Π.Δ. 80/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ. 80

Αποδοχή παραίτησης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, και β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλαν οι: Παναγιώτης Μηταράκης του Αντωνίου από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Ιωάννης Οικονόμου του Δημητρίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλαν οι:

1. Παναγιώτης Μηταράκης του Αντωνίου από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και

2. Ιωάννης Οικονόμου του Δημητρίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ