Π.Δ. 8/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8

Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 54 του Συντάγματος, β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 255 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και του άρθρου 2 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. α) Tον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή» (Α’ 17) και, ειδικώς, την παρ. 3 του άρθρου 5 του νόμου αυτού,

β) την υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 181/ Β4 38/12.1.2022 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφασης του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024)» (Β’ 118),

γ) την υπό στοιχεία 9429/Β4 2116/29.12.2022 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας» (Β’ 6951), με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 7/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 13 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 γενικής απογραφής, ορίζεται ως κατωτέρω:

 

Α/Α

Εκλογικές

Περιφέρειες

Αριθμός δημοτώνΒουλευτικές έδρεςΥπόλοιπο δημοτώνΠροστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπουΣύνολο εδρών
1Α’ Αθηνών430.3621221.294113
2Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών557.4071611.983 16
3Β2’ Δυτικού Τομέα Αθηνών405.6231130.644112
4Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών636.4741822.872119
5Α’ Πειραιώς182.667512.222 5
6B’ Πειραιώς274.73082.018 8
7Α’ Ανατολικής Αττικής403.7141128.735112
8Β’ Δυτικής Αττικής148.548412.192 4
9Νομού Αιτωλοακαρνανίας235.371630.83717
10» Αργολίδος93.934225.75613
11» Αρκαδίας96.092227.91413
12» Άρτης79.776211.598 2
13» Αχαΐας296.574823.86219
14» Βοιωτίας109.29337.026 3
15» Γρεβενών34.5481459 1
16» Δράμας95.701227.52313
17» Δωδεκανήσου180.591510.146 5
18» Έβρου134.776332.50914
19» Ευβοίας213.17968.645 6
20» Ευρυτανίας24.545024.54511
21» Ζακύνθου38.34014.251 1
22» Ηλείας168.358432.00215
23» Ημαθίας136.6024246 4
24» Ηρακλείου285.528812.816 8
25» Θεσπρωτίας47.947113.858 1
26Α’ Θεσσαλονίκης568.5761623.152117
27Β’ Θεσσαλονίκης316.36999.568 9
28Νομού Ιωαννίνων163.044426.68815
29» Καβάλας129.872327.60514
30» Καρδίτσης129.171326.90414
31» Καστοριάς48.464114.375 1
32» Κέρκυρας97.037228.85913
33» Κεφαλληνίας41.06916.980 1
34» Κιλκίς85.885217.70713
35» Κοζάνης149.733413.377 4
36» Κορινθίας136.401445 4
37» Κυκλάδων122.738320.47114
38» Λακωνίας87.104218.92613
39» Λαρίσης268.451729.82818
40» Λασιθίου73.25825.080 2
41» Λέσβου97.824229.64613
42» Λευκάδος25.365025.36511
43» Μαγνησίας181.879511.434 5
44» Μεσσηνίας161.953425.59715
45» Ξάνθης107.54835.281 3
46» Πέλλης138.56842.212 4
47» Πιερίας123.245320.97814
48» Πρεβέζης62.769128.68012
49» Ρεθύμνης79.801211.623 2
50» Ροδόπης101.767233.58913
51» Σάμου42.20218.113 1
52» Σερρών182.226511.781 5
53» Τρικάλων139.56243.206 4
54» Φθιώτιδος151.036414.680 4
55» Φλωρίνης50.921116.83212
56» Φωκίδος39.80015.711 1
57» Χαλκιδικής104.70232.435 3
58» Χανίων144.25947.903 4
59» Χίου52.096118.00712
 ΣΥΝΟΛΟ9.715.375256988.59129285

Άρθρο 2

1. Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο εκλογικές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά όριά τους που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1985 (παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2012).

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ