Π.Δ. 79/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 ΦΕΚ Α 194/26.10.2021

Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Την υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 16 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/ 2019 (Α΄ 133).

2. Την υπ’ αρ. 2561/27.08.2021 γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο οποίος, για τη διατύπωσή της, έλαβε υπόψη του τις αιτιολογημένες προτάσεις των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης και των Διευθυνόντων Προέδρων των Διοικητικών Εφετείων της Χώρας, ως εξής:

α. Την υπό στοιχεία ΓΠ 19340/23.08.2021 γνώμη της Αναπληρώτριας Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

β. Την υπ’ αρ. 8559/23.08.2021 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

γ. Την από 11.08.2021 γνώμη της Διευθύνουσας Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

δ. Την υπό στοιχεία ΓΠ 2807/12.08.2021 γνώμη της Διευθύνουσας Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

ε. Την υπό στοιχεία ΓΠ 3788/24.08.2021 γνώμη του Διευθύνοντος Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

στ. Την υπό στοιχεία ΓΠ 3230/06.08.2021 γνώμη του Διευθύνοντος Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

ζ. Την υπ’ αρ. 6661/23.08.2021 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

η. Την υπό στοιχεία ΓΠ 1907/13.08.2021 γνώμη της Διευθύνουσας Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

θ. Την υπό στοιχεία ΓΠ 898/24.08.2021 γνώμη της Διευθύνουσας Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

3. Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Διοικητικών Εφετείων της Χώρας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αρ. 157/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι τρεις (3) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και οι έξι (6) οργανικές θέσεις των Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), κατανέμονται στα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας ως εξής:

Α) Προέδρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3):

1. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα έξι (36).

2. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12).

3. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τρεις (13).

Β) Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων έξι (6):

1. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι οκτώ (128).

2. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα εννέα (39).

3. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα πέντε (45).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ