Π.Δ. 83/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 62/2018 «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών» (Α΄ 121) .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των περ. α και ζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986,

β) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),

γ) της παρ. 25 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),

δ) του άρθρου 14 του ν. 4989/2022 «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 208).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

3. Την ΥΠ 513/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β΄ 4438).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», τόσο για το τρέχον έτος όσο και για καθένα από τα επόμενα έτη, καθόσον ρυθμίζονται θέματα διοικητικού χαρακτήρα, όπως προκύπτει από την 5265/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/03.04.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

3. Την 112/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Οι παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 7 του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Η εκπαιδευτική λειτουργία στο μάθημα της «Μηχανοδήγησης και Μηχανολογίας Πυροσβεστικών Οχημάτων» (Θεωρία και Πρακτική – Εκγύμναση) για τις κατηγορίες ΠΣ-Β και ΠΣ-Γ υλοποιείται εντός του πρώτου ή και του δεύτερου έτους σπουδών, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της οικείας Σχολής. Ως συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται Εκπαιδευτές, Εκγυμναστές και Εξεταστές που διαθέτουν την αντίστοιχη ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Δόκιμοι, οι οποίοι εξετάζονται επιτυχώς στο ανωτέρω μάθημα, απαλλάσσονται από την εκπαιδευτική λειτουργία του Σχολείου Οδηγών Χειριστών των άρθρων 12-16 του παρόντος.

4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας της παρ. 3, υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών πίνακα επιτυχόντων μαζί με μία (1) φωτογραφία εκάστου υποψηφίου. Το αρχείο τεκμηρίωσης της εκπαίδευσηςαξιολόγησης και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους διατηρούνται στην οικεία Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

5. Για τους ανωτέρω επιτυχόντες εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ Άδεια Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υ.Ο.Μ. για την κατηγορία στην οποία κρίθηκαν ικανοί. Ο τύπος του εντύπου της Άδειας Ικανότητας αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄.

7. Οι Δόκιμοι που αποτυγχάνουν στη διαδικασία των εξετάσεων, επαναλαμβάνουν αυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών της οικείας Σχολής. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας παραπέμπονται στο οικείο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της αποπομπής από την Πυροσβεστική Ακαδημία, λόγω οδηγικής ακαταλληλότητας. Οι αποπεμφθέντες, που δεν ανήκαν στο Π.Σ. πριν από την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία (ιδιώτες), απολύονται οριστικά από το Π.Σ. Η αποπομπή – απόλυση αποφασίζεται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Οι αποπεμφθέντες, που ανήκαν στο Π.Σ. πριν από την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, επαναφέρονται στην πρότερη υπηρεσιακή τους κατάσταση με τον βαθμό και τη σειρά αρχαιότητας, που είχαν πριν από την είσοδο τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Η αποπομπή επαναφορά αποφασίζεται από τον Αρχηγό του Π.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.».

2. Στην παρ. 2 του Παραρτήματος Ζ του π.δ. 62/2018 απαλείφεται από τα ειδικά προσόντα υποψήφιων Οδηγών Χειριστών η περίπτωση με τίτλο «Επιτυχία στην μηχανοδήγηση σε Σχολείο Στρατιωτικής Αρχής (Για Δόκιμους Ανθυποπυραγούς)» και η περίπτωση με τίτλο «Επιτυχία στην μηχανοδήγηση σε Σχολείο Στρατιωτικής Αρχής (Για Δόκιμους Πυροσβέστες)».

3. Όπου στο π.δ. 62/2018 γίνεται αναφορά στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, νοείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για την έκδοση Άδειας Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υ.Ο.Μ. Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υφιστάμενη εκπαιδευτική διαδικασία.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ