Π.Δ. 8/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 ΦΕΚ Α 19/7.2.2022

Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος,

β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον Γεώργιο Γεωργαντά του Παύλου,στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ