Π.Δ. 8/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8

Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, της Κοινότητος Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας  του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α του 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α΄ 103).

2. Την 529/12.6.2023 σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΚΣΤ΄/14.6.2023 Συνεδρία της 166ης Συνοδικής Περιόδου.

4. Tην 1294/13.6.2023 συμβολαιογραφική πράξη πρότασης δωρεάς εν ζωή αστικών ακινήτων.

5. Την 2779/1371/19.6.2023 βεβαίωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/587/101393/B1/14.9.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

7. Την 147/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, της Κοινότητος Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ