Π.Δ. 81/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 ΦΕΚ Α 223/5.12.2022

Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) της Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Το 2812.7/26354/13.04.2022 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θα προκληθεί οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 150/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 58 του π.δ. 13/2018
Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 13/2018 προστίθεται περ. (ζ) ως εξής:

«ζ) Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. αα) Τμήμα Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.). ββ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.). γγ) Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 13/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του π.δ. 13/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση 2β του άρθρου 9 και στην περίπτωση 2α του άρθρου 10 του π.δ. 110/2001, όπως ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου και αφορούν στις δράσεις και έργα του Υποπρογράμματος αρμοδιότητας ΓΓΑΙΝΠ του Τ.Π.Α. ΥΝΑΝΠ, με έδρα τη Μυτιλήνη, στελεχώνεται δε και προΐσταται από υπαλλήλους της ΓΓΑΙ και ΝΠ.».

2. Στο άρθρο 59 του π.δ. 13/2018 προστίθεται παράγραφος (7) ως εξής:

«7. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι αρμόδια για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των εθνικών πόρων του Π.Δ.Ε. μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.), την κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Τ.Π.Α. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, εξαιρουμένου του αντίστοιχου Υποπρογράμματος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4635/ 2019 (Α’ 167).

α. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) είναι οι ακόλουθες:

(αα) Η αξιοποίηση, κατάρτιση και έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του ΥΝΑΝΠ.

(ββ) Η ενεργοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με την παρ. Α’ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019, η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους.

(γγ) Η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Τ.Π.Α. του ΥΝΑΝΠ.

(δδ) Ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για την ένταξη των έργων στο Τ.Π.Α. του ΥΝΑΝΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.).

(εε) Η αξιολόγηση του Τ.Π.Α. καθώς και της πρότασης αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. (στστ) Η σύνταξη εκθέσεων προόδου και ολοκλήρωσης του Τ.Π.Α.

(ζζ) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πράξεων/δράσεων/έργων που εναρμονίζονται με το επιχειρησιακό σχέδιο του ΥΝΑΝΠ.

β.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) είναι οι ακόλουθες:

(αα) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου.

(ββ) Η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης.

(γγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόμενων στον ν. 4635/2019 και στο ΣΔΕ εκθέσεων.

(δδ) Η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι χρηματοροές των έργων και των μελετών.

(εε) Η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019.

(στστ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του Τ.Π.Α.

(ζζ) Η μέριμνα για την ένταξη/τροποποίηση των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τη χρηματοδότησή τους, με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

γ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

(αα) Η εξειδίκευση των έργων Τεχνικής Βοήθειας σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης, τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εν γένει φορείς υλοποίησης τελικούς δικαιούχους, που θα τους συνδράμουν στο πλαίσιο του Τ.Π.Α. του Υπουργείου.

(ββ) Η εισήγηση του προγραμματισμού έργων/δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο Τμήμα Α’.

(γγ) Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας ως δικαιούχος. (δδ) Η τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιεί.

(εε) Η οργάνωση και υποστήριξη της Διεύθυνσης για τη διοργάνωση και υποστήριξη κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης ή εκδήλωσης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης.

(στστ) Κάθε απαιτούμενη ενέργεια που απαιτείται για τυχόν μετακινήσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης.

(ζζ) Η μέριμνα για την ορθή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Π.Α., των λοιπών πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού της Διεύθυνσης.

(ηη) Η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του Προγράμματος με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 87 του π.δ. 13/2018
Στο άρθρο 87 του π.δ. 13/2018 προστίθεται περ. (κα) ως εξής:

«κα) Στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού: Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 88 του π.δ. 13/2018
Στο άρθρο 88 του π.δ. 13/2018 προστίθεται περ. (ιστ) ως εξής:

«ιστ) Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού: των Τμημάτων Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.), Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) και Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ».

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Noεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ