Π.Δ. 77/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77

Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των περ. (β), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (Α’ 125),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

2. Το π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπολογισθεί.

3. Την υπ’ αρ. 110/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου Μετονομασία Υπουργείων

1. Συστήνεται Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Πολιτισμού.

Άρθρο 2
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Σύσταση Γενικών Γραμματειών

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123). Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μεταφέρεται από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης του άρθρου 2 του π.δ. 6/2022 (Α΄ 17), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 34 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168). Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μεταφέρονται από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι αρμοδιότητες (α) μελέτης, επεξεργασίας, θέσπισης και επιμέλειας εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στα επιδόματα λόγω αναπηρίας, επανεξέτασης και ενιαιοποίησης των υφιστάμενων διατάξεων και υποβολής προτάσεων για τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τα επιδόματα λόγω αναπηρίας από το Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης των υποπερ. (αα) και (ββ) της περ. (γ) του άρθρου 31 του π.δ. 134/2017, και (β) της εποπτείας, του ελέγχου και της θέσπισης μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος «κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», καθώς και της εποπτείας, θέσπισης, επιμέλειας εφαρμογής μέτρων και υλοποίησης της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε μονάδες χρόνιας φροντίδας ή αποθεραπείας κατ΄ οίκον από το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα των υποπερ. (γγ) και (δδ) της περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μεταφέρεται, επίσης, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η εποπτεία των ακόλουθων νομικών προσώπων: (α) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού, (β) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) του π.δ. 64/2022 (Α΄ 168), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού, (γ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.) του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού, (δ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) του άρθρου 1 του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), (ε) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), (στ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας» σύμφωνα με την περ. (ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 και (ζ) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

2. Συστήνονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (αα) η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας και (αβ) το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, (β) από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του άρθρου 68Γ του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μεταφέρεται, επίσης, η εποπτεία (α) από το πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αα) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.), κατά το μέρος των σκοπών της περ. (στ) της παρ. 3 του άρθρου 3 και των αρμοδιοτήτων της περ. (κα) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), (αβ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» και (β) από το Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κατά το μέρος του σκοπού της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

3. Συστήνονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού (α) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, όπως μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 και (β) από τo Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 6/2021 (Α΄ 7). Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταφέρεται, επίσης, η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.).

4. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μεταφέρονται: α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» του άρθρου 2 της 103119/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 5597) και η Υποδιεύθυνση ΙΙΙ Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας, β) η Υποδιεύθυνση Ι Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των τομέων πολιτικής των παρ. 1 έως 3 του παρόντος, και γ) η «Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Μ.Ε.Κ.Υ.) του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160), κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των παρ. 1 έως 3 του παρόντος.

Άρθρο 3
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Οικονομικών – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Κατάργηση Ειδικών Γραμματειών

1. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού:

(α) η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης του άρθρου 70 του π.δ. 5/2022 (Α΄15), εξαιρουμένων του Τμήματος Δ΄ Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου και του Τμήματος Ε΄ Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των περ. (δ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 73 του π.δ. 5/2022,

(β) οι Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ) και στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) των περ. (α), (β) και (γ) αντιστοίχως, της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 5/2022,

(γ) η Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του άρθρου 68 του π.δ. 5/2022,

(δ) το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών της υποπερ. αβ (4) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 5/2022,

(ε) η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247),

(στ) η εποπτεία ή/και υποστήριξη, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση διατάξεις: (στα) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (i) Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και (ii) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) των υποπερ. (γα) και (γβ), αντιστοίχως, της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 5/2022, (στβ) των ανωνύμων εταιρειών: (i) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ), (ii) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ, πρώην ΕΤΕΑΝ), (iii) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) των υποπερ. (δα), (δβ) και (δγ), αντιστοίχως, της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 5/2022, (iv) Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ., ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.) του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 και

(ζ) τα συλλογικά όργανα των υποπερ. (ιε) και (ιστ) της περ. 5, καθώς και της περ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 5/2022.

2. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ του άρθρου 74 του π.δ. 5/2022 και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του άρθρου 75 του π.δ. 5/2022 μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

3. Συστήνονται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181), (β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017 και (γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

4. Συστήνονται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που συστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και (β) η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017.

5. Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής. Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής.

6. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του άρθρου 78 του ν. 4389/2016, η Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων του άρθρου 3 του π.δ. 6/2022 (Α΄17) καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Γραμματέων καταργούνται. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής των άρθρων 38 επ. του π.δ. 142/2017.

Άρθρο 4
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Μετονομασία Γενικής Γραμματείας

1. Από το Υπουργείο Πολιτισμού μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού των άρθρων 66 επ. του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), (β) η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του άρθρου 60 του π.δ. 4/2018, (γ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της περ. (β) της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 4/2018, (δ) το Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 11 του π.δ. 4/2018, (ε) το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 12 του π.δ. 4/2018, (στ) το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 13 του π.δ. 4/2018, και (ζ) το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018.

2. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της περ. Η της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως η περ. Η αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Άρθρο 5
Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Υγείας – Μεταφορά αρμοδιοτήτων – Κατάργηση Γενικής Γραμματείας

1. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 63/2020 (Α΄ 156) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του άρθρου 6 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54).

2. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 8 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148), (β) η Διεύθυνση Φαρμάκου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του άρθρου 24 του π.δ. 121/2017, (γ) η Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του άρθρου 28 του π.δ. 121/2017 και (δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του άρθρου 30 του π.δ. 121/2017.

3. Καταργούνται η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 6
Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – Μεταφορά αρμοδιοτήτων – Κατάργηση Ειδικών Γραμματειών

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνονται Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 39 του π.δ. 106/2020 (Α΄ 106).

2. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του άρθρου 44 του π.δ. 106/2020 μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο των άρθρων 33 επ. του π.δ. 106/2020.

3. Καταργούνται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Γραμματέων.

Άρθρο 7
Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Μεταφορά αρμοδιοτήτων
Συστήνονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) από το Υπουργείο Οικονομικών, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής του άρθρου 37Γ του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) και (β) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών των άρθρων 47 έως 50 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151). Στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταφέρεται, επίσης, η αρμοδιότητα της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, από το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 8
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 38 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151). Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρεται, επίσης, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (α) η αρμοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου, για λογαριασμό του Δημοσίου, των συμβάσεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) περί χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και περί ανάθεσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης και (β) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις τροποποιήσεις των ανωτέρω συμβάσεων.

Άρθρο 9
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του άρθρου 47Α΄ του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160), το οποίο προστέθηκε με την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) και (β) το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση του άρθρου 42 του ν. 4710/2020.

2. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138).

Άρθρο 10
Μετονομασία Γενικής Γραμματείας και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Τμήματος Γ΄ του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων. Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018.

2. Από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ 20) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών,Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του άρθρου 40 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151).

3. Από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, το Τμήμα Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού και το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157).

Άρθρο 11
Άρθρο 11 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου

1. Από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του άρθρου 21 του π.δ. 40/2020 (Α΄ 85).

2. Στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων Ραπτάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 24 του π.δ. 40/2020.

Άρθρο 12
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Κατάργηση Γενικών Γραμματειών

1. Στη Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 2 του π.δ. 6/2022 (Α΄ 17) μεταφέρεται, από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης του πρώην Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του άρθρου 22 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168). Η Υποδιεύθυνση Ι Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας του άρθρου 2 της 103119/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 5597) κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των τομέων πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγεται εφεξής στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Καταργούνται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και η Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης του πρώην Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 13
Μεταφορά αρμοδιοτήτων εντός του ιδίου Υπουργείου, σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Γενικών Γραμματειών

1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης των άρθρων 32 επ. του π.δ. 5/2022 μεταφέρονται: (α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής του άρθρου 17 του π.δ. 5/2022, και (β) η υποστήριξη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της 20/2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 113) και του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής του ν. 4302/2014 (Α’ 225) των περ. (β) και (γ) της περ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 5/2022.

2. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των άρθρων 59 επ. του π.δ. 5/2022 μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων.

3. Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 2 του π.δ. 40/2021 (Α` 100) και η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ιδίου Υπουργείου του άρθρου 3 του π.δ. 40/2021 συγχωνεύονται σε μία Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην οποία μεταφέρονται, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων οι συγχωνευόμενες Γενικές Γραμματείες. Ειδικά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019.

4. Η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των άρθρων 17 επ. του π.δ. 6/2021 (Α΄ 7) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης.

5. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών των άρθρων 15 επ. του π.δ. 40/2020 (Α΄ 85) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) των άρθρων 25 επ. του π.δ. 40/2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγχωνεύονται σε μία Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι συγχωνευόμενες Γενικές Γραμματείες.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο αρμόδιος Υπουργός σε θέματα των μεταφερομένων υπηρεσιών, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρονται οι σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν.

2. Το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται έως τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων εξακολουθούν να ασκούνται, έως τις 31.12.2023, από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων βαρύνουν έως την 31η.12.2023 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 15
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Οι υπηρεσιακές μονάδες, ανεξαρτήτως επιπέδου, που μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος υπάγονταν σε Γενική Γραμματεία Υπουργείου και οι οποίες μεταφέρονται στον οικείο Υπουργό, δύνανται να υπαχθούν εκ νέου με απόφαση του οικείου Υπουργού σε έναν εκ των υφιστάμενων Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ