Π.Δ. 81/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ. 81

Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος,

β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1) Ιωάννη Οικονόμου του Δημητρίου στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και

2) Ιωάννη Βρούτση του Βασιλείου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ