Π.Δ. 83/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83 ΦΕΚ Α 202/1.11.2021

Εφαρμογή της απόφασης 2536 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄242).

2. Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την από 6.10.2020 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της απόφασης 2536 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία» (Α΄ 226).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αρ. 46/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρατείνεται η ισχύς της απαγόρευσης άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από το ελληνικό έδαφος ή μέσω αυτού ή από Έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Μητρώα, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, είτε προέρχονται από το ελληνικό έδαφος, είτε όχι, ισχύς η οποία παρατάθηκε, για τελευταία φορά, μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, με βάση το άρθρο 1, παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 21/2021 «Εφαρμογή της απόφασης 2507 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 50).

2. Το μέτρο της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε: (α) προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, των εκπαιδευτικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, των γαλλικών δυνάμεων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 52 της απόφασης 2499 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. καθώς και των δυνάμεων άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε. που παρέχουν εκπαίδευση και βοήθεια, όπως έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου ή για χρήση από τις ανωτέρω,

(β) προμήθειες μη θανατηφόρου εξοπλισμού και παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης επιχειρησιακής και μη επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών, μη στρατιωτικών θεσμών επιβολής του νόμου, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή χρήση στη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, σε συντονισμό με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας (εφεξής «η Επιτροπή»),

(γ) προμήθειες που εισάγονται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από τις δυνάμεις του Τσαντ ή του Σουδάν αποκλειστικά για εκ μέρους τους χρήση στις διεθνείς περιπολίες της τριμερούς δύναμης, η οποία ιδρύθηκε στις 23 Μαΐου 2011 στο Χαρτούμ από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ και το Σουδάν, για την ενίσχυση της ασφάλειας στις κοινές συνοριακές περιοχές, σε συνεργασία με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή,

(δ) προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και συναφή τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή,

(ε) προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τα μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και το συνδεόμενο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση,

(στ) προμήθειες μικρών όπλων και άλλου συναφούς εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στις υπό διεθνή ηγεσία περιπολίες για την παροχή ασφάλειας στην Τριεθνή Προστατευόμενη Περιοχή του Ποταμού Σάνγκα (Sangha) και για χρήση από ένοπλους φύλακες άγριας πανίδας του Προγράμματος Τσίνκο (Chinko) και του Εθνικού Πάρκου Μπαμίνγκουι-Μπάνγκοραν (Bamingui-Bangoran), για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας, του λαθρεμπορίου ελεφαντόδοντου και της παράνομης διακίνησης όπλων και άλλων δραστηριοτήτων που αντίκεινται στην εθνική νομοθεσία της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή στις διεθνείς νομικές της υποχρεώσεις, όπως έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή,

(ζ) προμήθειες όπλων διαμετρήματος 14,5 χλστ. ή μικρότερου και πυρομαχικών και εξαρτημάτων ειδικά σχεδιασμένων για αυτά τα όπλα και στρατιωτικών οχημάτων εδάφους που δεν φέρουν οπλισμό και στρατιωτικών οχημάτων εδάφους που φέρουν οπλισμό διαμετρήματος 14,5 χλστ. ή μικρότερου και των ανταλλακτικών τους, καθώς και επωμιζόμενων αντιαρματικών εκτοξευτών (RPG) και πυρομαχικών ειδικά σχεδιασμένων για τα όπλα αυτά, και παροχή σχετικής βοήθειας, στις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών, μη στρατιωτικών θεσμών επιβολής του νόμου και που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή χρήση στη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπως έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή,

(η) προμήθειες όπλων και άλλου συναφούς θανατηφόρου εξοπλισμού, που δεν αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ζ) ανωτέρω, και παροχή σχετικής βοήθειας, στις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών, μη στρατιωτικών θεσμών επιβολής του νόμου, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή χρήση στη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπως έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή, ή

(θ) λοιπές πωλήσεις ή προμήθεια όπλων και άλλου συναφούς υλικού ή παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή.

Άρθρο 2
Σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία κάνει χρήση μιας εκ των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του παρόντος, ως προμηθεύον Κράτος Μέλος του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές είναι πρωταρχικά υπεύθυνες για την ενημέρωση της Επιτροπής. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την παράδοση προμηθειών όπως επιτρέπεται με βάση τις υποπαραγράφους (δ), (στ) και (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 3
Παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 80/2020 «Εφαρμογή της απόφασης 2488 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε)» (Α΄175), η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, με βάση το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 21/2021 «Εφαρμογή της απόφασης 2507 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄50), καθώς και του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 60/2019 «Εφαρμογή της απόφασης 2399 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄99).

Άρθρο 4
Παρατείνεται η ισχύς των άρθρων 3 έως 8 του προεδρικού διατάγματος 60/2019, η οποία παρατάθηκε, για τελευταία φορά, μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, με βάση το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 21/2021 «Εφαρμογή της απόφασης 2507 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄50).

Άρθρο 5
Tα μέτρα των άρθρων 3 παρ.1 και 5 του προεδρικού διατάγματος 60/2019 εφαρμόζονται στα άτομα και στους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κριτήρια με τα οποία η Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω άτομα και φορείς προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 6
Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν από την 28η Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2536 (2020) και έως την 31η Ιουλίου 2021.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη Δικαιοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και Υποδομών και Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ