ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 ΦΕΚ Α΄ 145/11.11.2015

Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Χαρτούμ του Σουδάν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Χαρτούμ, όπως διατυπώθηκε στο Α.Π.Φ.010/ΑΝ/3/ΑΣ 237/31−7−2015 έγγραφό της.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την 129/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Χαρτούμ του Σουδάν Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Χαρτούμ (Khartoum) του Σουδάν (Sudan) και περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του Σουδάν.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ