικτικές ικανότητες του ρυμουλκού κατά τη ρυμούλκηση.

2. Ο φορέας κυβερνητικής πιστοποίησης καθορίζει το πρόγραμμα ελέγχων/επιθεωρήσεων. Με ευθύνη του πλοιάρχου τηρούνται τα όρια ασφαλούς φορτίου λειτουργίας των παρελκόμενων του εξοπλισμού ρυμούλκησης, καθώς και το σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης/ επιθεώρησης του εν λόγω εξοπλισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς ενός Αναγνωρισμένου Οργανισμού σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις οδηγίες της εγκυκλίου IMO MSC.1-Circ. 1620/24.12.2020.

3. Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας (S.W.L.) των μέσων ρυμούλκησης (σχοινιά, συρματόσχοινα, αλυσίδες) ορίζεται ανάλογα με την ισχύ ρυμούλκησης. Τα εξαρτήματα ρυμούλκησης πρέπει να έχουν την ίδια αντοχή με το ρυμούλκιο. Η ισχύς ρυμούλκησης πρέπει να περιορίζεται στο ασφαλές φορτίο λειτουργίας του ασθενέστερου σημείου και να εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός του ρυμουλκού είναι πλήρως λειτουργικός και συντηρείται σύμφωνα με το Σύστημα Προγραμματισμένης Συντήρησης (Planned Maintenance SystemP.M.S.), τηρώντας σχετική τεκμηρίωση επί του πλοίου με ευθύνη και μέριμνα της διαχειρίστριας/πλοιοκτήτριας εταιρείας και του πλοιάρχου.

Άρθρο 6
Δύναμη έλξης (Βollard Pull)

1. Η ελκτική ικανότητα των νέων και υπαρχόντων ρυμουλκών καθορίζεται με βάση την στατική δύναμη έλξης (Βollard Pull) αυτών.

2. Η στατική δύναμη έλξης του ρυμουλκού αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατότητα έλξης του ρυμουλκού (BPmax) σε μηδενική ταχύτητα και στην μέγιστη συνεχή ισχύ της κύριας μηχανής (Maximum Continuous Rating MCR).

3. Η στατική δύναμη έλξης (Βollard Pull) του ρυμουλκού καθορίζεται και πιστοποιείται με την υποβολή του Πιστοποιητικού Δοκιμής της Δύναμης Έλξης (Βollard Pull Test Certificate). Το εν λόγω Πιστοποιητικό για τα ρυμουλκά, νέα και υπάρχοντα, εκδίδεται από τον φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης κατόπιν διενέργειας δοκιμής μέτρησης (Βollard Pull Test).

4. Η επιμέλεια για την άρτια προετοιμασία της διαδικασίας μέτρησης της δύναμης έλξης (Βollard Pull) και η λήψη των μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της αποτελούν ευθύνη του πλοιάρχου και της διαχειρίστριας/πλοιοκτήτριας εταιρείας τα οποία πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί έγκαιρα στους συμμετέχοντες προ της διεξαγωγής της δοκιμής μέτρησης. Η διαδικασία της δοκιμής πραγματοποιείται παρουσία επιθεωρητών του φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης ο οποίος εκδίδει το Πιστοποιητικό Δοκιμής της Δύναμης Έλξης (Βollard Pull Test Certificate), σύμφωνα με τη διαδικασία, τις κατευθυντήριες οδηγίες ενός Αναγνωρισμένου Οργανισμού, τις κατευθυντήριες γραμμές του IMO και του παρόντος Κανονισμού.

5. Το Πιστοποιητικό Δοκιμής της Δύναμης Έλξης (Βollard Pull Test Certificate) εκδίδεται κατόπιν αρχικής διαδικασίας δοκιμής μέτρησης της δύναμης έλξης (Βollard Pull Test), υπόκειται σε ετήσιες θεωρήσεις, σε εναρμόνιση με το ισχύον πρόγραμμα κυβερνητικών επιθεωρήσεων και ανανεώνεται με την διενέργεια νέας δοκιμής μέτρησης της δύναμης έλξης (Βollard Pull Test), κάθε πέντε (5) έτη, ή σε περίπτωση ευρείας μετασκευής της δομικής κατασκευής ή της προωστήριας εγκατάστασης του ρυμουλκού, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4.

6. Υποδείγματα του «Πιστοποιητικού Δοκιμής Δύναμης Έλξης (Βollard Pull Test Certificate)» και της «Έκθεσης Μέτρησης Δύναμης Έλξης (Βollard Pull Test Report)» καθώς και «Πίνακας έντασης και στοιχείων ανέμου και κατάσταση της θάλασσας» επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος διατάγματος τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού.

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16
Μεταβατικές-τελικές διατάξεις

1. Τα υπάρχοντα ρυμουλκά πλοία τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτελούν ρυμουλκικές εργασίες κάθε είδους, συνεχίζουν την δραστηριοποίησή τους αυτή μέχρι να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεωτικές διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Α και του ΜΕΡΟΥΣ Γ του Κανονισμού όχι αργότερα από την 31.12.2023. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 11 ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 ισχύουν μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (Α’ 58).

Άρθρο 17
Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό ως υποχρεωτικές, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973.

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις, η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ