Π.Δ. 78/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 78 ΦΕΚ Α 217/21.11.2022

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Ορχομενού, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α’ 1/1980).

2. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΚΑ’/11.5.2022 Συνεδρία της 165ης Συνοδικής Περιόδου.

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας (απόφαση Β/7/18.5.2021).

4. Την 33/2021 γνωμοδότηση (Πρακτικό 4ης Συν./ 23.4.2021) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού.

5. Τη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Ορχομενού (πρακτικό 6/20.7.2020).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/280/74404/Β1/16.06.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

7. Την 131/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται Ενορία Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Ορχομενού, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ